ตลาดหลักทรัพย์ ไทย ก้าวไกลกับปีที่ 40

posted: 4 years ago
1,761 views
ตลาดหลักทรัพย์ ไทย ก้าวไกลกับปีที่ 40

comments

ตลาดหลักทรัพย์

เมื่อเดือนเมษาฯ ที่ผ่านมานี้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพิ่งจะมีอายุครบ 40 ปีไปหมาดๆ แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่า องค์กรที่มีความสําคัญระดับชาติแห่งนี้ มีบทบาทต่อวงการเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง ดังนั้นคราวนี้เราจะมาแนะนําองค์กรแห่งนี้ให้คุณๆ ได้รู้จักกัน ประวัติความเป็นมาของ ตลาดหลักทรัพย์ จากที่เคยประสบความสําเร็จอย่างลุ่มๆ ดอนๆ กับการจัดตั้ง “ตลาดหุ้นกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) เมื่อปีพ.ศ. 2505 จนต้องปิดกิจการลง เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่ออํานวยความสะดวกและเสนอมาตรการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสม และเมื่อรัฐบาลเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปี 2515 การดําเนินงานขององค์กรแห่งนี้ก็เริ่มดําเนินไปอย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น ในปีพ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งระเทศไทย ได้เปิดทําการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก และได้ทําการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “The Stock Exchange of Thailand” หรือ SET ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534

Viriyah Insurance

หน้าที่และบทบาทของ ตลาดหลักทรัพย์

  • ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆที่จําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ
  • ดําเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทําหน้าที่เป็นสํานักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • การดําเนินธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวโน้มของ ตลาดหลักทรัพย์ ในอนาคต

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้มุ่งมั่นทําหน้าที่พัฒนาวงการการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศอย่างตั้งใจจริงเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ การปรับรูปแบบการดําเนินการด้านการส่งมอบและชําระราคาให้อยู่ในรูปแบบที่ไร้ใบหุ้น (Scripless) การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ไปจนถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทํางานต่างๆ และสําหรับทศวรรษนี้ ตลาดหลักทรัพย์

Dhiphaya Insurance

ได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการลงทุนให้เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ TSI ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในวงกว้าง และยังได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในโครงการให้เงินทํางานผ่านกองทุน รวม นอกจากนี้ยังหมายมุ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและระบบการซื้อขายที่สําคัญให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพที่เทียบเคียงได้กับตลาดต่างประเทศภายในปลายทศวรรษนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ดีต่อวงการเศรษฐกิจของไทยทั้งสิ้น ดังนั้นเราขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้หน่วยงานแห่งนี้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ไม่ว่าจะวันนี้ หรืออีกที่ทศวรรษข้างหน้าก็ตาม…

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


avatar
by เก่ง ทองเจือ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon