คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

บทบาทของ SAM กับนโยบาย คลินิกแก้หนี้

ใครที่กำลังติดตามนโยบายเกี่ยวกับทางการเงินจะต้องรู้จักกับ นโยบายมาแรงที่ตอบโจทย์สำหรับใครก็ตามที่กำลังเป็นหนี้กับธนาคารพาณิชย์มากกว่า 2 แห่งกับนโยบาย คลินิกแก้หนี้  ที่จะช่วยให้คุณสามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถของคุณ และในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งนโยบายนี้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า SAM กันค่ะ

ทำความรู้จักกับ “SAM”

คลินิกแก้หนี้บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  เป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัทจำกัด) ตาม พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 ที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

 

 • ปี พ.ศ. 2544

ในปีนี้ได้มีพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 (พ.ร.ก. บสท.) กำหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ต้องโอน NPL ที่มีภาระหนี้ตามบัญชี จำนวน 309,089 ล้านบาทให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

 

 • ปี พ.ศ. 2547  

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 กองทุนฯได้มีมติให้ บสส. รับโอนกิจการของบริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด (บสพ.) โดยการให้ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี ขายลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) แล้วโอนสินทรัพย์หนี้สินและภาระผูกพันที่เหลือทั้งหมด ให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

 

 • ปี พ.ศ. 2549  

หลังจากปี 2549 ทางบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้ดำเนินการซื้อ NPL และ NPA จากทางสถาบันทางการเงินอื่นๆเพื่อมาบริหารอย่างต่อเนื่อง

NPL (Non-Performing Loan) คือ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือที่เราเรียกกันว่า “หนี้เสีย” ซึ่งหนี้เสียเหล่านี้เกิดจากการที่ลูกหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ ไม่สามารถที่จะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยให้กู้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยจะต้องมีหลักการพิจารณาลูกหนี้ว่ามีการผิดนัดกันเกิน 3 เดือนหรือไม่ หากว่าเกินจะถือว่าเป็น “ลูกหนี้ NPL ในทันที”

 

NPA (Non-Performing Asset) คือ ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ หรือ ทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สถานบันการเงินได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ การเข้าสู้ราคา และการซื้อคืนการประมูลขายทรัพย์กรมบังคับคดี แล้วนำออกขายทอดตลาดให้ผู้ที่สนใจ เพื่อทำให้เกิดรายได้กลับคืนมา

 • ปี พ.ศ. 2550

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้เปิดทำสำนักงานสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาขาแรกและทยอยเปิดสาขาเพื่อเป็นศูนย์บริการลูกหนี้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 • ปี พ.ศ. 2555  

ในปีนี้ทาง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้ประมูลซื้อ NPL และ NPA จาก บสท. เนื่องจากทาง บสท. ต้องปิดดำเนินการตามกฎหมาย

 


บสส. มีบทบาทอะไรต่อสังคมและเศรษฐกิจ

 

คลินิกแก้หนี้

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มีสถานะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐโดยมีบทบาทหลัก 2 บทบาท คือ

 

 • บทบาทการเป็นหน่วยงานรัฐ

ได้แก่ การบริหารจัดการกองสินทรัพย์ตามนโยบาย  ซึ่งมุ่งการลดส่วนสูญเสียของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเงินรับสุทธิส่งคืนต่อให้แก่กองทุน

 

 • บทบาทการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

ได้แก่ การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นทางมุมมองทางธุรกิจในกองสินทรัพย์ที่ซื้อ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ทั้งผลตอบแทนทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการต่อยอดกองสินทรัพย์ เพื่อให้ บสส. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

บสส.ทำเกี่ยวกับอะไรบ้าง

 

คลินิกแก้หนี้

 

สิ่งที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ทำแบ่งออกได้ดังนี้

 

 • การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มีนโยบายในการมุ่งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก โดยทาง บสส. จะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนั้นทาง บสส. ยังใช้กระบวนการทางกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถนำเดินกิจการต่อไปได้ และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและภาครัฐโดยรวม

 

 

 • การบริหารทรัพย์สินรอการขาย

 

ทาง บสส. จะทยอยนำทรัพย์สินรอการขายออกจำหน่ายเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากนโยบายที่จะให้มีการนำทรัพย์สินกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและช่วยสร้างมูลค่าเพื่มให้แก่ทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  

 

โดยแบ่งวิธีออกจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายออกเป็น 2 วิธี คือ

 • วิธีประมูลโดยการยื่นซองเสนอราคา
 •  วิธีเสนอซื้อโดยตรง

 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ ในทำเลต่างๆพร้อมให้ผู้สนใจเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาสและความมั่งคั่งทางธุรกิจ  

 

คลินิกแก้หนี้

 

 

 • การสร้างโอกาสทางธุรกิจ

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.)เป็นหนึ่งในสมาชิกของ International Public AMC Forum (IPAF) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรมระหว่างบริษัทสินทรัพย์ภาครัฐของในประเทศต่างๆ  เพื่อป้องกันละเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย

 

ปัจจุบัน IPAF ประกอบไปด้วยสมาชิกจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐและหน่อยงานอื่นๆ ดังนี้

 

 • Korea Asset Management Corporation (KAMCO) ประธานสมัยที่1
 • Sukhumvit Asset Management Co., Ltd. (SAM) ประธานสมัยที่2
 • China Huarong Asset Management Co., Ltd (CHAMC) ประธานสมัยที่ 3
 • China Great Wall Asset Management Corporation (GWAMCC)
 • China Cinda Asset Management Co., Ltd (CINDA)
 • Vietnam’s Debt & Asset Trading Corporation (VDATC)
 • China Orient Asset Management Corporation (COAMC)
 • Zhejiang Province Zheshang Asset Management Co., Ltd (ZSAMC)

 

 


ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (SAM) ได้แบ่งความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมออกเป็น 2 แบบ คือ

1.กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่มุ่งหมายให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยให้สถาบันทางการเงินมีความเข็มแข็ง และยังมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวสำคัญในองค์กร ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ในด้านการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 • โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
 • โครงการบ้านมั่นคงร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.
 • โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงินร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

 

2.กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR)

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี ภายใต้แนวคิดหลัก “SAM for ALL คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด” ดังนี้

 

 •  โครงการวาดเขียน เรียนศิลป์ เด็กไทย หัวใจศิลปะ
 •  โครงการสร้างสรรค์ปั้นอาชีพ

 


SAM เกี่ยวข้องอะไรกับ คลินิกแก้หนี้

 

ตอนนี้หลายๆคนคงจะพอได้ยินชื่อ นโยบาย “คลินิกแก้หนี้ กันมาบ้างแล้วว่า คลินิกแก้หนี้ คือ นโยบายที่ช่วยให้คนที่มีหนี้ค้างชำระกับทางธนาคารพาณิชย์มากกว่า 2 แห่ง สามารถใช้หนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายนี้เป็นการร่วมมือกันของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) , สมาคมธนาคารไทย , สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โดยทาง บสส. มีบทบาทหน้าที่อะไรใน คลินิกแก้หนี้ นั้นไปดูกันเลยค่ะ

 

คลินิกแก้หนี้

บทบาทของ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในคลินิกแก้หนี้

 

 

SAM  มีบทบาทเป็นตัวกลางเพื่อทำหน้าที่แทนเจ้าหนี้และลูกหนี้ ด้วยการเป็นตัวกลางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการได้ตามความสามารถในการชำระหนี้จริง

 

นอกจากที่ SAM จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้ว บสส. ยังรับชำระหนี้ ให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ความรู้เรื่องการใช้เงิน รวมไปถึงการช่วยปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของลูกหนี้ เพื่อป้องกันการเป็นหนี้ในอนาคต
สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ คลินิกแก้หนี้ เพิ่มเติมได้ที่  >> www.คลีนิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com

ติดต่อ บสส. ได้ที่ไหนบ้าง

 

สำหรับใครที่อยากติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหรือปรึกษาปัญหาเรื่องการชำระหนี้กับทาง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) สามารถติดต่อได้จากช่องทางต่อไปนี้

สาขาทั้ง 5 สาขา ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่

 

 • กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)
  •  ที่ตั้ง : 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ : 0-2686-1800 , 0-2620-8999 , 0-2610-2222
  • โทรสาร : 0-2617-8230-33 , 0-2617-8235 , 0-2617-8244-46

 

 • สาขาเชียงใหม่
  • ที่ตั้ง : 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • โทรศัพท์ : 053-217-318, 053-217-398
  • โทรสาร : 053-217-308

 

 • สาขาขอนแก่น
  • ที่ตั้ง : 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • โทรศัพท์ : 043-271-506-9
  • โทรสาร : 043-271-505

 

 • สาขาพิษณุโลก
  • ที่ตั้ง : 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 055-259-042-3
  • โทรสาร : 055-259-048
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
  • ที่ตั้ง : 213/17 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
  • โทรศัพท์ : 077-910-180-3
  • โทรสาร : 077-910-075

 

 • ช่องทาง Online

Website :  www.sam.or.th

 

 


 

 

เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ SAM ที่สามารถช่วยให้การชำระหนี้ง่ายยิ่งขึ้น แถมยังช่วยให้เราและเจ้าหนี้คุยกันได้อย่างราบลื่นไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันให้เหนื่อย และถ้าหากใครที่กำลังสนใจอยากจะหาสินเชื่อดีๆแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกสินเชื่อแบบไหนลองเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อง่ายๆจาก rabbit finance ก็ได้นะคะ

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ปะยาง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

การปะยางที่ถูกต้องทำให้ยางกลับมาใช้งานได้ 100%

สวัสดีครับ วันนี้คิมไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ มีเพื่อนๆหลายคนถามคิมว่าถ้าเราปะยางแล้ว ยางรถของเราจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% เหมือนเดิมไหม คิมต้องบอกว่าถ้าเราปะยางอย่างถูกวิธีการใช้งานจะกลับมา 100% แน่นอนครับ แต่ว่าก็มีหลายๆกรณีโดยคิมจะจำแนกไว้ตามนี้เลยครับ …

รถป้ายแดง-รถมือสอง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ซื้อรถใหม่ป้ายแดง หรือรถมือสอง อย่าลืม! ทดลองขับเป็นสิ่งสำคัญ!

สวัสดีครับชาว rabbit finance พบกันอีกครั้งกับ MR.CARRO แห่ง CARRO Thailand กันเช่นเคย พร้อมสาระน่ารู้เรื่องรถยนต์ที่นำมาฝากกันครับ …

ห้ามจอดรถ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

เช็คที่นี่ มีตรงไหน ห้ามจอดรถ บนถนนและซอยในกทม.

ต้องยอมรับว่าถนนหนทางในกรุงเทพฯ ทุกวันนี้มีรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกัน  ยิ่งในช่วงเร่งด่วนด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึง เพราะติดแหงกกันอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานนั่นเอง อีกทั้งกรณีรถยนต์ที่จอดตามริมฟุตบาทก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการจราจรที่ติดขัดอีกเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกับกรณีดังกล่าว เพราะถือว่าทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเกิดความเดือดร้อนนั่นเอง  ล่าสุดได้มีประกาศห้ามหยุดหรือจอดรถ บนถนนและซอย …