รวม 12 ค่าใช้จ่าย ที่ช่วยลดหย่อนภาษีปี 2562 ได้

posted: 5 เดือนที่แล้ว
รวม 12 ค่าใช้จ่าย ที่ช่วยลดหย่อนภาษีปี 2562 ได้

comments

เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี เป็นที่รู้กันว่า เหล่ามนุษย์เงินเดือน และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องเตรียมตัวยื่น ภ.ง.ด. เพื่อเสียภาษี ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ ซึ่งในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ภาครัฐเองมีการจัดแคมเปญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสามารถนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีได้ โดยรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง rabbit finance ได้รวบรวมไว้ให้แล้วที่นี่!

ค่าใช้จ่ายที่นำไปลดหย่อนภาษีได้มีอะไรบ้าง

1.ลดหย่อนภาษีส่วนตัว หรือส่วนบุคคล

บุคคลที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน หรือค่าจ้างเพียงอย่างเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 150,000 บาท/ปี ส่วนบุคคลที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เงินเดือน ค่าจ้าง และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

2.ลดหย่อนภาษีจากคู่สมรส

หากคู่สมรสมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท/ปี และหากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เงินเดือน ค่าจ้าง และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

3.ลดหย่อนภาษีจากประกันสังคม

มนุษย์เงินเดือน หรือบุคคลทั่วไปที่มีประกันสังคม จะถูกหัก 5% ของเงินเดือนสำหรับการจ่ายค่าประกันสังคม ซึ่งสามารถนำเบี้ยประกันสังคมมาลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้เต็มจำนวน หรือลดหย่อนภาษีตามจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

ประกันชีวิต

4.ลดหย่อนภาษีจากกองทุน RMF และ LTF

บุคคลธรรมดาสามารถนำเงินที่ไปลงทุนในกองทุน RMF มาลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ต่อปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนกองทุน LTF สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายและ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเช่นกัน แต่ทั้ง 2 กองทุนต้องถือให้ครบตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนดด้วย จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

5.ลดหย่อนภาษีจากการเลี้ยงดูบิดา-มารดา

การเลี้ยงดูบิดา-มาราดาทั้งของตนเอง หรือของคู่สมรสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท ในกรณีที่บิดา-มารดา มีรายได้ต่อปีไม่ถึง 30,000 บาท ซึ่งต้องออกหนังสือรับรองว่าลูกคนไหนเป็นคนเลี้ยงดูเนื่องจากสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสามารถใช้ได้เพียงคนเดียว

6.ลดหย่อนภาษีจากการเลี้ยงดูบุตร

หากคุณมีบุตรก็สามารถนำค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมาลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท ซึ่งต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย ไม่ว่าจะมีบุตรกี่คนก็จะหักตามที่มีจำนวนบุตรไม่จำกัดจำนวนคน แต่หากเป็นบุตรบุญธรรมจะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน ถึงแม้จะมีลูกตามกฎหมาย 3 คนก็ตาม

ประกันชีวิต

7.ลดหย่อนภาษีจากการกู้สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านก็สามารถนำจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมดต่อปีมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยสามารถหักตามที่จ่ายไปจริง หากมีการกู้ร่วมหลายคน ให้ทำการแบ่งดอกเบี้ยให้เท่า ๆ กัน ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

8.ลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่าย

ปี 2562 รัฐบาลได้สนับสนุนจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกินหลากหลายช่องทางที่สามารถนำสิทธิมาลดหย่อนภาษีได้กลุ่มละ 15,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้า OTOP การซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา และการซื้อหนังสือหรือ E-Book แต่ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จัดโปรโมชั่นว่าอยู่ในช่วงไหนที่สามารถนำมาหักลดหย่อนทางภาษีได้ ยังไงก็ต้องลองเช็กกันให้ดี

9.ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเมืองรอง

ได้เที่ยวสถานที่สวย ๆ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งต้องเป็นการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ถือว่านโยบายกระตุ้นและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวคึกคักและมีเงินสะพัดสู่ชุมชนมากขึ้น โดยการนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก ร้านอาหาร หรือซื้อของฝากของขวัญ

ประกันชีวิต

10.ลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิต

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และตรงตามเงื่อนไขแบบประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หากมีเงินคืนระหว่างสัญญา เงินคืนสะสมต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยสะสมทรัพย์จึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

11.ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

กรมสรรพากรประกาศให้เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีที่จ่ายตามจริงได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และรวมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องเป็นเบี้ยประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และอุบัติเหตุ ยังไงก็ลองศึกษารายละเอียดกันให้ถี่ถ้วนนะ

12.ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา

เบี้ยประกันสุขภาพของพิดา-มารดา ก็สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดา-มารดา ต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป และบิดาหรือมารดาต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ในปีภาษีนั้น ๆ ซึ่งบุตรที่จะใช้สิทธิต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเท่านั้น

 


เมื่อเช็คแล้วว่า ในปี 2562 นี้ เราสามารถนำสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่นำมาลดหย่อนทางภาษีได้ ก็เตรียมตัวกันให้ดีนะคะ จะได้ไม่เสียสิทธิ แถมยังประหยัดรายจ่ายได้อีกเยอะเลย โดยเฉพาะประกันชีวิต ที่สามารถลดหย่อนได้สูงถึง 100,000 บาท

สนใจทำประกันชีวิต คลิก rabbit finance


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon