รูปแบบของประกันภัยภาคธุรกิจ ที่คุณอาจยังไม่รู้จัก

posted: 1 ปีที่แล้ว
รูปแบบของประกันภัยภาคธุรกิจ ที่คุณอาจยังไม่รู้จัก

comments

การลงทุนมีความเสี่ยง โดยเฉพาะการลงทุนกับการทำธุรกิจ หากไม่ทำประกันภัยภาคธุรกิจเอาไว้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็อาจทำให้ธุรกิจเกิดปัญหา ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน และอาจถึงขั้นต้องล้มเลิกกิจการ

เชื่อว่าเหล่านักธุรกิจก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นกับธุรกิจของตนเอง จึงสรรหาประกันภัยมาเพื่อรองรับความเสี่ยง แต่รู้ไหมว่าประกันภัยภาคธุรกิจ มีหลากหลายรูปแบบมากกว่าที่คิด ลองมาทำความรู้จักให้มากขึ้น จะได้เลือกประกันธุรกิจได้ตรงตามความเสี่ยงของธุรกิจคุณ พร้อมแล้วไปดูกันเลย

ประกันภัยภาคธุรกิจ ความคุ้มครองที่เจ้าของกิจการควรมี

ประกันภัยภาคธุรกิจ หลายรูปแบบ ที่คุณอาจยังไม่รู้จัก

  • ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยภาคธุรกิจแบบประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือ Industry All Risk เป็นประกันภัยที่มีพื้นฐานมาจากประกันอัคคีภัย มอบความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทางกายภาพจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์

เป็นประกันภัยภาคธุรกิจแบบที่ธุรกิจส่วนมากเลือกใช้ เพราะความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงพื้นฐาน แต่แนะนำให้พิจารณาข้อยกเว้นของประกันภัยรูปแบบนี้ให้ดีก่อนตัดสินใจทำ

  • ประกันอาชญากรรมเชิงพาณิชย์

อาชญากรรมเชิงพาณิชย์ คือ อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน โดยบุคคลที่กระทำผิดอาจเป็นบุคคลภายนอก หรือเป็นบุคคลภายในองค์กร เช่น พนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในด้านอื่นๆ ซึ่งการกระทำผิดนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ประกันภัยภาคธุรกิจรูปแบบนี้จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ เช่น การฉ้อโกง การโจรกรรมทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ประกันภัยภาคธุรกิจ คุ้มครองทุกประเภทธุรกิจ

  • ประกันความเสี่ยงภัยการก่อสร้าง

ประกันความเสี่ยงภัยในการก่อสร้าง หรือ Construction All Risk คือประกันภัยภาคธุรกิจที่เหมาะกับธุรกิจที่มีการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของธุรกิจ โดยจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาในระหว่างดำเนินงาน ทั้งในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และการต่อเติมอาคาร

โดยประกันนี้จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงวันที่แล้วเสร็จตามสัญญาการว่าจ้าง เพราะฉะนั้น หากต้องการความคุ้มครองจากประกันภัยภาคธุรกิจรูปแบบนี้ ควรเริ่มดำเนินการก่อนที่จะมีการก่อสร้างเกิดขึ้น

  • ประกันความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง

คือรูปแบบของประกันภัยภาคธุรกิจที่นายจ้างทำเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง เพราะระหว่างที่ลูกจ้าง (หรือพนักงาน) กำลังปฏิบัติงาน อาจได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งประกันภัยรูปแบบนี้ จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมาย

ประกันภัยภาคธุรกิจ คุ้มครองธุรกิจส่วนตัว

  • ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน

ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน หรือประกัน Fidelity & Guarantee เป็นประกันภัยภาคธุรกิจที่ให้ความคุ้มครองนายจ้างในกรณีที่ธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน อันมีสาเหตุมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของพนักงานหรือลูกจ้าง โดยมีหลักฐานที่แสดงถึงเจตนาการกระทำที่ทุจริต

  • ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันธุรกิจรูปแบบนี้ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากธุรกิจที่เอาประกัน ไม่ว่าจะเกิดจากความบกพร่องของการดำเนินธุรกิจ หรือจากตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคคลภายนอกหากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

การทำธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป ด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายๆ อย่าง ดังนั้น การพิจารณาความคุ้มครองของประกันภัยภาคธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสำคัญ เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อต้องประสบเหตุไม่คาดฝัน


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon