คณะอาจารย์ และนักศึกษา GSCM เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ Rabbit Internet

posted: 3 years ago
คณะอาจารย์ และนักศึกษา GSCM เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ Rabbit Internet

comments

NIDA2

เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ GSCM นำโดย อาจารย์ ดร. วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการริเริ่มการสื่อสาร (นน 7029) ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Rabbit Internet Co., Ltd. เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหารายวิชา อันจะสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน รวมถึงเล็งเห็นว่า ทางบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทางด้านนวัตกรรม

NIDA

ในการนี้ ทางคณะผู้บริหาร Rabbit Internet Co., Ltd. ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมให้การอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น หัวข้อ Entrepreneurship โดย คุณ Michael Steibl, Product Development โดยคุณ Andre Prenzlow และ Organization Communication โดยคุณ Michael Steibl ก่อนที่จะมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

Nida3

ทั้งนี้ ด้วยการเติบโตของสื่อดิจิตอล ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านการนำเสนอ การตลาด และผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัท Rabbit Internet ก็หวังว่า จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสื่อสาร ให้สามารถเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพในโอกาสถัดไป


avatar
by Rabbit Daily
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon