กองทุนเงินทดแทน เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้

posted: 11 months ago
1,089 views
กองทุนเงินทดแทน เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้

comments

สำหรับ มนุษย์เงินเดือน หรือเหล่าลูกจ้างทั้งหลายคงจะคุ้นเคยกับคำว่า ประกันสังคม กันเป็นอย่างดี แต่น้อยคนที่จะรู้ว่ามันมีสิทธิประโยชน์มากมาย ที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้คือ กองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ดีๆ จาก ประกันสังคม จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ


 

กองทุนเงินทดแทน
ขอบคุณภาพจาก : https://www.dreamstime.com

กองทุนเงินทดแทน คืออะไร ?

กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบเหตุอันตราย มีอาการเจ็บป่วย สูญหาย หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน โดยนายจ้างจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียว

ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนดังต่อไปนี้

1. ค่ารักษาพยาบาล

การจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างประสบเหตุอันตรายหรือป่วยเนื่องจากการทำงาน โดยให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาตามจริงในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท กรณีที่ไม่เพียงพอให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการประสบเหตุตามลักษณะต่อไปนี้

 • อวัยวะภายในหลายส่วนได้รับบาดเจ็บรุนแรงและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
 • กระดูกหลายส่วนได้รับบาดเจ็บรุนแรงและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
 • ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
 • กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือส่วนรากประสาท ได้รับการบาดเจ็บรุนแรง
 • ประสบเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอวัยวะด้วยวิธีการที่ยุ่งยาก หรือการผ่าตัดโดยวิธีจุลศัลยกรรม
 • ประสบเหตุอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อน/เย็น สารเคมี รังสีไฟฟ้า หรือการระเบิด จนเป็นเหตุให้สูญเสียผิวหนังตั้งแต่ร้อยละ 25 ของพื้นที่ผิวในร่างกาย
 • ประสบเหตุอันตรายรุนแรงอย่างอื่นหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ตามข้อกำหนดของรัฐมนตรี

กองทุนเงินทดแทน

2. เงินทดแทนที่ลูกจ้างจะได้รับ

หากลูกจ้างประสบเหตุอันตรายหรือ เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจาก 4 กรณีดังต่อไปนี้

 • เงินทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป

กรณีนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับได้รับเงินทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน โดยจะต้องมีการพักรักษาตัวจาก อาการเจ็บป่วย ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี และมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุ การหยุดพักรักษาตัว ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป

 • เงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน

กรณีนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ การประเมินว่าลูกจ้างสูญเสียอวัยวะจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา และอวัยวะคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพ้น 1 ปี นับจากวันที่ประสบเหตุ

หากลูกจ้างสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย เมื่อสิ้นสุดการรักษา สามารถติดต่อเข้ารับการประเมินการสูญเสียอวัยวะได้ที่สำนักงานประกันสังคม ณ พื้นที่ที่ลูกจ้างหรือนายจ้างทำงานอยู่


กองทุนเงินทดแทน
ขอขอบคุณภาพจาก www.thonburi2hospital.com
 • เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ

กรณีนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 15 ปี โดยการประเมินการสูญเสียอวัยวะจะสามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ประสบเหตุ

กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติงาน

จะเป็นไปตามประกาศของ กระทรวงแรงงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ( http://www.mol.go.th) เมื่อสิ้นสุดการรักษา สามารถติดต่อเข้ารับการประเมินการสูญเสียอวัยวะได้ที่สำนักงานประกันสังคม ณ พื้นที่ที่ลูกจ้างหรือนายจ้างทำงานอยู่

 • เงินทดแทนกรณีสูญหายหรือเสียชีวิต

การสูญหาย หมายถึง การที่ลูกจ้างหายตัวไประหว่างปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตาย รวมไปถึงการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากประสบเหตุอันตราย

กรณีนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน โดยจะจ่ายเงินนี้ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินแทนตามกฎหมายอันได้แก่

 • มารดา/บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สามี/ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • บุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • บุตรที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับส่วนแบ่งจนจบการศึกษา
 • บุตรที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และทุพพลภาพหรือสภาพจิตไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
 • บุตรของลูกจ้างที่เกิดภายใน 310 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุสูญหาย/เสียชีวิต มีสิทธิรับเงินทดแทนตั้งแต่วันแรกคลอด
 • หากไม่มีบุคคลดังกล่าว ผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนสูญหาย/เสียชีวิต ที่จะได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดการอุปการะจากลูกจ้าง จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน


กองทุนเงินทดแทน
ขอขอบคุณภาพจาก www.jmdarchitects.co

3 . ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงาน

ลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อการทำงาน ภายหลังการประสบเหตุอันตราย โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนตามอัตราต่อไปนี้

 • ด้านอาชีพ

ลูกจ้างจะได้รับเงินในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ โดยกองทุนเงินทดแทนจะจ่ายให้เฉพาะการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงินไม่เกิน 24,000 บาท

 • ด้านการแพทย์

ลูกจ้างจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์ เป็นค่าใช้จ่ายในการทำกายภาพบำบัดรวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท

 • กระบวนการรักษา

ลูกจ้างจะได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท

หากจำเป็นสามารถจ่ายเพิ่มไม่เกิน 110,000 บาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์และกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ

 • ค่าอุปกรณ์การรักษา

ลูกจ้างจะได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู พิจารณาเป็นหน่วยละไม่เกิน อัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท

กองทุนเงินทดแทน

ศูนย์ฟื้นฟูที่ลูกจ้างสามารถเข้ารับการฟื้นฟูได้

ลูกจ้างจะได้รับเงินค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำจากกองทุนทดแทน ลูกจ้างจะต้องเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีเปิดบริการทั้งหมด 5 แห่งดังต่อไปนี

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

4 . ค่าทำศพ

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างจะได้รับค่าทำศพจำนวน 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน โดยเงินนี้จะจ่ายให้กับผู้จัดการศพ

และนี่ก็คือสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ดีๆ ที่ ประกันสังคมมอบให้คุณ เพื่อให้ลูกจ้างได้อุ่นใจว่ายังมี ความช่วยเหลือด้านการเงินที่จะทำให้การดำเนินชีวิตไม่ยากอย่างที่คิด

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน 1506 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sso.go.th


avatar
by IN-Wsible
Tiny girl with Big heart.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon