๗ กษัตริย์ที่ทรงเป็น “มหาราช” ของปวงชนชาวไทย

posted: 2 years ago
๗ กษัตริย์ที่ทรงเป็น “มหาราช” ของปวงชนชาวไทย

comments

แม้ ณ เวลานี้ปวงชนชาวไทยยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กันอย่างเนืองแน่น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอารมณ์โศกเศร้าโสกาเพียงใด เราก็ยังเห็นน้ำใจของประชาชนคนไทยที่มีความสามัคคี ช่วยเหลือโอบอุ้มกันจนทำให้เป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ที่แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังสามารถสัมผัสได้

ขอบคุณภาพhttps://www.facebook.com/tanist.jitsinchayakul
ขอบคุณภาพ https://www.facebook.com/tanist.jitsinchayakul

ทั้งนี้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการเทิดทูนยกย่องว่าเป็น “มหาราช” ของชาติไทย ๗ พระองค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี และมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งคำว่า “มหาราช” เป็นคำที่ประชาชนถวายแด่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรม และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวง ซึ่งมีรายพระนามพระองค์ใดกันบ้างตามไปดูกันคะ…


๑. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ขอบคุณภาพhttp://ktw.ac.th
ขอบคุณภาพhttp://ktw.ac.th

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่อาณาจักรสุโขทัย ทรงขยายอาณาจักรให้กว้างขวาง ปกครองประชาราษฎร์ ให้ได้รับความสุข ยุติธรรมเสมือน “พ่อปกครองลูก” ทรงส่งเสริมการค้าโดยเสรี ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทย (ลายสือไท) ขึ้นใช้เอง เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ นับเป็นต้นกำเนิดอักษรไทยที่ใช้กันมาจนทุกวันนี้ และทรงรับเอาพระพุทธศาสนาจากลังกาเข้ามา เป็นศาสนาประจำชาติไทย
วันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหง
พ่อขุนรามคำเเหงมหาราช ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๒๒ – ๑๘๔๑


๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขอบคุณภาพhttp://www.oknation.net/
ขอบคุณภาพhttp://www.oknation.net/

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายหลังที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงทำการศึกสงคราม และเอาชนะข้าศึกหลายครั้ง ครั้งที่สำคัญที่สุดคือ ใน พ.ศ. ๒๑๓๕ พระมหาอุปราชาของพม่าได้ยกทัพมาตีไทย พระองค์ทรงชนช้างกระทำยุทธหัตถี และทรงฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม์บนคอช้าง ตั้งแต่นั้นมาพม่าก็เกรงกลัว เลิกยกทัพมารุกรานไทยอีก
วันที่ ๒๕ มกราคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๓๓ – ๒๑๔๘


๓. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ขอบคุณภาพhttp://www.tiewplearn.com
ขอบคุณภาพhttp://www.tiewplearn.com

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ในการปกครองประเทศ ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ทรงติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทรงติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติ และเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ก็ทรงแก้ไขด้วยความเฉลียวฉลาด ทรงพระปรีชาในด้านกวี และทรงส่งเสริมการกวี จนเป็นเหตุให้เกิดมีกวีที่มีชื่อเสียงหลายคน มีวรรณคดีเกิดขึ้นหลายเล่ม นับเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทย
วันที่ ๑๑ กรกฏาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑


๔. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอบคุณภาพhttp://www.baanjompra.com
ขอบคุณภาพhttp://www.baanjompra.com

หรืออีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ และสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ของไทย ทรงปราบปรามผู้ก่อตั้งชุมนุมต่างๆ จนราบคาบ และรวบรวมประเทศชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงทำสงครามจนได้รับชัยชนะ ขยายอาณาเขตประเทศออกไปอย่างกว้างขวาง
วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕


๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ขอบคุณภาพhttps://www.nacc.go.th
ขอบคุณภาพhttps://www.nacc.go.th

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย ทรงกระทำศึกสงครามกับพม่าหลายครั้ง ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ทรงสร้างปราสาทราชวัง ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทร์ สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดอื่นๆ ทรงรื้อฟื้นสังคายนาพระไตรปิฎก รวบรวมกฎหมายตราสามดวง และโปรดให้แต่งบทละครต่างๆ ขึ้นแทนของเก่าที่ถูกพม่าเผาทำลาย
วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันจักรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๒


๖. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอบคุณภาพhttp://www.wikiwand.com
ขอบคุณภาพhttp://www.wikiwand.com

พระปิยะมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา เป็นที่รักยิ่งของประชาชน ทรงนำประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจหลายครั้ง จนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น ทรงปรับปรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ทรงโปรดให้เลิกทาส ให้มีการรถไฟ การไปรษณีย์ การไฟฟ้าและการประปาขึ้นเป็นครั้งแรก
วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓


๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

ขอบคุณภาพhttp://www.chaoprayanews.com
ขอบคุณภาพhttp://www.chaoprayanews.com

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือน “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ทรงพระปรีชาสามารถในทุกแขนงวิชา ทรงรักและห่วงใยพสกนิกร และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทรงริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิต่างๆ ทรงค้นคว้า วิจัย การทำฝนเทียม ด้านการเกษตร การชลประทาน การสาธารณสุข และอื่นๆ อีกมากมาย ทรงส่งเสริมความรักและสามัคคีให้เกิดในชาติ ทรงดูแลทุกข์สุขประชาชน ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงงานหนักมากที่สุดของโลก
วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติที่ปวงชนชาวไทยร่วมเทิดพระเกียรติพร้อมกันทั้งประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช (พระภัทรมหาราช) ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๗๐ – สวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอบคุณข้อมูล http://www.pantown.com , www.baanjomyut.com
ขอบคุณภาพปก http://www.tiewpakklang.com


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon