Infrastructure Fund ทางเลือกการลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำ

posted: 2 years ago
Infrastructure Fund ทางเลือกการลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำ

comments

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มผันผวนและมีความเสี่ยงจากปัจจัยทางการเมืองต่างประเทศและปัจจัยในประเทศ ซึ่งนักลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยง และไม่ควรอ่อนไหวกับข่าวลือ อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่คนไทยพอจะเริ่มรู้จักกันมาบ้างแล้วนั่นคือการลงทุนใน กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรืออินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์ (Infrastructure Fund) ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำติดดินเช่นนี้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) คืออะไร

Man draws stock price touchscreen concept

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุน จากผู้ลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศไทย โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้


กองทุนลงทุนใน Infrastructure ประเภทใดได้บ้าง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 10 ประเภทได้ดังต่อไปนี้

1. ระบบขนส่งทางราง

metro train

2. ไฟฟ้า

The silhouette of the evening electricity transmission pylon

3. ประปา

water tap

4. ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน

City viaduct bridge road landscape.

5. ท่าอากาศยาน หรือ สนามบิน

Santos Dumont airport

6. ท่าเรือน้ำลึก

Aerial view of the Labuan port at Labuan

7. โทรคมนาคม

telecommunications towers

8. พลังงานทางเลือก

Solar panels with wind turbines and electricity pylon at sunset.

9. ระบบบริหารจัดการน้ำ/การชลประทาน

Biological wastewater treatment plant

10.ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

3D Rendering of a futuristic space station


กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนอย่างไร

การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรืออินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์ (Infrastructure Fund) ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนโดยจะได้รับผลตอบแทน ใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. เงินปันผล (Dividend) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ต้องจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง หรืออาจกำหนดจ่าย ปีละหลายครั้ง เช่น จ่ายทุกไตรมาส หรือจ่ายทุก 6 เดือน ก็ได้ ทั้งนี้ กิจการโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการที่กองทุนเข้าลงทุนจะมีผลประกอบการที่ชัดเจนและไม่ค่อยผันผวน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มาจากค่าเช่า ค่าบริการ และอื่น ๆ หักด้วยรายจ่าย เหลือเป็นกำไรที่นำมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 90% ของกำไรสุทธิ

calculation
2. กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) เนื่องจากกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับกำไร หรือขาดทุน จากส่วนต่างราคาที่ซื้อขาย ทั้งนี้ การเพิ่มหรือลดของราคา ซื้อขายจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของกองทุน และสภาวะตลาดด้วย


ซื้อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้ที่ไหนบ้าง

ขอบคุณภาพ fnsyrus.com
ขอบคุณภาพ fnsyrus.com

ผู้ที่จะซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อได้ตอนที่เสนอขายครั้งแรก หรือ IPO (Initial Public Offering) ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บลจ. จะเป็นผู้เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บลจ. ขายเอง หรือขายผ่านธนาคารพาณิชย์หรือ บริษัทหลักทรัพย์เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยลงทุนได้กระจายสู่ผู้ลงทุนรายย่อยอย่างกว้างขวาง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงวางหลักเกณฑ์ ไว้ว่า ให้ บลจ. ใช้กระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ให้โอกาสแก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายอย่างเป็นธรรมอย่างไรก็ตาม รูปแบบกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แต่ความแตกต่างอยูที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นสินทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้วและมีรายได้ที่แน่นอน หรือโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าโครงการ ขณะที่กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์มีความกว้างมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโครงการที่ยังอยู่ในขั้น Greenfield projects หรือโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มลงทุน อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้นักลงทุนต้องศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งเพราะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามแต่ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon