โครงการหลวง เปลี่ยนชีวิต พระราชดำริของพ่อหลวงเพื่อปวงชนชาวไทย

posted: 3 years ago
2,963 views
โครงการหลวง เปลี่ยนชีวิต พระราชดำริของพ่อหลวงเพื่อปวงชนชาวไทย

comments

โครงการหลวง

ความภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนไทยคือ การมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใย ดูแลเหล่าประชาราษฎร์ด้วยความรัก ความเมตตา เห็นได้จากการที่พ่อหลวงทรงมีพระราชดำริ พระราชทานแนวคิดและ โครงการหลวง ต่างๆ เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตอย่างพอเพียง วันนี้เราได้รวบรวม โครงการหลวง ที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการเปลี่ยนชีวิตสำหรับคนไทย ลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร

Viriyah Insurance

โครงการหลวง (Royal project)

โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่ชาวเขา เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น เริ่มก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2512 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง ปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิจัยหลัก 6 สถานี และสถานีส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น ที่เรียกว่า ศูนย์พัฒนาโครงการ จำนวน 21 ศูนย์ และหมู่บ้านพัฒนาอีก 6 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านในเขตปฎิบัติการทั้งสิ้น 267 หมู่บ้าน ผลผลิตจากโครงการหลวงนั้น ประกอบด้วย ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า ดอยคำ

โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น

วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง

  1. เพื่อป้องกันการทำลายป่าต้นน้ำโดยราษฎรชาวเขา และเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทน
  2. เพื่อเป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรชาวเขา ให้มีถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ต้องโยกย้าย และลดการทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่น ซึ่งการปลูกฝิ่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นอกจากนี้สภาพอากาศและภูมิประเทศที่เป็นถิ่นฐานของราษฎรชาวเขา ยังเอื้อต่อการปลูกพืชที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าฝิ่นอีกด้วย
  3. เพื่อฝึกอบรมให้ราษฎรชาวเขาได้เข้าใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์
  4. เพื่อทดลองวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่สามารถนำไปปลูกหรือขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร โดยทำการศึกษาในด้านการขนส่ง และภาวะตลาด
  5. เพื่อส่งเสริมในด้านการศึกษาอนามัย และการวางแผนครอบครัวให้แก่ราษฎรชาวเขา
โครงการหลวง (1)
โครงการหลวงหลายแห่ง ขึ้นชื่อเรื่องพืชพรรณดอกไม้ที่งดงามและมีประโยช์อย่างยิ่ง

ตัวอย่างโครงการหลวง  

1. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะช่วยเหลือชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากระเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์ ให้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำไรฝิ่นและไร่เลื่อนลอยที่เป็นการทำลายป่าไม้และต้นน้ำ ให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาว พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นี่มีทั้งแปลงพืชผักเมืองหนาว ไม้ดอกนานาพันธุ์ รวมไปถึงสวนแปดสิบพรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ภายในสวนตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกุหลาบพันปีและไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาล สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 202 บ้านขุนกลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เพื่อทำการวิจัยและทดลองพืชผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ คนพื้นเมืองและจีนยูนนาน และได้มีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่บนพื้นที่ที่เรียกว่า ม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวแสนสวยที่สามารถมองเห็นทะเลหมอก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีแปลงสมุนไพรขนาดใหญ่ พร้อมทั้งแปลงผักอินทรีย์และแปลงผักแบบขั้นบันไดที่มีผักมากมายหลากหลายชนิด เช่น ผักกาดขาว แครอท ป่วยเล้ง เป็นต้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหอยเก่า หมู่ 7 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวง_ม่อนเงาะ
นอกจากเป็นแหล่งพัฒนาและวิจัยพืชพรรณแล้ว โครงการหลวงต่างๆ ยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแก่บุคคลทั่วไปด้วย

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

โครงการหลวงแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง มีพื้นที่รับผิดชอบ 17 หมู่บ้าน 451 ครัวเรือน บนภูเขาสลับซับซ้อนที่มีความสูง 700-1,250 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง บนพื้นที่ 84.27 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองและชนเผ่าม้ง ที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยงามเช่น แปลงปลูกชาลุงเดช, เงือกผา เป็นหินงอกที่มีลักษณะคล้ายนางเงือกหันหน้าเกาะผาอยู่ และถ้ำลม ถ้ำที่มีลมพัดออกมาจากถ้ำตลอดเวลา จะรู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อยืนอยู่บริเวณปากถ้ำ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตั้งอยู่ที่ บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Bangkok Insurance

4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวง บนพื้นที่ 30 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300-1,400 เมตร แห่งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงและชาวม้ง แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำขุนวาง ที่นี่มีโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาว, แปลงสาธิตไม้ผลเมืองหนาว รวมไปถึงการสาธิตเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ดำ และกระต่ายพันธุ์เนื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าสำหรับการศึกษาธรรมชาติแบบใกล้ชิด ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยพรรณไม้ พืชสมุนไพรและนก ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนกวาง ตั้งอยู่ที่ บ้านขุนวาง หมู่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวง_แม่หลอด
โครงการหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5. สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

สถานีวิจัยโครงการหลวงแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 บนพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บนความ 680 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สถานีวิจัยมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ประชาการส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ถิ่นเหนือและชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ สถานีวิจัยนี้เน้นทางด้านงานวิจัยกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ผสม 28 สายพันธุ์ ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชสร้างรายได้ชนิดอื่น เช่น กระวานและพริกไทย เพื่อนำไปปลูกร่วมกับกาแฟ นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวง ในพระราชดำรินั้นยังมีอีกมากมายหลากหลายโครงการ สถานที่เหล่านี้นอกจากเป็นการช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชาวเขาและคนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยอีกด้วย

ที่มาภาพ: http://www.thairoyalprojecttour.com/

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon