คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

คุณแม่มือใหม่ เบิกค่าทำคลอด ยังไงดี?

ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายของคุณแม่มือใหม่ก็ยังต้องคิดหน้าคิดหลัง และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเบิกเคลมค่าคลอดจากสิทธิประกันสังคม 2563 ก็ช่วยเหลือครอบครัวได้ไม่น้อย ว่าแต่จะเริ่มต้นยังไง? แล้วเบิกค่าอะไรได้บ้าง? ตามมาเลย

ประกัน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

จะเป็นคุณแม่มือใหม่ เบิกเคลมค่าคลอดยังไงดี?

ขอเบิกค่าตรวจครรภ์และฝากครรภ์ได้

ประกันสังคมไม่ได้ครอบคลุมแค่ค่าทำคลอดเท่านั้น แต่เพิ่มการเบิกเคลมค่าฝากครรภ์ครั้งแรก ค่าอัลตร้าซาวด์ ค่าวัคซีน หรือค่ายาต่าง ๆ ได้เป็นจำนวน 1,000 บาท โดยการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง จะแบ่งตามเกณฑ์ดังนี้

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) จ่ายให้ในอัตราไม่เกิน 500 บาท

ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ (3-5 เดือน) จ่ายให้ในอัตราไม่เกิน 300 บาท

ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายให้ในอัตราไม่เกิน 200 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถขอเบิกค่าฝากครรภ์จากประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องรอให้คลอดบุตรก่อน หรือจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์หลังจากคลอดบุตรทีเดียวเลยก็ได้นะ

ประกันสุขภาพสำหรับคนคอลอด

ขอเบิกค่าคลอดบุตรได้

สำหรับการขอเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม 2563 นั้น จะเบิกแบบเหมาจ่ายในอัตรา 13,000 บาทต่อครั้ง  เช่น ค่าทำคลอด ค่ายา ค่าห้องพักฟื้น ค่ารถพยาบาล หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร

บรรดาคุณแม่สามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่เลือกลงทะเบียนประกันสังคมเอาไว้ หากต้องการเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด อาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยนำเอกสารมายื่นเบิกที่สำนักประกันสังคมภายหลัง โดยจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิประกันสังคม ดังนี้

 • จ่ายค่าประกันสังคมแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
 • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง
 • หากบุตรที่นำมาใช้สิทธิ์เบิกค่าคลอดแล้ว จะไม่สามารถนำมาขอเบิกค่าคลอดได้อีก (เลือกว่าใครจะเป็นคนใช้สิทธิ์)
 • ส่วน กรณีคลอดบุตรแฝด คุณก็สามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ตามปกติ ทางประกันสังคมจะนับเป็นรายครั้ง

 

ดังนั้น คุณก็สามารถเลือกเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเลย แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมให้เดินทางง่ายขึ้น หรือประทับใจการบริการมากกว่า ก็ต้องแจ้งกับทางสำนักประกันสังคมก่อนนะคะ

เลือกประกันสุขภาพ

ขอเบิกค่าสิทธิการลาคลอด

นอกจากค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรแล้ว คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายยังมีสิทธิเบิกเคลมค่าจ้างชดเชยกรณีหยุดงานเพื่อลาคลอด หรือพักรักษาตัวนั่นเอง โดยทางประกันสังคมจะจ่ายให้ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน

เช่น คุณแม่กำลังตั้งท้อง (เป็นผู้ประกันตน) มีเงินเดือน 20,000 บาท จะได้รับเงินชดเชยการหยุดงาน 50% ของเงินเดือน คุณก็จะได้รับเงินทั้งหมด 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

 • จะต้องจ่ายค่าประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนคลอดบุตร
 • สิทธิการลาคลอดใช้ได้เฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้น ฝ่ายชายไม่สามารถเบิกใช้ได้
 • จ่ายให้ไม่เกินฐานเงินเดือน 15,000 บาท หากเงินเดือนมากกว่ากำหนด ก็จะคิดแค่ 15,000 บาท
 • สำหรับการใช้สิทธิประกันสังคมนี้ จะใช้ได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และคนที่ 2 เท่านั้น
 • มีระยะเวลาจ่ายเงินให้ทั้งหมด 90 วัน หรือ 3 เดือน นับรวมวันหยุดราชการ

 

นอกจากนี้ หากคุณแม่กลับมาทำงานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องรอให้ครบ 90 วัน ก็ยังได้รับเงินค่าชดเชยหยุดงานด้วย นั่นก็หมายความว่าจะได้รับทั้งค่าจ้างตามปกติ (ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละบริษัท) และรับเงินชดเชยกรณีลาคลอดบุตรไปพร้อม ๆ กันเลย

เบิกเคลมประกันสังคม

กรณีแท้งบุตร เบิกเคลมได้ไหม?

ในกรณีแท้งบุตรหรือแท้งลูกไปแล้ว คนท้องที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม 2563 ได้ตามปกติ  ไม่ว่าเด็กจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถือว่าเป็นกรณีคลอดบุตร ซึ่งเงินที่ได้มาจากค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย และเงินหยุดงานลาคลอดนั่นเอง แต่จะมีเงื่อนไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนี้

 • ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนแท้งบุตร
 • จะต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หรือ 7 เดือนขึ้นไป 

 

แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกรณีคุณแม่คลอดบุตรออกมาแล้ว ต่อมาคุณแม่เสียชีวิตกะทันหัน ทางประกันสังคมก็ยังคงให้สิทธิในการคลอดบุตรเหมือนเดิม เนื่องจากคุณแม่เป็นผู้ประกันตน และมีสิทธิ์ก่อนที่จะเสียชีวิตอยู่แล้ว

สิทธิ์ประกันสังคม

หลังจากคลอด ก็ยังขอเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้

สำหรับสิทธิประกันสังคม 2563  คุณแม่สามารถรับเงินเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี แต่ทางประกันสังคมกมก็กำหนดเงื่อนไขเอาไว้เช่นกัน อาทิ

 • ต้องจ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน ยกเว้นกรณีบุตรเสียชีวิต
 • กรณีคุณได้บุตรแฝด 2 คน ก็จะได้รับเงินประกันสังคมจำนวน 1,200 บาทต่อเดือน ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายเงินสูงสุดไม่เกิน 3 คน

แต่ถ้ากลัวลืม คุณแม่ยังสามารถยื่นย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งเงินประกันสังคมตามกำหนดได้เช่นกัน

ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี

อยากเบิกเคลมเงินสำหรับคนท้อง เริ่มต้นยังไงดี?

คุณแม่มือใหม่ทุกคนที่เป็นผู้ประกันตน สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินตามกรณีต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตามสาขาที่สะดวกหรือใกล้บ้าน (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข) โดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ และสามารถให้ผู้อื่นยื่นเรื่องแทนได้ แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารต่าง ๆ มาแสดงด้วย หรือถ้าใครไม่สะดวกเดินทางช่วงโควิด-19 จะยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นประกันสังคม

 • เอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก

 

หลังจากคุณได้ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิทธิประกันสังคม แล้วติดต่อให้คุณมารับเงินภายหลัง ซึ่งจะเลือกเข้ามารับเงินด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวเเทนเข้ามารับเงินที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือจะเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณก็ได้นะ โดยทางประกันสังคมก็มีให้เลือกถึง 11 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดี

แม้ว่าจะมีสิทธิประกันสังคม แต่ความคุ้มครองอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ายาบำรุง ค่าอัลตร้าซาวด์  ค่าวัคซีน ค่าตรวจเลือด ค่าคลอด ค่าห้อง รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ คุณแม่จึงควรมีตัวช่วยดี ๆ อย่าง ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เอาไว้ช่วยดูแลอีกทาง คุณแม่จะได้อุ่นใจเรื่องการรักษาและพักฟื้น แถมยังเบาใจเรื่องค่าใช้จ่ายอีกด้วย

คลิกเลย ประกันสุขภาพ จาก rabbit finance เพราะเรามีประกันสุขภาพหลากหลายแผนที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเบี้ยประกันสุขภาพที่จับต้องได้  โดยเฉพาะประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน  ที่ใคร  ๆ ก็สนใจ

คะน้าใบเขียว
คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้พยายามเข้าใจมักเกิ้ล นิยมชมชอบกลางคืน สามารถผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ ตอนนี้กำลังหลบลี้หนีภัยจากออฟฟิศซินโดรมอยู่
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์

อยากได้ ประกันรถยนต์ ราคาเบา ๆ ต้องทำยังไง?

ประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่ในเศรษฐกิจแบบนี้ หลายคนอาจจะอยากลดค่าใช้จ่ายด้วยการจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลง แบบนี้เราจะต้องทำยังไงดีล่ะ? rabbit finance มีคำตอบมาฝากกัน อยากได้ประกันรถราคาถูก ต้องทำยังไง? เปรียบเทียบ …

ต้องการเงินก้อนฉุกเฉิน
สินเชื่อส่วนบุคคล

ตามส่องธุรกิจหลังโควิด-19 และแนวโน้ม ปี 2021

หลังจากการมาของโควิด-19 ตัวร้าย ทำให้หลายคนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปมาก! แน่นอนไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง และต้องปรับเปลี่ยนกันไม่มากก็น้อย ว่าแล้วเราลองมาส่องธุรกิจที่น่าจะมาแรงหลังเกิดโควิด-19 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2021 …

เพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพ
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อยากตรวจสุขภาพฟรี ใช้ประกันสังคมตรวจอะไรได้บ้าง?

อยากจะตรวจสุขภาพประจำปีดูบ้าง แต่ไม่มีสวัสดิการของบริษัท แบบนี้ใช้ประกันสังคมเพื่อเบิกเคลมได้ไหมนะ หรือต้องเพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น มาหาคำตอบพร้อม ๆ กับ rabbit finance เลยดีกว่า …