ประชาสังคม รวมพลังผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ แก้ปัญหา “ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ”

posted: 1 ปีที่แล้ว
ประชาสังคม รวมพลังผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ แก้ปัญหา “ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ”

comments
  • ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อในการถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ รูปแบบ เนื่องจากสภาพร่างกายและความเปราะบางทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียกร้องสิทธิที่ตนเองพึงได้ พบว่าถูกละเมิดด้านจิตใจมากที่สุด รองลงมาคือ ทรัพย์สินและการทำร้ายร่างกาย
  • มส.ผส. ร่วมกับ สสส. และองค์กรขับเคลื่อนทางสังคมอีกหลายแห่ง จับมือกันเพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาองค์การรู้ และสร้างความตระหนักรู้ถึงการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ และการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล
ผู้สูงอายุ
ขอบคุณภาพจาก thaihealth.or.th

คนสูงวัย เหยื่อละเมิดสิทธิ ?

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ต้องเจอกับปัญหาทางด้านร่างกาย สุขภาพ รวมไปถึงการถูกละเมิดสิทธิหลายรูปแบบ ที่บางรายถูกกระทำรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มี

จากการรายงานของแหล่งข่าว พบว่าผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิทางด้านจิตใจสูงที่สุด รองลงมาคือด้านทรัพย์สิน การทำร้ายร่างกาย การถูกทอดทิ้ง รวมไปถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาเหล่านี้ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ : ปัญหาและการจัดการ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากลไกเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ผู้สูงอายุ-คุ้มครองการละเมิดสิทธิ

ยุทธศาสตร์ชาติกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประธานของงานเสวนาดังกล่าว ได้กล่าวปัจฉิมกถา “ยุทธศาสตร์ชาติกับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ” ในตอนหนึ่งว่า ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพผู้สูงอายุ

ซึ่งการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยทาง พม. จะเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับอันตรายจากการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์และการทอดทิ้ง

ดร.ภัทรพร  คงบุญ ตำแหน่งผู้จัดการชุดโครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.) กล่าวถึงข้อมูลด้านสถิติว่า ในปี 2557 มีผู้สูงอายุวัย 60-69 ปี นั้นเป็นกลุ่มที่ยังแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่เมื่อสูงอายุมากขึ้น สภาพร่างกายและความเปราะบางทางธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น ต้องพึ่งพาผู้อื่น จึงทำให้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิในทุกด้าน

“ดูจากกลไกมาตรการในประเทศไทยตอนนี้ว่ามันตอบโจทย์กับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปีหรือ จากงานวิจัย 6 ชิ้น ในปี 2560 พบว่าผู้สูงอายุมักถูกละเมิดสิทธิจากคนในครอบครัว พอเราทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่พบว่ามีหลายฉบับ แต่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของผู้สูงอายุได้ และไม่มีกลไกการตรวจสอบผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีผู้อนุบาลหรือเป็นผู้พิทักษ์ผู้สูงอายุ กฎหมายไม่ครอบคลุมการดูแลชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เน้นแต่การดูแลทรัพย์สิน”

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรทางสังคมอีกหลายองค์กร ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับปัญหาการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ รวมถึง คุณภรณี  ภู่ประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ได้กล่าวถึงทิศทางการทำงานด้านผู้สูงอายุของทาง สสส. ว่าการเตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนที่จะมีการขับเคลื่อนภายใต้การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยทาง สสส. จะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของ มส.ผส. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ พัฒนาองค์ความรู้ จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อสื่อสารสาธารณะให้สังคมได้ตระหนักถึงสถานการณ์ รวมถึงร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ให้เพิกเฉยต่อการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ

“สสส. หวังว่า ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน จะร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังการกระทำความรุนแรง และการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อลดการกระทำความรุนแรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นพลังของสังคมได้ต่อไป”

หากพบเห็นการกระทำรุนแรงหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลข 1310 หมายเลขเดียวทั่วประเทศ

 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/recommended/pr/231546


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon