ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่ จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง?

posted: 2 เดือนที่แล้ว
ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่ จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง?

comments

ขณะนี้มีปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนนจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ปรากฎว่า ผู้ที่ขับรถยนต์บางราย ไม่พกใบขับขี่ ไม่เคยทำใบขับขี่ จริง ๆ แล้วเราทราบกันหรือไม่ หากไม่มีใบขับขี่ แล้วขับรถจะเกิดปัญหาอะไร เรื่องนี้ทางกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ให้คำตอบไว้ 5 ข้อหลัก ๆ ด้วยกัน ตาม autospinn ไปดูกันเลยดีกว่า


หากไม่มีใบขับขี่ จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง 

คำถามแรก : บทลงโทษทางกฎหมาย เรื่องไม่มีใบขับขี่ 

ตอบ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถ กำหนดไว้ 2 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์โดยมีบทบัญญัติที่เป็นความผิด
ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 64 “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ในกรณีรถยนต์สาธารณะ ผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะจะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 “ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
(มาตรา 93 วรรคหนึ่ง “ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน)

หากเกิดอุบัติเหตุ ขับรถชน หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถมีการกระทำผิดตามกฏหมายหรือเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะได้รับโทษหรือมีโทษทางอาญา จะต้องดำเนินการพิสูจน์การกระทำผิดตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ตามกฎหมายกำหนด รถยนต์ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือความผิดลหุโทษ เจ้าพนักงานมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

ไม่มีใบขับขี่

คำถามที่ 2  ขับรถไม่มีใบขับขี่ กระทำผิดซ้ำ จะเจอโทษอะไร

ตอบ ในกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป ผู้กระทำผิดซ้ำจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบการกระทำความผิด ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. …. ขึ้นใหม่ โดยเจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายต่อไป

ในส่วนรถยนต์สาธารณะหรือรถบรรทุกรับจ้าง หากผู้ประกอบการยังยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถซึ่งเป็นความผิดซ้ำ กรมการขนส่งทางบกสามารถพิจารณาถอนทะเบียนรถสาธาณะดังกล่าวออกการประกอบการขนส่งนั้นได้ทันที และปัจจุบันได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต

ขับ รถ ไม่มี ใบขับขี่ โทษ

คำถามที่ 3 หากขับรถชนคนเสียชีวิต

ตอบ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย และเหตุธรรมดา ตาม 1 และ 2 กรณีไม่พกพาใบอนุญาตขับรถจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 “ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31/1 ประกอบกับมาตรา 152 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับ รถ ไม่มี ใบขับขี่

คำถามที่ 4 ปัจจุบันมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์จำนวนเท่าไร และรถจักรยานยนต์จำนวนเท่าไร 

ตอบ การขับรถในทางสาธารณะ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถตามประเภทรถนั้นๆ และผู้ยื่นความประสงค์ขอใบอนุญาตขับรถจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น มีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ เป็นต้น

ดังนั้นการพิจารณาผู้ที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถจึงขึ้นอยู่กับความประสงค์ของประชาชนที่จะมีความพร้อมในการขับรถนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม จากสถิติการออกใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศโดยเฉลี่ยมีจำนวน 480,000 ใบ ต่อ 1 เดือน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถิติใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล มีจำนวน 9,946, 549 ฉบับ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 6,327,094 ฉบับ (สถิติ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

ไม่มี ใบขับขี่ รถยนต์

คำถามที่ 5 พกใบขับขี่ดียังไง?

ตอบ การออกใบอนุญาตขับรถ (Driving License) เป็นวิธีการและขั้นตอนสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และเป็นมาตรการควบคุมเอกชนมิให้ขับขี่ยานพาหนะตามอำเภอใจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการคัดกรองคุณภาพของผู้ขับขี่ก่อนที่จะให้นำรถออกขับขี่สัญจรไปในท้องถนน

โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตขับรถให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ได้แก่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงรถยนต์ชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารหรือ เพื่อประกอบธุรกิจ เช่น รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกประกอบการขนส่งขนาดใหญ่ เป็นต้น

เพราะการขับรถ มิใช่แค่การใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อโดยสารเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการในเวลาที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะของบุคคลอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ดังนั้น บุคคลที่ประสงค์จะขับรถ จึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองหรือทดสอบความพร้อมในการเป็นผู้ขับขี่ที่ดีและมีคุณภาพ ในฐานะมาตรวัดที่จะแสดงให้รัฐเห็นว่าเขามีความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนอย่างวิญญูชนในประเทศไทย

นอกจากคำถามเหล่านี้แล้ว ประเด็นคำถามที่พบบ่อย และมักมีผู้สงสัย ได้แก่ ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า, ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า กี่วันกี่เดือน,ใบขับขี่หมดอายุ ได้กี่วัน,แจ้งใบขับขี่หายหรือชำรุดได้กี่วัน และ หากโดนยึดใบขับขี่ ขับรถได้ไหม เราจะหาคำตอบให้อย่างต่อเนื่อง

(ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก)

อยากขับขี่ปลอดภัย ก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันหน่อยนะ ไม่ว่าจะเป็นการเคารพกฎจราจร เช็กสภาพรถ การทำประกันรถยนต์ รวมทั้งการมีใบอนุญาตขับขี่ และมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนท้องถนนทุกคน

สนใจซื้อรถคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า คลิก one2car.com
สนใจทำประกันรถยนต์กับบริษัทชั้นนำ คลิก rabbit finance


สนับสนุนบทความโดย Autospinn ติดตามเรื่องรถใหม่ รถมือสองก่อนใครได้ที่นี่


avatar
by EYELINER
เป็นนักเขียนไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะเป็นนักเขียนที่ดีก็ไม่ง่าย นี่คือเหตุผลที่เรายังวิ่งวุ่นทุกเช้า มือขวาพลิกหนังสือพิมพ์ มือซ้ายก็ไถจอโทรศัพท์อัพเดทเรื่องราวของชาวโลก เหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องทำ เพราะอยากเป็นตำนาน
Related stories
loading icon