เปิดเคล็ดลับการวางแผนประกันชีวิตอย่างไรให้โดนใจ

posted: 2 years ago
เปิดเคล็ดลับการวางแผนประกันชีวิตอย่างไรให้โดนใจ

comments

ในอดีตกาลจะเห็นว่า คนไทยไม่ค่อยนิยมทำประกันชีวิตกันสักเท่าไหร่ อาจด้วยความเชื่อเก่า ๆ ที่ว่า การทำประกันชีวิตนั้นเท่ากับการแช่งตัวเอง ทว่าความคิดด้านลบแบบนี้เริ่มค่อย ๆ จืดจางหายไปเรื่อย ๆ เพราะทุกวันนี้คนรุ่นยุคใหม่มีความรู้ ความเข้าใจกับการทำประกันชีวิตกันมากขึ้น

insurance plan

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ปัจจุบันการแข่งขันธุรกิจประกันชีวิตมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราการเติบโตแต่ละปีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าพอใจ แต่เมื่อพิจารณาลงลึกไปยังรายละเอียด ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวเอื้ออำนวยก็น่าจะมาจากมีการออกแบบกรมธรรม์ที่มีรูปแบบใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการออมและการลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในช่วงยุคที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำเตี้ยติดดินแบบนี้สำหรับประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ นั่นคือ “กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” หรือที่เรียกว่า In-vestment Link Life Insurance” ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์จะมีการแยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนของการลงทุนเอาไว้อย่างชัดเจน โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท และผู้เอาประกันภัยก็สามารถอุ่นใจได้ในส่วนของการการันตีผลตอบแทน โดยจะได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำตามที่บริษัทได้รับรองไว้

Coins in glass jar ,saving money for Future, on sky


กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (In-vestment Link Life Insurance) แบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) ซึ่งมีจุดเด่นสำคัญ คือ
– ความโปร่งใส เป็นประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มีการระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าการประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลา และจำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งการแสดงรายละเอียดดังกล่าวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป

Seeing through piggy bank

– มีความยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการออมเงิน รวมทั้งปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและจำนวนครั้งที่ชำระได้

Businessman crossing our plans A and B leaving only plan C

– สิทธิ์ในการถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นการประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุ การดำเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองการมีส่วนร่วมจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทได้

Thai Male hand handling pack of 100 banknotes of 100 baht isolated on white

– ได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษี ทั้งเบี้ยประกันภัยที่ชำระ และผลตอบแทนจากการลงทุน ตามประกาศของกรมสรรพากร

happy woman pumping fists celebrates success under money rain

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เหมาะกับใคร?

บุคคลทั่วไปที่ต้องการลงทุนและสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และผู้ที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของเบื้ยประกันและทุนประกันได้

Financial Advisor Showing Graph To Couple2. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิ้งค์ เป็นแบบประกันชีวิตที่สามารถตอบโจทย์การลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละคน โดยมีกองทุนที่ถูกคัดสรรมาเพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกครอบคลุมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ อีกทั้งในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อีกด้วย

Notebook with mutual funds sign on a table. Business concept.

ทั้งนี้ ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิ้งค์ จะได้รับการคุมครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ลงทุนในกองทุนรวม เบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชำระจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่เป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับการให้ความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด ซึ่งบริษัทประกันจะนำเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง

Changes in interest rates. Concept

2. ส่วนที่บริษัทประกันนำไปลงทุนในกองทุนรวม เพื่อผู้เอาประกัน ซึ่งกองทุนรวมนี้บริหารโดยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และเงินส่วนนี้ ผู้ซื้อกรมธรรม์ Unit Link จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทกองทุนรวม และรับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเองเมื่อเห็นข้อดีของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือที่เรียกว่า In-vestment Link Life Insurance ก็อย่าลืมหันมาลงทุนกรมธรรม์ดังกล่าวกันนะคะ เพราะเชื่อแน่ว่าในเร็ว ๆ นี้ จะเป็นที่สนใจของคนไทย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon