6 ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อน ขอสินเชื่อบ้าน

posted: 2 ปีที่แล้ว
2,034 views
6 ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อน ขอสินเชื่อบ้าน

comments

“บ้าน” สำหรับคุณผู้อ่านคืออะไรกันคะ สำหรับ rabbit finance แล้ว บ้านคือ ภาระที่กำลังจะแปรเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์สินในวันข้างหน้า

หลายคนเมื่อพูดถึงการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อบ้าน มักจะกังวลเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นหลัก แต่ถ้าลองมองให้ดีแล้ว จะพบว่าปัญหาในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้มีแต่กระบวนการที่ค่อนข้างละเอียดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การจะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  มักจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยค่ะ


ขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล

6 ค่าใช้จ่าย ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อน ขอสินเชื่อบ้าน

ในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยล้วนมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ และ ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 รายการด้วยกัน ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเชื่อหรือขอกู้

หมายถึง ค่าธรรรมเนียมการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อของธนาคารเเละสถาบันการเงินเเต่ละเเห่ง ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราที่เเตกต่างกันออกไป โดยปกตินิยมจัดเก็บในอัตราที่คงที่ หรือตามร้อยละของวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งเท่าที่มีการจัดเก็บกันอยู่ ประมาณ 0-1% ของวงเงินกู้

2. ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน คอนโด หรืออาคารชุด ที่ซื้อเเล้วนำมาจดจำนองกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ยื่นกู้ โดยจะต้องเสียค่าประเมินราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยสินเชื่อ และกำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับ

การประเมินมูลค่าบ้านอาจไม่ใช่ราคาที่ซื้อขาย แต่อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาซื้อขาย เพื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ จะนำมาเป็นราคาตั้งในการให้วงเงินสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด

โดยปกติแล้ว การประเมินมูลค่าบ้าน จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์เเละวงเงินที่ขอกู้ด้วย หากหลักทรัพย์หรือวงเงินที่ขอกู้มีมูลค่าสูง ค่าประเมินก็จะสูงไปด้วยตามเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเเต่ละเเห่งกำหนดไว้

ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าประเมินราคาหลักประกันนั้น เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,500 บาท หรือตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารเเละสถาบันการเงินเเต่ละเเห่งกำหนดซึ่งจะไม่เท่ากัน


ขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล

3. ค่าธรรมเนียมจำนองของสำนักงานที่ดิน

คุณต้องเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1 ของวงเงินกู้หรือมูลค่าการจดจำนอง เเต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ กรมที่ดิน

4. ค่าประกันอัคคีภัย

เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียนะคะ เนื่องจากธนาคารจะกำหนดเป็นเงื่อนไขให้บ้านที่ขอกู้ทุกหลังต้องทำ ประกันอัคคีภัย โดยยกประโยชน์ให้กับธนาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดไฟไหม้ ประมาณ 2,000 บาทสำหรับบ้านมูลค่า 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะต้องจ่ายให้กับผู้ให้กู้ ซึ่งบางธนาคารอาจมีกำหนดให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีหลักการสำคัญคือ ผู้ที่ทำประกัน จะได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในช่วงเวลาที่เอาประกัน บริษัทผู้ประกัน จะจ่ายคืนเงินกู้ในส่วนที่เหลือให้กับธนาคารเเทนผู้กู้ ทำให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้กู้หรือทายาทต่อไป


ขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล

5. ค่าอากรเเสตมป์

อากรแสตมป์นั้นเป็นภาษีที่กำหนดขึ้นตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บจากการกระทำ ตาม ตราสาร 28 ลักษณะ ที่มีการกำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ของกรมสรรพากร  เอกสารที่ต้องมีการเสียอากรแสตมป์ ตามที่มีการกำหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมป์นั้นปัจจุบันได้กำหนดไว้ทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร อาทิ เช่าซื้อ ทรัพย์สิน จ้างทำของ กู้ยืมเงิน ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน ฯลฯ

โดยคุณผู้อ่านจะต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้หรือทุกจำนวนเงิน 2,000 บาทของเงินกู้ยืม เสียอากรเเสตมป์ 1 บาท เเต่ไม่เกิน 10,000 บาท

6. ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด (Prepayment Penalty)

หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจัดเก็บกับผู้กู้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด โดยเฉพาะหากมีการชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเเละไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ออกไปภายในระยะเวลา 3 ปีเเรกของการกู้เงิน โดยอัตราการจัดเก็บของธนาคารเเละสถาบันการเงินเเต่ละเเห่งจะเเตกต่างกันออกไป

และนี่ก็คือ 6 ค่าใช้จ่าย ที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมในการขอสินเชื่อ ก่อนที่จะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อบ้าน คุณผู้อ่านควรวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก่อน เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า เราต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า เมื่อได้สินเชื่อมาแล้วก็เท่ากับว่าเราได้สร้างหนี้ก้อนโตให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้น ควรมีวินัยในการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมานั่นเอง


avatar
by I'm Duck
เป็ดที่เก่งไม่สุดสักทาง ปัจจุบันอยากเขียนบทความดีๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะ
Related stories
loading icon