Welcome to Tak กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดปลายฝันแห่งเมืองแม่สอด

posted: 2 years ago
Welcome to Tak กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดปลายฝันแห่งเมืองแม่สอด

comments

ชวงกลางฤดูฝนแบบนี้ หลายๆ คนอาจจะรูสึกอยากไปเที่ยวยังสถานที่ที่หางไกลจากกรุงเทพฯ สักหนอย เพื่อใหชีวิตรูสึกผอนคลายขึ้นจากกิจวัตรประจําวันที่สุดแสนจะเหนื่อยลาและรถที่ติดยาวเหยียด คําถามก็คือแลวเราควรจะไปที่ไหนดีละ เชียงใหมก็ไปบอยแลว พัทยาหรือบางแสนก็ไมครีเอทเอาซะเลย เพราะฉะนั้นในวันนี้ Rabbit Daily จึงอยากแนะนําใหทุกๆ คนไปเที่ยวเมืองเล็กๆ แตชื่อเสียงใหญคับเมืองอยาง อําเภอแมสอดจังหวัดตาก ดินแดนปลายฝนทามกลางหุบเขาที่คุณจะตองไปสัมผัสดวยตัวเองสักครั้ง

วิธีการไปก็ไมยากเลย ระดับนี้ไมมีนั่งรถทัวร ไมมีขับรถเอง ตองเหินฟาไปกับเครื่องบินเทานั้น เราแนะนําใหจองตั๋วนกแอร เพราะมีเที่ยวบินไปจังหวัดตากพอดี ไมตองเมื่อยตุมนั่งเหงายาวๆ ในรถอีกแลวและถาอยากประหยัดมากขึ้นไปอีก จองตั๋วนกแอรผานทาง Traveloka ก็ดีนะครับ มีเวลาบินทั้งเชา สาย บาย และเย็น แถมราคาหนาเว็บขึ้นเทาไร ก็จายเทานั้นเลย ไมมีเรียกเก็บเพิ่มเติมแนนอน เอาละ ไดตั๋วเครื่องบินแลว ก็ไปลุยกันเลย

แวะชมความมหัศจรรยของพระธาตุหินกิ่ว

 

หากคุณเคยไปสัมผัสความงามของพระธาตุอินทรแขวนที่ประเทศพมามาแลวขอบอกวาพระธาตุหินกิ่วของไทยเราก็ดีงามไมแพกัน เพราะสถานที่แหงนี้มีพระธาตุประดิษฐานอยูในสถูปเจดียที่ชาวบานเรียกวา ‘พญาลอง’ซึ่งถูกสรางบนกอนหินขนาดใหญที่ตั้งอยูบนชะงอนผาที่คอดกิ่วอีกที ดูไปดูมาเหมือนจะขาดออกจากกันเลยนะเนี่ย ใครที่อยากจะไปนมัสการก็ตองออกแรงขากันหนอยคราวนี้ไมมีเครื่องบินไป ตองใชใจลวนๆ ครับ หากทานใดสนใจที่จะเดินทางไปยังพระธาตุหินกิ่วก็สามารถทําไดไมยากโดยสามารถเริ่มตนการเดินทางไดที่ตลาดริมเมย อําเภอแมสอด ใชทางหลวงหมายเลข 105 ผานวัดไทยวัฒนาราม หมูบานทาอาจ และ หมูบานวังตะเคียน จากนั้นจะพบกับทางแยกขวามือตรงจุดนั้นจะมีปายบอกทางไปยังวัดพระธาตหินกิ่วใหไปตามทางเรื่อยๆ ครับ

นมัสการศาลเจาพอพระวอและศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรชนคนกลาแหงประเทศไทย

ที่มารูปภาพ : http://www.dekguide.com/
ที่มารูปภาพ : http://www.dekguide.com/

 

ทุกสถานที่ยอมมีเรื่องเลาถึงตํานานวีรบุรุษผูปกปองสถานที่แหงนั้นเอาไวเสมอ โดยเฉพาะประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนานอยางประเทศไทยของเรา หนึ่งในตํานานที่วานั่นก็คือตํานานของเจาพอพระวอสุดยอดขุนศึกแหงดานแมละเมา (ตั้งอยูบริเวณถนนสายตาก -แมสอด) ที่ชาวบานในอําเภอแมสอดและทั้งจังหวัดตากตางก็นับถือในความกลาหาญและเด็ดเดี่ยวเปนอยางมาก เรียกวาเปนศูนยรวมจิตใจในทุกครั้งที่ชาวแมสอดประสบกับภัยตางๆ เลยละ ดังนั้นอยาแปลกใจหากคุณจะไดยินเสียงรถที่สัญจรผานไปมาบีบแตรทุกครั้งที่ผานบริเวณนี้ (ชาวบานทองถิ่นเชื่อกันวาทานชอบเสียงประทัดและปนยิ่งนัก) เรียกงายๆ วาเปนการเคารพสักการะนั่นเอง

ที่มารูปภาพ : http://www.dekguide.com/
ที่มารูปภาพ : http://www.dekguide.com/

 

สําหรับสถานที่ตั้งของศาลแหงนี้จะอยูบริเวณถนนสายตาก – แมสอด หลักกิโลเมตรที่ 62 – 63 ซึ่งบริเวณดังกลาวจะมีรถสัญจรผานไปมาอยูบอยครั้ง ทําใหสามารถสังเกตไดอยางไมยากเย็นถือเปนจุดแลนดมารกที่ควรจะแวะไปเยี่ยมชมยิ่งนัก และหากคุณเปนคนที่ชอบประวัติศาสตร หนึ่งในสถานที่สําคัญที่ตองหามพลาดเด็ดขาดก็คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตั้งอยูที่บริเวณดานหนาของสนามกีฬาเทศบาลแมสอด โดยเปดใหประชาชนเขาไปทําความเคารพบูรพกษัตริยไทยตั้งแตป 2545 เพื่อรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพใหกับชาวไทยเปนครั้งแรกหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาในป 2018

ซึ่งนอกจากจะไดเยี่ยมชมศาลแลว ยังสามารถพักผอนหยอนใจในสวนสาธารณะที่อยูใกลๆ กันไดอีกดวยสวนสาธารณะแหงใหมนี้ในอดีตนั้นเคยเปนสถานที่รกรางมากอนตอมาทางรัฐบาลมีความตองการที่จะนําเอาสถานที่แหงนี้มาใชประโยชนเพื่อใหประชาชนไดใชเปนที่พักผอนครับ ถือเปนอีกจุดหนึ่งที่คุณจะสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบานแถวนั้นไดเปนอยางดี

แวะชอปปงที่สะพานมิตรภาพ ไทย -พมา

เอาละ…มาถึงกิจกรรมที่สาวๆ นิยมกันแลว นั่นก็คือการ ‘ชอปปง’ โดยจุดแลนมารกสําคัญสุดๆ ที่ตองหามพลาดเลยก็คือตลาดริมเมย สถานที่ชอปปงที่คุณสาวๆ จะไดพบกับสินคาตางๆ มากมายที่หาที่ไหนไมไดในประเทศไทย เพราะสินคาบางสวนนั้นเปนของที่ชาวพมาทําขึ้นมาดวยตนเอง เชน ทานาคาผงสมุนไพรที่ชาวพมาใชพอกหนาเพื่อความสวยงาม ถาอยากไดของแทตองมาที่นี่เทานั้นนะครับ นอกจากนั้นคุณจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวพมาที่เปนมิตรกับทุกคนที่ไปเยี่ยมเยียนอีกดวย ชอปปงเสร็จแลวก็แชะภาพแมนํ้าเมยกันหนอย ขอบอกวาเปนความประทับใจที่หาซื้อไมไดนะตองเก็บลงเมมโมรีของกลองถายรูปหรือสมารทโฟนเทานั้น

ธรรมชาติงามที่อุทยานแหงชาติลานสาง

 

หากคุณเปนคนหนึ่งที่ชื่นชอบความงดงามของธรรมชาติ เราขอแนะนํานํ้าตกลานสางซึ่งตั้งอยูในอุทยานชื่อเดียวกัน ซึ่งอยูหางจากตัวอําเภอเมือง และอําเภอแมสอดไมมากนักสําหรับการเดินทางเขาไปชมนํ้าตกตองเดินเทานะครับ อยากเห็นของดีก็ตองลําบากกันหนอย และตองเสียคาเขาชมใหกับทางอุทยานเงินคนละ 20 บาท (เด็ก 10 บาท ผูใหญ 20) ดวย ซึ่งถือวาจิ๊บจอยมากเมื่อเทียบกับความสวยงามที่จะไดเห็น นอกจากนี้ทางอุทยานยังมีบริการเตนทใหเชาอีกดวย ดังนั้นหากคุณเปนคนหนึ่งที่รักธรรมชาติ การไนอนฟงเสียงนํ้าตกคงเปนเรื่องที่ไมเลวเลยทีเดียว ถาอยากชมนํ้าตกที่สวยแบบเห็นนํ้าใสๆ เต็มพื้นที่ เราแนะนําใหไปหนาฝนนี่แหละ ทางเดินแคบๆ อาจจะเฉอะแฉะไปบาง แตภาพที่ไดเห็นคือนํ้าตกสูง 40 เมตร โดยจะเห็นสายนํ้าไหลเชี่ยวมาตามซอกเขา และหักเลี้ยวลดหลั่นลงมา 3 ชั้น มาบรรจบที่แองนํ้าดานลาง อานดูแลวอาจรูสึกวาไมไดยิ่งใหญอลังการมากเทานํ้าตกอื่นๆ แตดวยความที่เปนนํ้าตกธรรมดาๆ นี่แหละ ลูกเด็กเล็กแดงและผูใหญจึงสามารถลงไปเลนไดแบบไมตองกลัวอันตราย

เที่ยวชมคอกชางเผือกโบราณ อีกหนึ่งสถานที่ตองหามพลาด

สถานที่สุดทายที่เราไมอยากใหคุณพลาด นั่นก็คือคอกชางเผือก สถานที่ที่เปนแหลงโบราณสถานที่สําคัญของประเทศไทย ตั้งอยูที่บริเวณริมแมนํ้าเมย โดยสถานที่แหงนี้มีตํานานพงศาวดารที่บันทึกเอาไวเกี่ยวกับมักกะโท ตามตํานานไดระบุเอาไววา ไดมีผูพบเห็นชางเผือกดุรายเชือกหนึ่ง เขามาอาศัยอยูในปาแถวๆ บริเวณกรุงสุโขทัย พอขุนรามคําแหงเห็นวาชางเผือกนั้นเปนสัตวคูบุญบารมีของพระมหากษัตริยจึงไดทรงตั้งจิตอธิษฐานวาหาก ชางเชือกนี้เปนสัตวคูบุญของกษัตริยพระองคใดก็ขอใหมันมุงหนาไปยังทิศทางของเมืองที่มีกษัตริยพระองคนั้นอยู เมื่อทรงประกอบพิธีเสร็จ ชางเผือกตัวนั้นก็ชูงวงขึ้นและเปลงเสียงรองสามครั้งกอนจะมุงหนาออกนอกประตูเมืองไปทางทิศตะวันตก พอขุนรามคําแหงทรงทราบในทันทีวาชางเผือกตัวนี้เห็นทีวาคงจะเปนสัตวคูบุญของมักกะโทอดีตคนเลี้ยงชาง ที่บัดนี้ไดกลายเปนพระมหากษัตริยผูมีพระนามวา เจาฟารั่ว เปนแมนมั่นจึงไดทรงรางพระราชสาสนขึ้นและใหทหารรีบนําไปทูลกลาวใหเจาฟารั่วสรางคอกชางเผือกเอาไวเพื่อรับชางตัวนี้ ซึ่งนี่เองจึงกลายเปนที่มาของตํานานคอกชางเผือกแหงนี้

สําหรับใครที่ชื่นชอบตํานานดังกลาวก็อยาลืมแวะไปเยี่ยมชมไดนะครับ รับรองวาจะตองประทับใจไมมีวันลืมอยางแนนอนจากทั้งหมดทั้งปวงที่ไดกลาวมานี้หลายๆนาจะทําใหหลายคนอยากไปเยี่ยมเยือนอําเภอแมสอดจังหวัดตากกันแลว ฮั่นแน!ใครกําลังจะจองตั๋วยกมือใหเราดูหนอยเร็ว อยาลืมนะครับถาอยากจองตั๋วอยางประหยัดใหเลือกจองตั๋วนกแอร ผาน Traveloka รับรองคุม!

 


avatar
by A.J.Style
A.J.Style นักเขียนหนุ่มอารมณ์ดี อายุ 23 ปี อดีตนักกีฬา MMA (ที่ชื่นชอบเรื่องราวลึกลับและซุปเปอร์ฮีโร่เป็นพิเศษ) ปัจจุบันนี้รับหน้าที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับ ภาพยนตร์,เคล็ดลับน่ารู้ และ ดวง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon