ตัวแทน-นายหน้า ประกันชีวิต ต่อใบอนุญาตกว่า 1.2 แสนราย ในครึ่งปีแรก

posted: 9 months ago
ตัวแทน-นายหน้า ประกันชีวิต ต่อใบอนุญาตกว่า 1.2 แสนราย ในครึ่งปีแรก

comments
 • ปัจจุบันเบี้ยประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
 • ปัจจุบันอาชีพนายหน้าประกันภัยและตัวแทนจึงได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ภายในครึ่งปีแรก มีจำนวน 128,566 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 2.12% 

ครึ่งปีแรก ตัวแทน-นายหน้าประกัน ขอต่อใบอนุญาตเพิ่ม 2.12%

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 มีผู้สนใจประเภทบุคคลธรรมดาเข้ารับใบอนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ทั้งสิ้น 128,566 ราย หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 2.12%

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 1/2561 จำนวน 64,593 ราย ขยายตัว 6.87% และไตรมาสที่ 2/2561 จำนวน 63,973 ราย ขยายตัวลดลง 2.26%

ประกันชีวิต
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ของคุณภาพจาก คปภ.)

ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลคุณภาพของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวแทนประกันหรือคนกลางประกันภัยจะเป็นคนนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงบริการส่งต่อให้แก่ประชาชน

โดยที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้มีทั้งมาตรการส่งเสริมและกำกับดูแลให้ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยมีมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและดูแลประชาชน ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยภายหลังที่มีการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563  สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ได้รองรับการให้บริการออกใบอนุญาตตามระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทั้งใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้น ตัวแทนต้องสังกัดบริษัทประกันชีวิตก่อน จากนั้นจึงจะสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน ซึ่งมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตัวแทนประกันชีวิต ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิตไทย

2. สมัครสอบได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย หรือบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนเพื่อให้บริษัทส่งสอบ

3. จัดเตรียมเอกสารการสมัครสอบให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

 • ใบสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ค่าสมัครสอบ 200 บาท

4. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

 • จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ
 • หลักการประกันชีวิต 20 ข้อ
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 10 ข้อ
 • พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 10 ข้อ
  โดยเกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 4.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 4.2-4.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%


ประกันชีวิต

5. การตรวจผลสอบตัวแทนประกันชีวิต ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย หรือที่บริษัทที่สมัครสอบ หรือที่สถาบันประกันภัยไทย

6. ในกรณีที่สอบผ่าน ตัวแทนประกันชีวิตต้องติดต่อบริษัทที่สมัครเป็นตัวแทน เพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทน

ซึ่งในการขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตด้วย ติดต่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ.

7. ติดต่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. เอกสารประกอบด้วย

  •  คำขอรับใบอนุญาตตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือแสดงความต้องการของบริษัท (กรณีเป็นตัวแทนฯ)
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (กรณีได้รับการศึกษาวิชาการประกันภัยจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนกำหนด)
  • หนังสือแสดงความยินยอมจากบริษัทเดิม (กรณีเป็นตัวแทนฯ ขอรับใบอนุญาตมากกว่า 1 บริษัท
  • หนังสือลาออกจากบริษัทเดิม และใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ เดิม (กรณีเป็นตัวแทนฯ ย้ายบริษัท)
  • หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา(ถ้ามี)

ทุกวันนี้ตัวแทนประกันหรือนายหน้าประกันจะเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างมากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งใครที่สนใจก็สามารติดต่อสอบถามไปได้ที่สำนักงาน คปภ. ได้เลยนะคะ หรือใครสนใจที่จะทำประกันชีวิตก็ติดต่อได้ที่  rabbit finance ผู้ให้บริการด้านประกันแบบครบวงจร

ข้อมูลจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


avatar
by ANCHALEE SABUYSUK
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon