คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

เปิดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่คนท้องต้องรู้

สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วคงไม่มีสิ่งอะไรสำคัญไปกว่า การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับให้กำเนิดสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

 

นอกจากการดูแลสุขภาพของทั้งแม่และลูกแล้วสิ่งที่คนท้องทุกคนควรรู้คือ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณพึงจะได้รับจาก ประกันสังคม ที่ได้ทำไว้เพื่อที่จะได้วางแผนและเตรียมตัวและรับมือกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในอนาคตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 

เราจึงได้รวบรวมสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องรู้ รวมไปถึงประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพลูกน้อยว่าทำไมถึงเป็นประกันที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามซึ่งข้อมูลดีๆทั้งหมดเราได้รวบรวมมาเพื่อให้ผู้หญิงที่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ได้อ่านกันแล้ว    ไปติดตามอ่านกันได้เลย

 

สิทธิประกันสังคมสำหรับคนท้อง

 

สำหรับผู้หญิงทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศย่อมมีประกันสังคมอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองต่างๆจากทางประกันสังคมที่ครอบคลุมกรณีคลอดบุตรด้วย ซึ่งสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้หญิงทีกำลังเตรียมตัวเป็นแม่คนนั้น ประกอบด้วย

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 

ผู้ประกันตนหญิงเป็นผู้ขอรับสิทธิประโยชน์

 • ค่าคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาทต่อครั้ง
 • เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน
 • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร  เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

 

ในกรณีของผู้ประกันตนชายจะขอรับสิทธิประโยชน์แทนภรรยาสามารถทำได้ในกรณีที่มีการนำส่งเงินมาแล้วมากกว่า  5 เดือนภายใน  15 เดือนก่อนภรรยาตั้งครรภ์ โดยจะได้รับค่าคลอดบุตรกรณีเหมาจ่าย  13,000 บาท

 

 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกันสังคมรับรอง

 

 • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรถึงจะมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้
 • คลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ ที่นี่ )
 • สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
 • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

 

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

 

 • ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นหรือให้ผู้อื่นมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาพร้อมหลักฐานหรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยสั่งจ่ายเงินทดแทนผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  1. เงินสดหรือเช็ค (ผู้มีสิทธิจะขอรับด้วยตนเองหรือให้ตัวแทนมารับก็ได้)
  2. ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน
  3. โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

 


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นรับสิทธิประโยชน์

 

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01
 • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ ใช้สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ ใช้สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด สำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ

 


กรณีเลวร้าย…ถ้าแท้งลูก

 

ในกรณีที่เลวร้ายสุดๆคือตัวคุณแม่เกิดอาการแท้งลูกหรือคลอดเด็กออกมาแล้วเด็กเสียชีวิต ทางประกันสังคมจะยังให้สิทธิในการเบิกค่าคลอดและค่าทดแทนการหยุดงานได้โดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์หรือ 7 เดือนขึ้นไป  
 2. แนบใบมรณะของบุตรในการขอรับสิทธิทดแทน

ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีความสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน

 


ประกันสุขภาพ…หลักฐานชีวิตดีๆที่คนท้องไม่ควรมองข้าม

 

ถึงแม้ประกันสังคมนั้นจะมีความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในกรณีคลอดบุตรอยู่แล้วก็ตามแต่สำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการได้รับการบริการที่ดีที่สุดเพื่อมั่นใจว่าตัวคุณและลูกในท้องจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดจึงเลือกเข้าโรงพยาบาลเอกชนและทำให้มีรายจ่ายที่สูงมากขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากขึ้นไปด้วย

 

ซึ่งเมื่อดูจากสิทธิที่ประกันสังคมคุ้มครองแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นน้อยเกินไปกว่าจะเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน ได้เป็นเวลานานเพราะอาจจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนกลายเป็นการสร้างภาระให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

 

ประกันสุขภาพ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครอบครัวทุกบ้านควรจะมีไว้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะประกันสุขภาพของทุกบริษัทประกันจะครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในการทำคลอดบุตรของผู้เอาประกันในส่วนนี้ด้วยนั่นเอง

 

ประกันสุขภาพเด็กทารก…เพื่อลูกน้อยของคุณ

 

เมื่อเด็กได้ลืมตาดูโลกขึ้นมาอย่างปลอดภัยครบ 32 แล้วสิ่งหนึ่งที่คนเป็นพ่อและแม่ควรจะทำให้ลูกน้อยไว้ก็คือ ประกันสุขภาพเด็กทารก เพราะ เมื่อพ้นกำหนดที่สามารถลาคลอดได้แล้วในกรณีที่ผู้เป็นแม่ไม่ลาออกจากงานมาเพื่อเลี้ยงลูกโดยเฉพาะก็จะต้องพบกับปัญหาการไม่มีเวลาเลี้ยงลูกน้อยและต้องฝากให้แก่ญาติหรือคนในครอบครัวคนอื่นเลี้ยงต่อ

 

ซึ่งปกติเด็กที่พึ่งเกิดจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยหรือไม่สบายได้ง่ายเนื่องจากภูมิต้านทานยังมีไม่มากพอและเมื่อลูกน้อยมีอาการเจ็บป่วย คนเป็นพ่อแม่จะทนได้ไหมที่เห็นลูกน้อยต้องร้องไห้ด้วยความทรมานเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือเป็นไข้

 

ประกันสุขภาพเด็กทารกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้เป็นพ่อและแม่ไม่ควรมองข้ามเผื่อในกรณีฉุกเฉินจะได้สามารถพาลูกน้อยเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

 


 

และนี่คือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของประกันสังคมและกรมธรรมม์สุขภาพอื่นๆที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรที่รับรู้เพื่อที่จะได้วางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวันที่ลูกน้อยได้ออกมาลืมตาดูโลกใบนี้ ส่วนเรื่องของการทำประกันสุขภาพ ของตนเองและลูกน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตัวคุณและคนในครอบครัวที่จะพิจารณากันว่ามีความคุ้มค่ามากพอที่ควรจะทำหรือไม่

 

ซึ่งหากคุณตัดสินใจอยากทำกรมธรมม์สุขภาพเพื่อตัวคุณเองแล้วล่ะก็ rabbit finance พร้อมเป็นตัวช่วยในการให้คุณเลือกประกันสุขภาพที่ดีและเหมาะสมกับคุณมากที่สุดเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรา

Suma9mek
Suma9mek
Previous
Next

บทความแนะนำ​

สัญญาณไฟ-รถสิบล้อ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ความหมายของสัญญาณไฟรถบรรทุก ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องขับรถยนต์ไปยังต่างจังหวัดหรือในพื้นที่แถบชานเมืองบ่อย ๆ ก็จะเจอกับเพื่อนร่วมทางที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากที่สัญจรไป-มาบนท้องถนน ซึ่่งการขับขี่ยานยนต์ในเวลากลาคืน พร้อมกับมีเพื่อนร่วมทางเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เดินทางไปด้วยแบบนี้ สิ่งที่ผู้ขับขี่อย่างเราควรรู้ก็คือการใช้สัญญาณไฟของรถบรรทุก เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถร่วมทางไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง สัญญาณไฟรถบรรทุก กับความหมายที่คุณควรรู้ …

ใบขับขี่-บิ๊กไบค์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 400cc ขึ้นไป เตรียมสอบเพิ่ม พร้อมอบรมใหม่ รอประกาศเร็ว ๆ นี้

กรมการขนส่งฯ ได้แถลงข้อมูลกับแหลงข่าวว่าทาง ครม. มีมติเห็นชอบการออก ใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ แยกจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องผ่านการอบรมใหม่ และมีการทดสอบคนละแบบ โดยมีกำหนดการเตรียมประกาศใช้อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ …

ใบขับขี่
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ประกันจะจ่ายไหม ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่?

ใบขับขี่ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องมีติดตัวเอาไว้ โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ยานยนต์เป็นประจำ แต่สำหรับผู้ขับขี่บางคนที่อาจจะเพิ่งซื้อรถยนต์มาใหม่ และอยู่ในระหว่างการรอเพื่อสอบใบขับขี่รถหรืออยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อรับใบขับขี่ แต่โชคร้าย เพราะในระหว่างที่รอนั้นเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ขึ้น เชื่อว่าในกรณีนี้ ผู้ขับขี่คงมีข้อสงสัยว่าหากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ …