เอราวัณประกันภัย

posted: 5 years ago
1,772 views
เอราวัณประกันภัย

comments

เอราวัณประกันภัย

เกี่ยวกับ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด

บริษัทเอราวัณประกันภัยจำกัด ตลอดระยะเวลาการบริหารงานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยทุกรูปแบบ เพื่อปรับทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพยายามลดตันทุนที่ไม่จำเป็นของบริษัทฯ การปรับบทบาทศูนย์บริการในต่างจังหวัด ให้มีความพร้อมในด้านบริการ โดยมุ่งเน้นการรักษาส่วนแบ่งการตลาด ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงเน้นการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการออกกรมธรรม์ โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ในสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการให้มีความแข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการปรับปรุงระบบการทำงาน และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2545 บริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ทั้งที่มีอยู่เดิม และที่ประกาศใหม่ ให้มีเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการขายกรมธรรม์ผ่านตัวแทน ประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น

บริษัท เอราวัณประกันภัย เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ที่มีความมุ่งเน้นในการการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย มีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีการพัฒนาศักยภาพในการให้การบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ประกันภัยกับ เอราวัณประกันภัย

บริษัท เอราวัณประกันภัย ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งครอบคลุม การประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ (ทั้งแบบภาคบังคับตาม พ.ร.บ. และแบบสมัครใจ) และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การให้บริการของ เอราวัณประกันภัย

ในการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่ประสบอุบัติเหตุ บริษัทได้จัดมาตรการการบริการที่รวดเร็ว ฉับไว ดังนี้ ไม่เว้นวันหยุดตลอด 24 ชม. มีบริการประกันตัวผู้ขับขี่ และจัดหาที่ปรึกษากฏหมายและทนายความ เพื่อดำเนินการในชั้นศาลแทนผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ผู้ให้คำปรึกษาทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารติดตามตัว ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันใจในทุกเวลา

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon