เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ควรรู้ ยืมเงินผ่านแชทถือเป็นสัญญาได้

posted: 10 months ago
1,579 views
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ควรรู้ ยืมเงินผ่านแชทถือเป็นสัญญาได้

comments

เดี๋ยวนี้ การทวงหนี้ โหดขึ้นทุกวัน ในทางกลับกัน ลูกหนี้ก็เหนียวหนี้ขึ้นทุกวันเช่นกันฉะนั้น ใครที่เป็นลูกหนี้ และเจ้าหนี้ต้องอ่าน! เพราะรายละเอียดของบทความนี้ ได้รวบรวมข้อควรรู้ของทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้ไว้หมดแล้ว เรียกได้ว่า รู้ไว้มีแต่ได้กับได้


เจ้าหนี้ ควรรู้ ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

เจ้าหนี้ทั้งหลาย หากคุณไม่อยากเป็นฝ่ายเสียเงินค่าปรับ แทนที่จะได้เงินคืนล่ะก็ คุณต้องเข้ามาอ่าน 5 ข้อควรรู้ก่อนไปทวงหนี้ ด้านล่างนี้เลย

1. ผู้ทวงถามหนี้ หมายถึงใครได้บ้างนะ?

ผู้ทวงถามหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้ หรือผู้ให้กู้เงิน ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ให้ทวงถามหนี้ อาทิ บริษัทรับทวงหนี้ เป็นต้น

2. ธุรกิจทวงถามหนี้ คืออะไร มีด้วยหรอ?

ธุรกิจทวงถามหนี้ หรือเรียกง่ายๆ ว่า พวกรับจ้างทวงหนี้ ธุรกิจแบบนี้ต้องได้รับการจดทะเบียนทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความ ก็ต้องจดทะเบียนกับสภาทนายความซะก่อน

หากมีผู้ฝ่าฝืนไม่ไปจดทะเบียน จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน  1 ปี หรือปรับไม่เกิน  100,000 บาท

3. รู้หรือไม่ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบธุรกิจรับทวงหนี้

ใช่ค่ะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สามารถประกอบธุรกิจรับทวงหนี้ หรือไปช่วยคนอื่นทวงหนี้ ที่ไม่ใช่หนี้ของตัวเอง เว้นแต่เป็นหนี้ของสามีภรรยา พ่อแม่ หรือลูก ให้สามารถทำได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย

หากฝ่าฝืนจะต้องโทษจําคุกไม่เกิน  5 ปี หรือปรับไม่เกิน  500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4. ห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของตัวเอง

ห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของตัวเอง เว้นแต่เป็นบุคคลที่ลูกหนี้ระบุให้ไปทวงถาม โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 • ผู้ทวงหนี้ต้องแสดงตัว แจ้งชื่อ-สกุล พร้อมแสดงเจตนาว่าต้องการถามหาข้อมูลเพื่อติดต่อลูกหนี้
 • ผู้ทวงหนี้ห้ามเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้ติดต่อนั้นเป็นสามี ภรรยา พ่อแม่ หรือลูกของลูกหนี้ โดยให้บอกเล่าเท่าที่จำเป็น
 • ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย
 • ห้ามหลอกลวง หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด เพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้

ผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน  1 ปี หรือปรับไม่เกิน  100,000 บาท

5. ทวงถามหนี้อย่างไรให้ถูกกฎหมาย

4 วิธีการทวงถามหนี้ ตาม พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558

 • ติดต่อลูกหนี้ตามสถานที่ติดต่อที่ให้ไว้
 • ติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 8.00-18.00 น.

หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งระงับการดำเนินการ และหากยังฝ่าฝืนซ้ำจะถูกโทษปรับไม่เกิน  100,000 บาท

 • ติดต่อตามจำนวนครั้งที่เหมาะสม
 • กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ทวงหนี้ ต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าตนเองได้รับมอบหมายมา


ทวงหนี้

ลูกหนี้ควรรู้ ร้องเรียนได้หากถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรม

หาก ลูกหนี้ ทั้งหลายไม่อยากถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้มหาโหด ต้องอ่าน 5 ข้อควรรู้เหล่านี้เอาไว้ เพื่อป้องกันตัวเอง

1. ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ทวงหนี้ มีอะไรบ้างนะ

 • ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง

หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ หากฝ่าฝืนต้องโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 • พูดจาไม่สุภาพ

หรือดูหมิ่น หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 • ห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้คนอื่นรู้

หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 • ห้ามทวงหนี้ผ่านไปรษณีย์

หรือโทรสาร โดยมีข้อความแสดงการทวงหนี้ชัดเจน หากฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 • ห้ามระบุชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย

รวมถึงระบุข้อความ เครื่องหมาย หากฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

2. ห้ามทวงหนี้แบบหลอกให้เข้าใจผิด

 • ส่งเอกสารทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของศาล

เช่น ส่งเอกสารที่มีตราครุฑไปให้ลูกหนี้ หากฝ่าฝืนต้องจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 • ทำให้เชื่อว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามจากทนายความ

หากฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 • ใช้เอกสารที่ทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำเนินคดี

หรือ ถูกยึดทรัพย์ หากฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 • แอบอ้างว่าเป็นการทวงหนี้จากบริษัทข้อมูลเครดิตใดๆ

หากฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3. การทวงถามหนี้แบบไม่เป็นธรรม

ข้อห้ามของการทวงถามหนี้แบบไม่เป็นธรรม มีดังนี้

 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ในอัตราเกินกว่าที่กำหนด
 • เสนอให้ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ตามเช็ค

หากฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน  1 ปี หรือปรับไม่เกิน  100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(4) คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการทวงหนี้ของผู้ทวงถามหนี้

โดยหากลูกหนี้ หรือคนอื่นๆ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายจากผู้ทวงถามหนี้ ลูกหนี้สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดได้

5. ร้องเรียนการทวงหนี้ผิดกฎหมาย

ได้ที่ที่ทำการปกครองหรือกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีอำนาจรับร้องเรียนการทวงหนี้ผิดกฎหมาย และติดตามพฤติกรรมของผู้ทวงถามหนี้


ทวงหนี้
ขอบคุณภาพจาก sanook.com

รู้ยัง กู้ยืมเงินผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ต้องทำหนังสือ ก็ถือเป็นสัญญาได้

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น รวมถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ นี่ด้วย เห็นได้จากการโพสต์ทวงหนี้ ในเชิงต่อว่าลูกหนี้ที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย โดยการแคปเจอร์หลักฐานการยืมเงินผ่านแชทที่คุยกันไว้

ซึ่งโดยปกติแล้ว การกู้ยืมเงิน ทั่วไป ไม่เกิน 2,000 บาท กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำหลักฐานกู้ยืมเป็นหนังสือ แต่หากเกิน  2,000 บาท ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีตามกฎหมาย

แต่ ณ ตอนนี้ ลูกหนี้มีหนาวแล้วล่ะ เพราะการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท ที่ถึงแม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือ แต่เป็น การยืมเงินผ่านสื่อออนไลน์ นั่นก็ถือเป็นสัญญาแล้วนะคุณ อีกทั้ง ยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีตามกฎหมายได้ด้วยนะคะ

ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหานี้ ก็คือ วางแผนการเงินให้ดี ไม่ใช้เงินเกินตัว หยุดสร้างหนี้ ไม่สร้างหนี้เพิ่ม และใช้หนี้ที่มีอยู่ให้หมดค่ะ


avatar
by tira.Cha
∞ เป็นผู้หญิงรักแมวที่อินกับทุกเรื่อง ร้องไห้กับเพลงเศร้าทุกเพลง และยิ้มไปกับบทความที่น่ารักของทุกคน ∞

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon