คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ คืออะไร

หลายๆคนเวลาที่ไปธนาคารเลยเจอพนักงานเชิญชวนทำ โครงการฝากเงินต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น เงินออมแบบพิเศษ, เงินทุนเพื่อการเกษียณ หรืออะไรก็ตาม โครงการพวกนี้ก็อยู่ในหนึ่งในประกันชีวิตทั้งสิ้นและเป็นประกันชีวิตประเภทประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 

ที่แค่ชื่อก็ชัดเจนแล้วว่าใช้สำหรับการสะสมทรัพย์ แต่ก็มีหลายๆคนที่สับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตประเภทนี้ก่อนอื่นคือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์นั้นเป็นการทำ “ประกันชีวิต” ไม่ใช่ “การฝากเงิน”


ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประกันสะสมทรัพย์ เรามาทำความรู้จักกับประกันชีวิตกันก่อนดีกว่าว่าประกันชีวิตคืออะไร

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์


ประกันชีวิตคืออะไร

 

การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่าย ให้แก่ผู้ได้รับภัย

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์คืออะไร

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็น ส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ส่วนของ การออมทรัพย์ คือส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด ซึ่งเงินที่เราส่งให้ในทุกๆเดือน หรือ ทุกๆปี คือ

เบี้ยประกัน หากเรายกเลิกก่อนที่จะครบสัญญาโดยเฉพาะถ้าเป็นการยกเลิกในปีแรกของการทำประกันชีวิตผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินที่จ่ายไปคืนแม้แต่บาทเดียว โดยการออมเงินในแบบของประกันชีวิตสะสมทรัพย์จะมีทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี หรือยาวไปจนถึง 25-30 ปี เลยทีเดียว


วัตถุประสงค์ของการสะสมทรัพย์


วัตุประสงค์ของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์

 

ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจนถึงแก่ชีวิตคนข้างหลังก็จะได้รับเงินชดเชย ส่วนผลตอบแทน ส่วนของเงินปันผลซึ่งรวมแล้วมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปซึ่งะกลายเป็นผลพลอยได้ของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์นั้นเอง

ข้อดี – ข้อเสียของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 

 

  • ข้อดี :

ลักษณะการออมของการทำประกันภัยนั้นจะเป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา

ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามชรา  หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งนี้การออมวิธีนี้ ไม่สามารถถอนเงินในลักษณะของการฝากเงินได้ แต่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ที่ได้จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการเวนคืนจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการทำประกันชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว

  • ข้อเสีย :

การออมประเภทนี้เป็นการออมที่ทุนประกันไม่ค่อยสูง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแบบประกันประเภทอื่นๆ หากต้องจ่ายเบี้ยประกันที่เท่ากัน การออมแบบนี้จึงไม่เหมาะกับการทำเพื่อการคุ้มครองและผลตอบแทนจากการออมก็ไม่สูงเมื่อเทียกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ


สะสมทรัพย์


ขั้นตอนการดำเนินการในการทำ 

 

  • ติดต่อบริษัทประกันชีวิตได้โดยตรงหรือผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย
  • เลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
  • วงเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ โดยพิจารณาประกอบกับรายได้ประจำที่ได้รับ และกำลังความสามารถในการส่งเบี้ยประกันภัย
  • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านในแบบคำขอเอาประกันชีวิต โดยแถลงความจริงทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการรักษาพยาบาลและคำแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะการปิดบังในสาระสำคัญเหล่านี้จะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม กรมธรรม์
  • นกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้กรอกแบบคำขอเอาประกันชีวิตแทนท่าน ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงชื่อในแบบคำขอเมื่อได้รับกรมธรรม์ ควรตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อมูลที่ผิด เช่น ชื่อผู้รับประโยชน์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยผิดพลาด ฯลฯ ให้ทักท้วงบริษัทเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
  • จ่าย ค่าเบี้ยประกันชีวิตตามกำหนดทุกครั้ง โดยติดต่อชำระที่บริษัท สาขา หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือผ่านธนาคารในกรณีชำระผ่านตัวแทนของบริษัท ให้เรียกใบเสร็จรับเงินตามแบบพิมพ์ของบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
  • แจ้งให้ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ หรือบุคคลในครอบครัวทราบ ถึงการทำประกันชีวิต และสถานที่เก็บกรมธรรม์
  • ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน คปภ.เขต สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทุกครั้งที่มีปัญหา

แต่ถ้าใครอยากรู้ขั้นตอนอย่างละเอียดสามารถตามอ่านกันได้ที่ >> อยากทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เริ่มต้นอย่างไรดี

ทั้งหมดนี้คือ ประกันสะสมทรัพย์ แต่การที่เราจะตัดสินใจทำประกันสะสมทรัพย์เราควรจะศึกษาผลประโยชน์ที่เราจะได้ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำ นอกจากประโยชน์ด้านบนแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ก็คือสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนั้นเอง


สนใจทำประกันชีวิต ติดต่อ ที่นี่

doubleP
doubleP

บทความแนะนำ​

คอนโดที่ใช่
อสังหาริมทรัพย์

แต่งคอนโดยังไง? ให้มินิมอลเหมือนหลุดมาจากซีรี่ส์

ดูหนัง-ดูซีรี่ส์สนุก ๆ หลายคนก็คงอยากจะแต่งห้องเหมือนเหล่าพระเอกนางเอก เพราะดีไซน์ชิค ๆ บรรยากาศห้องก็สวยเก๋ไม่ซ้ำใคร โดยเฉพาะธีมห้องแบบมินิมอลใส ๆ แลดูสบาย ซึ่งได้รับความนิยมสุด …

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

แฮปปี้มาก! วางแผนไว ก็ได้ใช้ชีวิตเกษียณแบบเฟี้ยว ๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หลาย ๆ ประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับนโยบายและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และถ้าอยากเป็นวัยเกษียณยุค 2020 ที่แฮปปี้ทั้งกายใจ ก็ตาม rabbit …

เลือกซื้อรถ
รถยนต์

เตรียมเปิดตัว! 5 รถยนต์ใหม่ แห่งปี 2021

เผลอแป๊บเดียวผ่านครึ่งปีแรกไปอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลัง 2020 กันแล้ว ช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนต์บ้านเรายังคงมีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เปิดตัวกันออกมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมีรุ่นใหม่ที่รอเปิดตัวในปีหน้า (2021) จะมีรถยนต์รุ่นใดจากค่ายไหนที่น่าสนใจกันบ้าง …