รวมแง่คิดดีๆ จาก พระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

posted: 2 years ago
3,327 views
รวมแง่คิดดีๆ จาก พระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

comments

เชื่อว่าในเวลานี้ นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจของในหลวงร.9 ที่หลายๆ คนรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว ก็คงจะพอทราบดีว่า พระองค์ท่านไม่ได้เป็นเพียงนักพัฒนาเท่านั้น แต่ท่านยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพระราชนิพนธ์เพลง รวมไปถึงพระราชนิพนธ์หนังสือต่างๆ ด้วยพระองค์เอง

และในวันนี้ Rabbit Daily ก็ได้นำแง่คิดดีๆ จากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาฝากทุกท่านกัน


หนังสือ พระราชนิพนธ์ มีอะไรบ้าง?

ประเภทพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง

1378350953-o

 • พระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8

ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องราวกิจวัตรของรัชกาลที่ 8 ทั้งกิจวัตรส่วนพระองค์ พระราชกิจ และพระราชานุกิจขณะเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วันพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2489 ซึ่งภาษาที่ทรงใช้จะเป็นภาษาที่สั้น กระชับ และได้ใจความชัดเจน

 

เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสแลนด์

 • พระราชนิพนธ์ เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์”

ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อพระราชทานเป็นพิเศษแก่หนังสือวงวรรณคดี ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 เป็นพระราชนิพนธ์รูปแบบบันทึกประจำวัน ตั้งแต่เสด็จฯ จากประเทศไทย เพื่อไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงก่อนเดินทางจากเมืองไทยไปยังพระตำหนักวิลล่าวัฒนา คือ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งพระราชนิพนธ์นี้ ทรงพรรณนาความรู้สึกของพระองค์ขณะจากเมืองไทย สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์

 

พระมหาชนก-ฉบับการ์ตูน

 • พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แห่งวัดราชผาติการาม เมื่อปี พ.ศ.2520 เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกเพิ่มเติมในพระไตรปิฏก และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ.2539 และแปลเป็นภาษาสันสกฤตอีกภาษาหนึ่ง ก่อนจะแปลเป็นฉบับการ์ตูน ในปี พ.ศ.2545 เพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถพิจารณาหาแนวดำเนินชีวิตที่เป็นมงคลได้

 

05-1-1

 • พระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ได้แฝงข้อคิดคติธรรมที่มีคุณค่า โดยเฉพาะความกตัญญูรู้คุณของทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2541

ประเภทพระราชนิพนธ์แปล

115644

 • ติโต

ผลงานแปลชิ้นแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงแปลจากหนังสือ Tito ของ Phyllis Auty ในปี พ.ศ.2519 เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก ติโต เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศยูโกสลาเวียที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายชนเผ่า มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สามารถรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นยามที่ประเทศชาติต้องพบกับภาวะวิกฤติ เพื่อร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญของประเทศไว้ หนังสือติโตนี้ ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม และวางจำหน่ายในปี พ.ศ.2537

 

 • เศรษฐศาสตร์ตามนัยของพระพุทธศาสนา

บทที่ 4 เล็กดีรสโต แปลจาก Small is Beautiful โดย E.F.Schumacher หน้า 53 – 63

 

115642

 • นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

เป็นงานแปลชิ้นที่สองของพระองค์ท่าน โดยทรงแปลจากหนังสือ A Man Called Intrepid ของ William Stevenson ทรงเริ่มแปลหน้าแรกเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ.2520 และแปลหน้าสุดท้ายเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ.2523 โดยใช้เวลาในการแปลรวมทั้งสิ้น 2 ปี 9 เดือน 3 วัน แต่ได้นำมาจัดพิมพ์เพื่อวางจำหน่ายก่อนหนังสือติโต ซึ่งทรงแปลเป็นเล่มแรก คือจัดพิมพ์ในปี พ.ศ.2536

ประเภทบทความที่ทรงพระราชนิพนธ์แปลและเรียบเรียง
 • “ข่าวจากวิทยุเพื่อสันติภาพและความก้าวหน้า” จาก “Radio Peace and Progress” ในนิตยสาร Intelligence Digest 1 เมษายน พ.ศ.2518
 • “การคืบหน้าของมาร์กซิสต์” จาก “The Marxist Advance” Special Brief
 • “รายงานตามนโยบายของคอมมูนิสต์” จาก “Following the Communist Line”
 • “ฝันร้ายไม่จำเป็นจะต้องเป็นจริง” จาก “No Need for Apocalypse” ในนิตยสาร The Economist ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2518
 • “รายงานจากลอนดอน” จาก ” London Report” ในนิตยสาร Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2518
 • “ประเทศจีนอยู่ยง” จาก “Eternal China” ในนิตยสาร Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2518
 • “ทัศนะน่าอัศจรรย์จากชิลีหลังสมัยอาล์เลนเด” จาก “Surprising Views from a Post Allende Chile” ในนิตยสาร Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2518
 • “เขาว่าอย่างนั้น เราก็ว่าอย่างนั้น” จาก ” Sauce for the Gander…” ในนิตยสาร Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2518
 • “จีนแดง ตั้วเฮียค้ายาเสพติดแห่งโลก” จาก “Red China Drug Pushers to the World ” ในนิตยสาร Intelligence Digest Weekly Review ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2518
 • “วีรบุรุษตามสมัยนิยม” จาก ” Fashion in Heroes” โดย George F. Will ในนิตยสาร Newsweek ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2522

จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชนิพนธ์ในส่วนของงานแปลเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือบทความ โดยบทความที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองนั้น มีทั้งหมด 4 เล่ม

 

แง่คิดดีๆ จากพระราชนิพนธ์

ในที่นี้เราขอหยิบยกนำเสนอมาเพียงแค่ 3 เล่ม ซึ่งได้แก่ เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์, พระมหาชนก และทองแดง เสียก่อน ซึ่งแง่คิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณนำไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่างแน่นอน

IMG_7135

 “รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งขึ้นมาดังๆ ว่า ‘อย่าทิ้งประชาชน’ อยากจะร้องออกบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ ‘ทิ้ง’ ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะ ‘ละทิ้ง’ อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว”

โดยพระราชปรารภนี้ ทุกคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดี และข้อความพระราชปรารภดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นในหนังสือเรื่อง‘เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์’ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ‘วงวรรณคดี’ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 พระราชนิพนธ์ชิ้นนี้เป็นบันทึกเรื่องราวที่พระองค์ทรงพบเจอในขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อในวันที่ 19 สิงหาคม 2489

และแม้ว่าจะเป็นแง่คิดที่เหมือนเก็บข้อความพระราชปรารภทั่วไป แต่กลับแฝงไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงรับมาโดยไม่บ่ายเบี่ยง และตั้งพระหฤทัยทำให้ดีที่สุดนั้นเอง

โดยเราสามารถนำมาปรับใช้กับหลักการพัฒนาองค์กรการทำงานในรูปแบบต่างๆ หรือสามารถดำเนินรอยตามโดยการมุ่งมั่น ตั้งใจกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมา

 

Board 9_380X240 CM

“ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริง ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้าน”

“ดูก่อนเทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตน จึงประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม”

“ดูก่อนเทวดา ท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่ และได้เห็นท่านมาสถิตย์อยู่ใกล้ๆ เรา เรานั้นจักพยายามตามสติกำลัง จักทำความเพียรที่บุรุษควรทำ ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร”

พระมหาชนก งานพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงจากมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎก ส่วนพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 ปรับแต่งดัดแปลงเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับยุคสมัยและปัญหาโลกปัจจุบัน

เป็นหนังสือที่ทรงพระพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีฉบับพิเศษพิมพ์ทั้งสองภาษาโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2542 หลังจากการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2539 นับเป็นหนังสือที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์การพิมพ์ ด้วยภาพเขียนประกอบโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย 10 คน รวม 37 ภาพ

โดยหัวใจของพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” คือ “ความเพียร” ที่ต้องยึดมั่น แม้เทวดาจะแสร้งท้วงติงอย่างไร ก็ต้องโต้แย้งเทวดาได้ เมื่อพระมหาชนกทรงยึดมั่นในความเพียร นางมณีเมขลาจึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บำเพ็ญเพียรโดยแม้ มิสมควรตายในมหาสมุทร นางจึงได้ช่วยพาพระมหาชนกไปครองมิถิลานคร แห่งชมพูทวีปต่อไป

และไม่ได้มีเพียงความเพียรพยายามอย่างเดียวเท่านั้น แต่พระมหาชนกยังคงครองแผ่นดินโดยธรรม ด้วยการที่แทรกยุคสมัยในปัจจุบันไปด้วยจะปรากฏเหตุกาณ์บางส่วนที่เหล่าผู้รับใช้ในวังหวังจะโค่นต้นมะม่วงที่มีรสโอชา เพื่อนำมะม่วงเหล่านั้นไปแจกจ่าย แต่พระมหาชนกกลับทรงนำเสนอวิธีการเกษตรอย่างการปักชำ รวมถึงการสั่งสอนให้มองการณ์ไกล การพัฒนาทางการเกษตรอีกด้วย

 

c0241

“เมื่อครั้งมาใหม่ๆ สมัยที่ทองแดงยังเป็นลูกสุนัข มีอายุเพียง 5 สัปดาห์ ทำให้ต้องอาศัยนมแม่มะลิ ยังชีพให้เติบโต ซึ่งต่อมาแม้ทองแดงจะเลิกกินนมแม่มะลิแล้วก็ตาม ทองแดงก็ยังแตกต่างจากสุนัขตัวอื่น ตรงที่จะชอบอยู่คลอเคลียกับแม่มะลิเลียหน้าตาประจบประแจงอยู่เสมอ

แม้ทองแดงแยกกับแม่มะลิ เมื่อมีโอกาสพบกันครั้งใด ทองแดงก็ยังแสดงความเคารพแม่มะลิทุกครั้ง ทั้งที่แม่มะลิไม่ได้เป็นสุนัขโปรด ซึ่งต่างไปจากทองแดงที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิด ช่วงตอนนี้เองที่พระราชนิพนธ์ กล่าวไว้ว่า ผิดกับคนอื่น เมื่อกลายเป็นคนสำคัญแล้ว มักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณต่ำต้อย”

และนี่คือส่วนหนึ่งของพระราชปรารภของพระองค์ในหนังสือ พระราชนิพนธ์ เรื่อง ‘คุณทองแดง’ โดยในเล่ม  แม้พระองค์จะทรงเล่าถึง ทองแดง ลูกสุนัขพันธุ์ทางที่ได้รับเลี้ยงโดยพระองค์ มีลักษณะพิเศษทั้งด้านกายภาพและอุปนิสัย แสนรู้ เฉลียวฉลาด เป็นสุนัขตัวโปรดของพระองค์ท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยทุกคน คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงตัวที่ 17

นอกจากนี้ยังกล่าวไปถึงหลักการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด การรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ทาง หรือแม้กระทั่งความกตัญญูที่แสดงผ่านคุณทองแดงนั้นเอง

 


เราจะได้เห็นว่า แม้ พระราชนิพนธ์ ของพระองค์นั้น นอกเหนือจากจะแสดงได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถแล้ว ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระน่ารู้ แฝงไปด้วยความสนุก และยังให้ข้อคิด เน้นไปที่การปฏิบัติตัว การลงมือจริง ทำจริง ความเพียรพยายาม ความกตัญญู และความรับผิดชอบเป็นหลัก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ซึ่งควรแก่การดำเนินรอยตามเป็นอย่างยิ่ง


avatar
by คะน้าใบเขียว
มนุษย์ผู้มีชีวิตชีวายามค่ำคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังพยายามทำความเข้าใจกับมักเกิ้ลในยุคปัจจุบันอยู่ แต่ทุกวันนี้ นางก็ยังไม่ชินเสียทีจริงๆ นั่นแหละ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon