คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

กองทุนที่น่าสนใจ

กองทุนรวมที่น่าสนใจ ควรลงทุนในช่วงโควิด-19

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมา ทำให้กระทบไปหลายภาคส่วน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ด้วย ทำให้นักลงทุนหลายรายต่างชะลอการลงทุนไป เพื่อรอดูสถานการณ์ความชัดเจนให้มากขึ้น มาในปีนี้เริ่มมีสัญญาณข่าวดีเป็นระยะ ๆ ทั้งไวรัสโควิด-19 หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาการลงทุนขึ้นมาบ้าง และในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติดี การลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นอึกหนึ่งทางเลือกที่ดีอย่างมากในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเราเอง ซึ่งมีกองทุนรวมอะไรบ้างที่น่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี 

กองทุนที่น่าสนใจ

6 กองทุนรวม ที่น่าลงทุนในช่วงโควิด-19 

กองทุนรวมถือเป็นเครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน หรือความชำนาญมากนัก รวมถึงค่อยมีเวลาศึกษา หรือติดตามข้อมูล เพราะกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลจัดสรรส่วนการลงทุนของพอร์ตให้ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีกองทุนที่น่าสนใจในช่วงโควิด-19 ดังนี้ 

  •  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund)

เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะเน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ระยะสั้นอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี รวมถึงการลงทุนใน เงินฝาก หรือ หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง  และมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง หากขายจะได้รับเงินในวันที่ T+2  คือ วันทำการที่ 2 นับจากวันซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของสถาบันการเงินตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัยให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 2 – 3% ต่อปี ซึ่งให้สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจหรือของบริษัทเอกชน และเป็นสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องตราสารสูง จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการความผันผวนจากการลงทุน หรือต้องการพักเงินในระยะสั้น เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง 

กองทุนที่น่าสนใจ

  • กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund)

เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อขาย หลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนการลงทุนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากมีความผันผวน สามารถลงทุนได้ในระยะยาว และมีความเข้าใจในการลงทุนเป็นอย่างดีถึงการขาดทุนระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้

  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual fund : RMF)

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเงินสะสมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ เน้นลงทุนแบบออมเงินระยะยาวต่อเนื่องจนอายุ 55 ปี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ โดยมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลายหลาย ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ เช่น ตลาดเงิน และตราสารหนี้ ไปถึงความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นในต่างประเทศ และหุ้นในประเทศไทย ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีปีละ 15% ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท 

กองทุนที่น่าสนใจ

  • กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds : SSF)

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้นเพื่อเป็นการลงทุนในอนาคต โดยระยะของกองทุนจะอยู่ที่ 10 ปี ซึ่งนับการถือครองตั้งแต่วันที่ซื้อแบบวันชนวัน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม ฯลฯ จุดเด่นคือ ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาปี 2563 – 2567

  • กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Traded Fund : ETF)

มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท เช่น หุ้นในประเทศที่อ้างอิงตามดัชนี SET50 เปรียบเหมือนว่าได้เข้าไปซื้อหุ้น 50 ตัวนั่นเอง , หุ้นต่างประเทศ หรือ ทองคำ เป็นต้น ซึ่งสามารถซื้อ ขายได้เรียลไทม์เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง แต่ใช้เงินน้อยกว่า และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายก็ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

กองทุนที่น่าสนใจ

ออมอย่างปลอดภัยด้วยประกันสะสมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการวางแผนทางเงินที่สร้างความมั่นคงได้ เพราะนอกจากจะได้ทั้งในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว เงินที่ออมของคุณบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา ซึ่งจะมีทั้งแบบเป็นรายงวด และแบบเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวเมื่อครบสัญญา หรือถ้าหากเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นเงินจำนวนนี้ก็จะไม่สูญหายแต่จะถูกส่งต่อไปยังคนที่คุณรัก นอกจากนี้ประสะสมทรัพย์ยังทำสิทธิไปลดหย่อนทางภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้  

สนใจทำประกันสะสมทรัพย์ได้ที่ rabbit finance ช่งอทางออนไลน์ที่มีประกันให้คุณได้เปรียบเทียบราคา และเลือกสิ่งที่โดนใจตรงตามไลฟ์สไตส์มากที่สุด  หากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเพื่อไขข้อข้องใจให้คุณได้ในทุกคำถาม 

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ซื้อทองคำ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ซื้อทองคำเก็งกำไร อีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บในธนาคารและอยากเริ่มลงทุน เพราะเงินเย็นที่นอนนิ่งอยู่มันได้ดอกเบี้ยน้อยเสียเหลือเกิน แถมธนาคารกลางใหญ่ของโลกก็มีโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลดลงอีก เราจึงอยากแนะนำทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ซึ่งก็คือการเก็งกำไรในทองคำนี่เอง ยิ่งในสถานการณ์อย่างในช่วง Covid-19 หรือไวรัสโคโรน่า ทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ 7 …

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ฤกษ์ออกรถ 2564 ปีนี้ ออกรถวันไหนดี

สำหรับใครที่คิดจะซื้อรถยนต์ใหม่ การออกรถให้ตรงฤกษ์ ก็ใช่ว่าจะเสียหาย ไปดูกันดีกว่าว่า ปีนี้ มีฤกษ์ออกรถอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับคนที่กำลังจะออกรถใหม่ป้ายแดง และต้องการได้ฤกษ์ดีในการออกรถ ออโต้สปินน์มีฤกษ์ออกรถใหม่สำหรับปี 2564  …

ไฟสูง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ไฟสูงใช้เมื่อใด ไม่เสียมารยาท และปลอดภัยในการเดินทาง

อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน นั้นคือการเปิดไฟสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์รถยนต์ที่หลายคนอาจยังไม่เคยใช้และไม่รู้ว่าใช้ในสถานการณ์ไหน บ้างก็ยังสับสนกับความหมายของการใช้ไฟสูง ซึ่งมีบริบทแตกต่างกันออกไป เป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ และโทษด้วยเหมือนกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้แสบตา มองเห็นยากขึ้น  ในบางกรณีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วย …