โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ฉบับสมบูรณ์และครบถ้วน

posted: 3 years ago
1,993 views
โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ฉบับสมบูรณ์และครบถ้วน

comments

ถ้าพูดถึงจังหวัดแสนสวยหอมกลิ่นอายเมืองล้านนา ที่ผสมผสานเข้ากับสมัยนิยมได้อย่างลงตัวนั้น หลายคงนึกถึง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความอัดแน่นจอแจและความทันสมัย เชียงใหม่ ยังคงมีมุมละไมให้นักท่องเที่ยวได้ติดตราตรึงใจอยู่ไม่รู้ลืม…

เรื่องที่คุณอาจสนใจ : 9 สถานที่สุดชิค ณ เชียงใหม่ ที่ควรไปสักครั้งเพื่อส่องหนุ่ม!สวนดอกไม้ ในไทยที่น่าไปสุดๆ, 7 ที่เที่ยวหน้าหนาว สุดโรแมนติก

เชียงใหม่
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผู้ทรงสร้างเวียงเชียงใหม่

ประวัติเมืองเชียงใหม่

ขอเท้าความย้อนกลับไปถึงความเป็นมาของเชียงใหม่ในอดีตสักเล็กน้อย แรกเริ่มเดิมที เมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฎอยู่ในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยที่สร้างขึ้นในเมื่อ พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ถูกปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839-2100)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียการปกครองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานกว่า 200 ปี จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทำสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนาพระยากาวิละเป็นพระบรมราชาธิบดีขึ้นปกครองนครเชียงใหม่ เมืองลำพูน และเมืองลำปางสืบต่อมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปฎิรูปการปกครอง หัวเมือง ประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ พร้อมทั้งจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล หรือที่เรียกว่า มณฑลพายัพ

และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองมาเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2559 จะเป็นปีครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ อายุครบ 720 ปี  

ีเชียงใหม่
ดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ภูมิศาสตร์ของเชียงใหม่

1. ที่ตั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต หรือ 310 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพ 696 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบตอนกลางสองฝากฝั่งแม่น้ำปิง เป็นที่ตั้งของ ดอยอินทนนท์ ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 2,565 เมตร สูงที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นๆที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก ดอยหลวงเชียงดาว และดอยสุเทพ เป็นต้น สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1.1 พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 % ของจังหวัด ประกอบไปด้วย ทิวเขาอินทนนท์ หรือถนนธงชัยตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร จึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก และในพื้นที่บางส่วนยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆอีกด้วย

1.2 พื้นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ที่กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร

2. อาณาเขตติดต่อ

ทั้ง 4 ทิศ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ รัฐฉานของประเทศพม่า โดยมีสันปันน้ำของดอยคำ ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยางของจังหวัดตาก มีร่องน้ำแม่ตื่นและสันปันน้ำดอยเรี่ยม ดอยหลวง เป็นเส้นกั้นอาณาเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่รวย อำเภอเวียงป่าเป้าของจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปางของจังหวัดลําปาง อําเภอบ้านธิ อําเภอเมืองลําพูน อําเภอป่าซาง อําเภอเวียงหนองล่อง อําเภอบ้านโฮ่ง และอําเภอลี้ของจังหวัดลําพูน ในส่วนที่ติดกับจังหวัดเชียงรายและลําปางนั้นจะมีรองน้ำลึกของแม่น้ำกก สันปันน้ำ ดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต และในส่วนที่ติดกับจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และร่องน้ำแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสันปันน้ำดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และสันปันน้ำดอยขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ในส่วนของอาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว ซึ่งพื้นที่ที่ติดต่อกันนั้นมีด้วยกัน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง และอำเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร และเนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ทำให้ไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้อย่างชัดเจน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง

เชียงใหม่
ด้วยอุณหภูมิที่หนาวเย็นตลอดปี ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ภูมิอากาศของเชียงใหม่

ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆต่างก็พากันหลงใหลในนครเวียงพิงค์แห่งนี้ เรียกได้ว่า เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในที่เที่ยวหน้าหนาวสุดโรแมนติกยอดนิยมกันเลยทีเดียว ที่นี่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 25.4 องศาเซลเซียส โดยค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส และต่ำสุดอยู่ที่ 20.1 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

การเมืองการปกครอง

1. สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 • อักษรย่อ : ชม
 • ตราประจำจังหวัด : เป็นรูปช้างเผือกในเรือนแก้ว สื่อความหมายถึงความสำคัญ 2 ประการของจังหวัดเชียงใหม่ ช้างเผือก คือ ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำมาถวายแด่สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล ส่วนเรือนแก้ว คือ ดินแดนที่พุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุด
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองกวาว
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
 • สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลาเพี้ย หรือ ปลากา

2. การปกครอง

จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

 1. หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จำนวน 166 หน่วย
 2. หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 หน่วย
 3. หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 211 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง
 • เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง
 • เทศบาลตำบล จำนวน 117 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 89 แห่ง
เชียงใหม่
ถ้ำเชียงดาว หนึ่งในที่เที่ยวห้ามพลาดของเชียงใหม่

การท่องเที่ยว

เสน่ห์ความน่าหลงใหลของจังหวัดเชียงใหม่นั้น เรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใคร ความน่าสนใจที่ทำให้จังหวัดนี้เป็นหนึ่งในใจของใครหลายๆคน คือ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกทันสมัยที่ครบครันสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ และร้านอาหารจำนวนมาก ซึ่งนอกเหนือจากความทันสมัยและความสะดวกสบายที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ คือ ความสามารถในการสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างลงตัว รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น

 1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่อยู่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 1. การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งทางธรรมชาติและในรูปแบบเมือง

 1. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือทำการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น

 1. การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา

การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) นั้นหมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ที่เน้นให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องเข้ามาศึกษายังสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่

 1. การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา

การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็น MICE City  

เชียงใหม่
น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแสนสวยประตูสู่ดอยอินทนนท์

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ

เพราะความผสานที่ลงตัวกันระหว่างความทันสมัยกับธรรมชาติอันแสนล้ำค่า ทำให้เชียงใหม่ยังคงไว้ซึ่งความงามของธรรมชาติ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องตาต้องใจราวกับถูกมนต์สะกด สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อทางธรรมชาติของเชียงใหม่ ได้แก่

 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (ชุนช่างเคี่ยน) อำเภอเชียงใหม่
 • อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ) อำเภอดอยหล่อ
 • ถ้ำเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
 • ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง
 • อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง
 • สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม
 • ปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
 • น้ำพุร้อนฝาง อำเภอฝาง
 • ทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
 • ดอยม่อนจอง อำเภอออมก๋อย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป

เชียงใหม่ ไม่ได้ไฉไลแค่เพียง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้น สถานที่ท่องเที่ยวโดยทั่วไปก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้ หากคุณไปเชียงใหม่อย่าพลาดที่จะแวะไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้

 • ถนนคนเดินท่าแพ-ถนนคนเดินวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง
 • บ้านถวาย อำเภอหางดง
 • ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • อุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวียงกุมกาม อำเภอสารภี
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่/เชียงใหม่ซูอควาเลียม อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่
ตลาดประตูท่าแพ

งานประเพณี/เทศกาลที่สำคัญของเชียงใหม่

ช่างสมกับเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจริงๆ เพราะไม่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวตรึงตา แต่ประเพณีล้านนายังตรึงใจอีกด้วย งานประเพณีและเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แต่ละเดือนนั้นมีดังนี้

มกราคม

 1. งานฤดูหนาวและงานโอทอป ณ สนามหลังศาลากลางจังหวัด
 2. งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ณ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง
 3. งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง ณ ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อ.สันกำแพง
 4. มหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม
 5. หนาวนี้ที่แม่วินชมดอกนางพญาเสือโคร่ง อบต.แม่วิน อ.แม่วาง
 6. ประเพณีตรุษจีนบ้านใหม่หนองบัว ทต.หนองบัว อ.ไชยปราการ

กุมภาพันธ์

 1. งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ณ สวนสาธารณสวนบวกหาด
 2. งานศิลปหัตถกรรม และแกะสลักบ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง
 3. งานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ของดี อําเภอสะเมิง
 4. งานตรุษจีนไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ณ ตรอกเล่าโจ๊ว เทศบาลนครเชียงใหม่
 5. ของดีจ๋อมทองฝ้ายทอมือ อ.จอมทอง
 6. งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา อ.สันกําแพง

มีนาคม

 1. งานเชียงใหม่เฟสฯ ณ ห้างสรรพาสินค้าพรอมเมดาดา ดอนจั่น
 2. งานวันช้างไทย ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม
 3. งานสืบสานตํานานไทลื้อ วัดศรีมุงเมือง อ.ดอยสะเก็ด
 4. เทศกาลชมดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 5. ประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม

เมษายน

 1. ประเพณีปอยส่างลอง ณ วัดป่าเป่า อ.เมืองเชียงใหม่
 2. ปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สําคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่
 3. ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ วัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง

พฤษภาคม

 1. ประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ สรงน้ำพระธาตุและสืบสานเตียวขึ้นดอย พระบรมธาตุดอยสุเทพประจําปี จัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 2. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมืองเชียงใหม่

มิถุนายน

 1. ประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท วัดพระบาทตะเมาะ อ.ดอยเต่า
 2. ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมืองเชียงใหม่
 3. ประเพณีเลี้ยงดงและเตียวขึ้นดอย ณ เชิงพระธาตุดอยคำ เทศบาลเมืองเหียะ อ.เมืองเชียงใหม่

สิงหาคม

 1. เทศกาลชมสวนฤดูฝน ณ อุทยานราชพฤกษ์
 2. ลานนาพฤกษชาติ ณ สวนบวกหาด อ.เมืองเชียงใหม่

กันยายน

 1. การบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อ.เมืองเชียงใหม่
 2. เทศกาลคเณศจตุรถี ณ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เทศบาลตําบลยางคราม อ.ดอยหล่อ

ตุลาคม

 1. มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
 2. งานเหมันต์นครพิงค์ ณ กาดเชิงดอย อ.เมืองเชียงใหม่
 3. งานตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
เทศกาลยี่เป็ง เทศกาลลอยโคมของจังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน

 1. ประเพณีวันเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) ณ วัดอุปคุตวัดสวนดอก
 2. ประเพณีลอยโคมยี่เป็งเชียงใหม่ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 3. งานบุญประเพณียี่เป็งสันทรายเป็นพุทธบูชา ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย
 4. งานแอ่วเฮือนเยือนพญา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ม.เชียงใหม่
 5. สัปดาห์ของขวัญของที่ระลึก ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล

ธันวาคม

 1. งานนิมานเหมินท์ อาร์ตแอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาต ณ ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 อ.เมืองเชียงใหม่
 2. งานวันพระชายาเจ้าดารารัศมี พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์แม่ริม
 3. งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ณ สนามกอล์ฟสโมรสรยิมคาน่า อ.เมืองเชียงใหม่
 4. งานกาดสืบสานงานทํา “ทําเพื่อใช้ ขายเพื่อแบ่งปัน” ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา
 5. งาน Botanic Festival 2016 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม
 6. งานโครงการหลวง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. งานเชียงใหม่ มาราธอน ณ ข่วงประตูท่าแพ
 8. งานฤดูหนาวงานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่ ณ หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ช่วงปลายเดือนธันวาคม-มกราคม)
 9. งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ณ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง (ช่วงปลายเดือนธันวาคม-มกราคม)
 10. งานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทุกวัดและทําบุญตักบาตรนานาชาติเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ถนนช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
 11. เทศกาลเคาน์ดาวเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่
 12. งานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวายหมู่บ้านสร้างสรรค์ ณ หมู่บ้านถวาย สองฝั่งคลอง อ.หางดง

ได้รู้จักกับเรื่องราวความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมที่เชียงใหม่กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวหลายคนฝันใฝ่อยากไปสักครั้งในชีวิต ซึ่งนอกจากบ้านเมืองจะงามงด คนเมืองของที่นี่ยังสวยหล่อ ดูดีกันอีกด้วย ใครว่างๆก็ลองไปหาร้านนั่งชิลๆส่องความหน้าตาดีของคนเชียงใหม่ดูล่ะกัน 


avatar
by ...Love Scenes...
เพราะ 'ความรัก' คือ ฉากหนึ่งของชีวิต...(^3^)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon