เก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม! ผลสำรวจ ปชช. ไม่เห็นด้วยกระทบผู้มีรายได้น้อย

posted: 1 year ago
เก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม! ผลสำรวจ ปชช. ไม่เห็นด้วยกระทบผู้มีรายได้น้อย

comments

กรณีที่ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมขยายเพดานฐานเงินเดือนในการเก็บเงินสมทบจากฐาน 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท ทำให้ต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 1,000 บาท จากเดิมที่เคยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 750 บาทเท่านั้น ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมนุษย์เงินเดือนเป็นจำนวนมาก แม้ สปส. จะอ้างว่าจากการประชาพิจารณ์พบว่าเห็นด้วยกว่า 80%ล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ข้อเสนอการเก็บเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมแบบใหม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่ใช้ประกันสังคม ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอการเก็บเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมแบบใหม่การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.5

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.83 ระบุว่า ใช้ประกันสังคมตามมาตรา 33 (เป็นผู้ประกันตนภาคบังคับ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ) รองลงมา ร้อยละ 21.42 ระบุว่า มาตรา 40 (เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ) และร้อยละ 17.75 ระบุว่า มาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ เคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างแต่ลาออก

เมื่อถามถึงการเคยได้ยินหรือรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราการเรียกเก็บเงินค่าประกันสังคมแบบใหม่ ของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.84 ระบุว่า เคยได้ยิน / เคยรับรู้ และร้อยละ 49.16 ระบุว่า ไม่เคยได้ยิน / ไม่เคยรับรู้

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจะเรียกเก็บเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตน (ค่าประกันสังคม) เพิ่มขึ้นใหม่ตามฐานเงินเดือน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ จ่ายเท่าเดิมก็ดีอยู่แล้ว ไม่อยากจ่ายเพิ่ม เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และถึงแม้ว่าจะจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นแต่การให้บริการก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร รองลงมา ร้อยละ 23.5 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้น และร้อยละ 19.5 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนหากต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมเพิ่มขึ้นแล้ว ประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 15.35 ระบุว่า ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมาก ร้อยละ 19.74 ระบุว่า ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ร้อยละ 34.37 ระบุว่า ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย ร้อยละ 25.58 ระบุว่า ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเลย และร้อยละ 4.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจท้ายที่สุด เมื่อถามถึงว่าอยากให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสวัสดิการในเรื่องใดบ้าง หลังจากการเรียกเก็บเงินค่าประกันสังคมเพิ่มขึ้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 19.65 ระบุว่า เงินค่ารักษาพยาบาล รองลงมา ร้อยละ 14.38 ระบุว่า เงินบำเหน็จชราภาพ ร้อยละ 12.77 ระบุว่า เงินทดแทนจากการว่างงาน ร้อยละ 10.66 ระบุว่า เงินทดแทนจากการเลิกจ้างหรือลาออก ร้อยละ 8.85 ระบุว่า เงินสงเคราะห์บุตร ร้อยละ 8.46 ระบุว่า เงินค่าคลอดบุตร ร้อยละ 8.22 ระบุว่า เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ ร้อยละ 8.08 ระบุว่า เงินทดแทนกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ร้อยละ 7.94 ระบุว่า เงินค่าทำศพ ร้อยละ 0.26 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ต้องเพิ่มสวัสดิการ เนื่องจากทุกอย่างดีอยู่แล้ว และร้อยละ 0.73 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า จากกระแสข่าวว่าจะมีการเรียกเก็บเงินประกันสังคมเพิ่มเติม ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการหารือเท่านั้น


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon