ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เรื่องต้องรู้ของมือใหม่อยากขี่

posted: 2 ปีที่แล้ว
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เรื่องต้องรู้ของมือใหม่อยากขี่

comments

rabbit finance เชื่อเหลือเกินค่ะว่า เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีวัยรุ่นหลายคนแน่ๆ ที่มีความฝัน อยากจะมี ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นของตนเองดูสักครั้ง วันนี้ rabbit finance จึงขอเสนอตัวแนะนำเรื่องที่มือใหม่อยากขี่ทุกท่านต้องรู้ก่อนไปสอบใบขับขี่ให้ฟังกันค่ะ


ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

เรื่องควรรู้ก่อนสอบ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ใบขับขี่ คือ เอกสารราชการที่แสดงว่า ผู้ถือบัตรนี้ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานยนต์บนถนนสาธารณะ ส่วนใหญ่แล้วใบอนุญาตขับขี่จะออกให้ได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ยื่นคำร้องผ่านการทดสอบขับรถ แต่ในหลายๆ ประเทศทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตก่อนถึงจะฝึกขับรถได้

การขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ แบ่งออกได้ 3 ประเภท

1. การขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว (2 ปี)

สำหรับการขอทำใบขับขี่รถยนผู้ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวนั้น สามารถแบ่งช่วงอายุของผู้ทำได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้

 • มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

ผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ 400 ซีซี ได้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่มีอายุเพียง 18 ปี หรืออายุยังไม่ถึง 20 ปี ไม่สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ 400 ซีซี ได้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

ผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่มีอายุเพียง 15 ปี หรืออายุยังไม่ถึง 18 ปี ไม่สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 90 ซีซี ได้

2. การขอทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี)

ผู้ที่ขอทำใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถยื่นก่อนใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 60 วัน

3.การต่อใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

การต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี มาเป็น 5 ปี สามารถยื่นก่อนใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน


ขั้นตอนการทำ  ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

หลังจากที่คุณผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องควรรู้ก่อนสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ แล้ว rabbit finance ก็ขอพาคุณผู้อ่านมาสู่ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้คุณมีใบขับขี่เป็นของตนเองกันค่ะ

1. ยื่นคำขอ ทำใบขับขี่

คุณผู้อ่านที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่สามารถทำใบขับขี่ได้แล้ว สามารถ ยื่นคำขอทำใบขับขี่ ได้ที่สถานที่เหล่านี้เลยค่ะ

 • สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1,2,3 และ 4 (สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ)
 • สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งเขตใดเขตหนึ่งก็ได้ เพราะมีระบบออนไลน์ถึงกันหมด (สำหรับผู้ที่ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด)

2. เตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบ เพื่อขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งตรวจไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี)

จากนั้นก็ทำการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงทะเบียนรับ เสร็จแล้วรับคืนเอกสารฉบับจริง


3. อบรมและทดสอบ เพื่อขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว

 • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในขณะขับรถ ความลึกของการมองเห็น ลานกว้างของสายตา และทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเห็นสีไฟจราจร

 • อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก

เครื่องหมายพื้นทาง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ มารยาทและจิตสำนึก ทคนิคขับรถให้ปลอดภัย บำรุงรักษารถ การรับรู้สถานการณ์อันตรายและรูปภาพจราจรต่างๆ

 • สอบภาคทฤษฏี (ทดสอบข้อเขียน)

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (E-exam) ซึ้งต้องผ่าน 90% จำนวนข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ ต้องให้ได้ 45 ขึ้นขึ้นไป

 • สอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบขับรถ)

ตามชนิดใบขับขี่ (รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว)

4. เสียค่าธรรมเนียมกรณีสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 2 ปี จะต้องเสียเงินจำนวนทั้งสิ้น 105 บาท และผู้ที่ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 5 ปี  จะต้องเสียเงินจำนวนทั้งสิ้น 255 บาท

5. ทำทุกอย่างให้เรียบร้อย แล้วรอรับบัตร

หลังจากที่คุณทำทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูป พิมพ์บัตร สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำก็คือรอรับใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น

หมายเหตุ

 • ใบขับขี่หมดอายุมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3ปี

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทดสอบข้อเขียนให้ผ่านตามเกณฑ์ จึงสามารถรับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปีได้

 • ใบขับขี่หมดอายุมากกว่า 3 ปี

หากใบอนุญาตขับขี่ชนิดชั่วคราว สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ พูดให้เข้าใจง่ายก็คือต้องมาขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใหม่นั่นเอง


avatar
by I'm Duck
เป็ดที่เก่งไม่สุดสักทาง ปัจจุบันอยากเขียนบทความดีๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะ
Related stories
loading icon