“แอปฉลาดคิดเรื่องเงิน”…มีไว้ไม่เฉยโหลดเลยซิตี้แบงก์จัดให้

posted: 2 years ago
“แอปฉลาดคิดเรื่องเงิน”…มีไว้ไม่เฉยโหลดเลยซิตี้แบงก์จัดให้

comments

เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ค่อยจะเข้าใจการวางแผนทางการเงินว่าคืออะไรและสำคัญอย่างไร ทำให้ไม่รู้จักการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตนเองได้อย่างถูกต้อง หรือเรียกว่ายังไม่มีวินัยทางการออมเงินนั่นเอง ล่าสุด มูลนิธิซิตี้และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จับมือกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบเทรนนิ่งออนไลน์ด้านการเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ฉลาดคิดเรื่องเงิน” ภายใต้โครงการ “คนไทย ก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” ซึ่งถือว่าเป็นติวเตอร์คนใหม่ที่จะมาช่วยให้คำแนะนำดี ๆ ในการวางแผนการใช้จ่าย เพิ่มเงินออม ลดหนี้สิน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินที่คุณฝันไว้

16195283_10154896803911445_8980972642794868030_n22


จุดเริ่มต้นแอปฉลาดคิดเรื่องเงิน

การพัฒนาแอปพลิเคชันฉลาดคิดเรื่องเงิน เป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” ที่มูลนิธิซิตี้และสถาบันคีนันแห่งเอเซียดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ด้วยจุดเริ่มต้นจากมูลนิธิซิตี้ นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ในฐานะผู้แทนจากมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) นับเป็นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากภาระหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เหตุสำคัญเพราะประชาชนขาดความรู้และทักษะทางการเงิน จำเป็นต้องเสริมสร้างทักษะการเงินเร่งด่วน

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ในฐานะผู้แทนจากมูลนิธิซิตี้ (ซ้าย)
นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ในฐานะผู้แทนจากมูลนิธิซิตี้ (ซ้าย)

โครงการฯ จึงเริ่มทำการวิจัยค้นคว้าปัญหาหนี้สินและทางออกให้กับ 3 กลุ่มเสี่ยงหลัก ได้แก่ กลุ่มแรงงาน – กลุ่มเกษตรกร – กลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตร และนำเครื่องมือการเรียนรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลในประเทศไทย


แอปฉลาดคิดเรื่องเงินช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน

หลังดำเนินงานครบ 3 ปี ก็พบว่า หัวใจสำคัญของปัญหาหนี้สินคนไทย คือ การขาดความรู้ความเข้าใจทางการเงิน โดยที่ผ่านมาการให้ความรู้ทางการเงินมักถูกผนวกย่อยกับหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในรูปแบบต่างกันและมีความทับซ้อนกัน นอกจากนี้ ภาครัฐควรวางยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้เป็นวาระแห่งชาติและร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสู่แผนปฎิบัติการให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

Business people team

ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จะมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พัฒนาเนื้อหาแทรกในหลักสูตร ส่วนกลุ่มเกษตรกร จะมีธนาคารของรัฐให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน ถือว่าสองกลุ่มนี้มีความคืบหน้าตามลำดับ ขณะที่กลุ่มแรงงานแม้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด หากยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นหลัก จึงเป็นเหตุให้โครงการฯ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ผลักดันนโยบายสร้างการเรียนรู้ทางการเงินที่เป็นรูปธรรม เช่น แอปพลิเคชันฉลาดคิด เรื่องเงิน จนเป็นผลสำเร็จ


แอปฉลาดคิดเรื่องเงินมีอะไรบ้าง

แอปพลิเคชันฉลาดคิดเรื่องเงิน ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ
1. ฉลาดคิดเรื่องเงิน ชุดความรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคล แบบทดสอบ ตลอดจนเครื่องคำนวณทางการเงิน ภายใต้ 4 โมดูลย่อย ได้แก่
• การตั้งเป้าหมายทางการเงิน

16003215_10154896804051445_7727944237647263807_n66

• การออมอย่างมีประสิทธิภาพ

16114222_10154896803946445_8335913214443052557_n44

• การใช้จ่าย

16003137_10154896803886445_2889259870993506722_n33

• การบริหารหนี้

16195321_10154896804021445_7461623083113078438_n55

2. เกมครอบครัวหรรษา ซึ่งออกแบบตัวละครให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของแรงงาน ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ การซื้อหวย ซื้อประกัน ทำงานโอที เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ App Store

16427751_10154948561336445_2321483007726449124_n

ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีทั้งชุดความรู้ทางการเงินและเกมออนไลน์ สอดคล้องกับพฤติกรรมแรงงานยุคใหม่ พร้อมมีแผนที่จะบรรจุหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารการเงินให้กลุ่มแรงงาน โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ


แก้ปัญหาหนี้ – เสริมความรู้การเงินให้กลุ่มแรงงาน

businesspeople are looking tablet meeting

กลุ่มแรงงานในและนอกระบบทั่วประเทศ มีประมาณ 38.4 ล้านคน มีความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับกลางและต่ำถึงร้อยละ 83 นอกจากนี้กลุ่มแรงงานยุคใหม่ที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีอัตราการก่อหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ทำให้แรงงานยังประสบปัญหาด้านการชำระหนี้ ถึงแม้ว่าแรงงานจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นแอปพลิเคชันฉลาดคิดเรื่องเงิน จะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะด้านการเงินที่กลุ่มแรงงานยุคใหม่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังพฤติกรรมการบริหารจัดการการเงินที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป


แอปพลิเคชัน “ฉลาดคิดเรื่องเงิน” ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหนี้ แถมให้การเรียนรู้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีในยุคสมัยนี้ และใครที่กำลังมองหาบัตรเครดิตที่ให้อภิสิทธิ์ลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า ต้องไม่พลาด บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ที่สมัครได้แสนง่ายดาย ผ่าน Rabbit Finance อนุมัติรวดเร็วทันใจ พร้อมรับของสมมนาคุณพิเศษด้วย “บัตรกำนัล Starbucks” ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ รีบสมัครกันเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon