14 พ.ย.วันเบาหวานโลก รพ.จุฬาฯ จัด 52 เมนูเด็ด ไม่ต้องพึ่งยา

posted: 1 year ago
14 พ.ย.วันเบาหวานโลก รพ.จุฬาฯ จัด 52 เมนูเด็ด ไม่ต้องพึ่งยา

comments

ทุกวันนี้โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ รายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกมีจำนวน 415 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคนในปี พ.ศ. 2583 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานจำนวน 5 ล้านคน ในปัจจุบันประชากรวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน สำหรับในประเทศไทยมีรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการตายด้วยโรคเบาหวานของประเทศในปี 2556-2558 เท่ากับ 14.93, 17.53 และ 17.83 คนต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกปี การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2557 พบว่าความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 คิดเป็นผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากถึง 4.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งพบเพียงร้อยละ 6.9 หรือมีคนเป็นโรคเบาหวาน 3.2 ล้านคนปัจจุบันมีผู้หญิงเป็นโรคเบาหวานมากถึง 199 ล้านคน คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 313 ล้านคน โดยประมาณ 40% ของผู้หญิง ที่เป็นเบาหวานอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ คำขวัญวันเบาหวานโลกในปีนี้จึงมีนัยยะสื่อถึงการกระตุ้นเตือนภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นจากโรคเบาหวานที่บั่นทอนสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง

วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งปีนี้สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (IDF) ได้ประกาศคำขวัญประจำปีนี้ว่า “Women and Diabetes – Our right to a healthy future” หรือ “ผู้หญิงและเบาหวาน ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า” เพื่อเสริมพลังผู้หญิงมีความรู้สามารถดูแลปรับเปลี่ยนตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ จะช่วยลดเสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัดงานวันเบาหวานโลกขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งวันที่ 5 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 13 โดยจะเน้นเรื่องของ “อาหาร” ที่มีผลต่อการควบคุมโรคเบาหวาน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “Women and Diabetes” และทรงสาธิตการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพด้วย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม ได้ทำการวิจัยและพบว่า การจำกัดพลังงานในอาหารของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้น ความไวของอินซูลินและการหลั่งอินซูลินที่ดีขึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการศึกษาวิจัย ผู้ป่วยสามารถหยุดยารักษาโรคเบาหวานได้แทบทุกคน จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การขยายผลในผู้ป่วยทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นค่ายารักษาโรคเบาหวาน โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนโภชนาการและพฤติกรรมที่สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้าน ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาต่อมไร้ท่อ เมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากงานวิจัยที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมเบาหวานได้สำเร็จด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยยา ทำให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดเป็นผลงานวิจัยที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดูแลรักษาคนไข้เบาหวานในวงกว้างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนำไปสู่ผลงานสำคัญคือ หนังสือ “52 เมนูเด็ด เคล็ดลับพิชิตเบาหวาน” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมสูตรอาหารพลังงานต่ำจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การจำกัดพลังงานในอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คิดค้นสูตรโดยฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด รพ.จุฬาฯ ซึ่งทั้ง 52 เมนูที่นำมาจัดพิมพ์เผยแพร่นั้น ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักโภชนาการแล้วว่า เป็นสูตรที่มีพลังงานต่ำ มีการคำนวณพลังงานแคลอรีที่ได้รับทุกเมนู


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon