เช็คบทลงโทษ ของผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

posted: 1 year ago
เช็คบทลงโทษ ของผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

comments

การเสียภาษี แน่นอนว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องกระทำอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละคนก็จะเสียภาษีในจำนวนเงินที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ อาชีพ รายได้ และอื่นๆ ที่แตกต่างกันนั่นเอง และเพราะทุกสิ่งล้วนมีความแตกต่างเมื่อมีคนเสียภาษีก็มีคนไม่อยากเสียภาษี

จึงเกิดดการทำ ใบกำกับภาษีปลอม ขึ้นมาเพื่อเป็นการหลอกตบตาเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงภาษี ภาครัฐจึงได้มีมาตรการเด็ดขาดเพื่อจัดการกับกลุ่มคนเช่นนี้ เอาเป็นว่าเรามีดูกันว่า บทลงโทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม จะเป็นอย่างไรใบกำกับภาษีปลอม

ใบกำกับภาษี คืออะไร

ใบกำกับภาษี คือ หลักฐานสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ตลอดบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในทันที ทุกครั้งที่มีความรับผิดใน การเสียภาษี มูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า หรือให้บริการเกิดขึ้น

ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท ใบกำกับภาษีมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท

 

 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

เอกสารสำคัญในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับกิจการที่เป็น “กิจการค้าปลีก” ที่เป็นการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น บิลใบเสร็จจากเซเว่น

เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไป มีหน้าที่ต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

 

องค์ประกอบสำคัญของ ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนออกใบกำกับภาษี

1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ได้มีการขายสินค้า หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นๆ โดยต้องออกใบภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะออกให้บุคคลอื่นไม่ได้

 


ใบกำกับภาษี

ความแตกต่างของใบกำกับภาษีอย่างย่อ
กับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • ไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 • ชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าสามารถแสดงเป็นรหัสได้
 • มีข้อความแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าราคาสินค้าหรือบริการนั้นมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
 • ไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภพ.30 ได้

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

 • ต้องแสดงชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการอย่างชัดเจน
 • ต้องแสดงชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน
 • ต้องแสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน
 • สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภพ.30 ได้


ใบกำกับภาษี

ประมวลรัษฎากรกับใบกำกับภาษีปลอม

1. ทางแพ่ง

 • ใบกำกับภาษีปลอมในทางแพ่ง หมายถึง

ใบกำกับภาษีที่ถูกผู้อื่นปลอมขึ้น และกฎหมายยังให้ความหมายรวมไปถึง กรณีที่ผู้รับประโยชน์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีให้ ซึ่งตรงนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม

 • มาตรา 89 วรรค 7 กล่าวว่า

นำใบกำกับภาษีปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการคำนวณภาษี ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีนั้น ในกรณีใบกำกับภาษีที่ผู้ได้รับประโยชน์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี ให้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม

2. ทางอาญา

 • ใบกำกับภาษีปลอมในทางอาญา หมายถึง

ใบกำกับภาษีที่ผู้อื่นทำปลอมขึ้น โดยการปลอมทั้งฉบับ หรือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในใบกำกับภาษีที่แท้จริง ประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปปลอในใบกำกับภาษี

 • มาตรา90 วรรค 4 กล่าวว่า

บุคคลดังต่อไปนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถุงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท


ปลอมใบกำกับภาษี

โทษของผู้ที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

1. ทางแพ่ง

ผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม

 •  ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฎในใบกำกับภาษี
 • ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี

ผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

 • การนำใบกำกับภาษีมาใช้ถือเป็นการยื่นภาษี ไว้เกินต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่า
 • หากทำให้การเสียภาษีคลาดเคลื่อนด้วย ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่า
 • ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับสองเท่า
 • เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจำนวนเงินภาษี

2. ทางอาญา

ผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม

 • ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบามถึงสองแสนบ้าน

ผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

 • ต้องระวางโทษจำคุกระหว่างสามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบามถึงสองแสนบ้าน

เพราะการเสียภาษี คือหน้าที่ประชาชนทุกคน อีกทั้งเงินที่ได้รับจากภาษีประชาชน ก็เป็นเงินที่นำมาเพื่อพัฒนาประเทศของเรา เป็นเงินที่นำมาใช้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนต่างๆให้ประเทศ ดังนั้นยอมเสียภาษีสักนิดเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเราเองนะคะ  

อีกทั้งหากการออกหรือใช้ใบกำกับภาษีปลอม หากถูกจับได้โทษที่ได้รับนอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวเองแล้วครอบครัวก็ยังได้รับผลกระทบด้วย

เพราะฉะนั้นการทำตามกฎหมาย ทำตามข้อตกลงของประเทศถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดซึ่งหากใครมีข้องสงสัยเกี่ยวกับการเงิน หรือภาษีใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ rabbit finance

 


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon