คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ลดหย่อนภาษี

โทษหนัก! จับปรับ หากคุณคิดจะเลี่ยงภาษี

ในแต่ละปีมีการเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นมากมาย และนับวันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกรมสรรพากรเองได้มีมาตรการออกกฎเพื่อดำเนินการกับผู้เลี่ยงภาษีอย่างจริงจังเพื่อให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีรายได้หรือผู้ประกอบการบางรายมักจะเลี่ยงภาษีด้วยการลงรายได้ไม่ครบ ความเสี่ยงด้านรายจ่ายที่มีมากเกินความเป็นจริง หรือความเสี่ยงการใช้ใบกำกับภาษีปลอม เราลองมาดูกันว่า ถ้าคิดจะเลี่ยงภาษีจะต้องโดนโทษปรับอะไรบ้าง rabbit finance มีข้อมูลมาฝากกัน 

ลดหย่อนภาษี

ถ้าเลี่ยงภาษีจะมีบทลงโทษอะไรบ้าง?

บทลงโทษสำหรับผู้ที่หลบเลี่ยงภาษี 

  • กรณีผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร 
  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษีและจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี
  • กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับอีก 1 หรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ แล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งอนุมัติโดยรัฐมนตรี
  • กรณีจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
  • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอาการ มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  • กรณีผู้ประกอบการที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอม และหากพบว่าสำนักงานบัญชีให้ความร่วมมือกระทำผิด เช่น หาใบกำกับภาษีปลอมให้ ก็จะดำเนินคดีอาญาทันที โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีต่อใบกำกับภาษีปลอม 1 ใบ หากใช้ใบกำกับภาษีปลอม 10 ใบ ก็รวมเป็น 70 ปี แต่กฎหมายให้จำคุกรวมแล้วไม่เกิน 20 ปี

ลดหย่อนภาษี

สิทธิประโยชน์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ 

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว จำนวน 60,000 บาท เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีทุกคนสามารถใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส จำนวน 60,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนบุตร จำนวน 30,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ คลอดบุตร ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท

5. ค่าลดหย่อนลูกคนที่ 2 เพิ่มอีก 30,000 บาท ต่อคนรวมเป็น 60,000 บาท

6. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ และพ่อแม่ของคู่สมรส คนละ 30,000 บาท รวม 60,000 บาท

7. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือคนทุพพลภาพ จำนวน 60,000 บาท

8. ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท

9.ประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ก็สามารถนำมาลดหย่อนได้ด้วยเช่นกัน โดยคิดตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท

10.ประกันสุขภาพตนเอง จำนวน 15,000 บาท หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงเท่าที่จ่ายจริง 

ลดหย่อนภาษี

11.ประกันสุขภาพพ่อแม่ จำนวน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขกำหนดว่าบิดา-มารดา ต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

12.ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15%  หรือไม่เกิน 200,000 บาท มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นประกันชีวิต ที่มีระยะคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ให้ผลตอบแทน(บำนาญ) ตั้งแต่อายุ 55-85 ปีขึ้นไป ทั้งยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมคือ เมื่อนับรวมกับสิทธิ์ในการหักลดกองทุนอื่น ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

13.เงินประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท

14.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่เกิน 13,200 บาท

15.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

16.เงินบริจาคแก่พรรคการเมือง ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

17.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท และไม่เกิน 15% ของรายได้ จะได้รับการยกเว้น ไม่นับรวมในเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

18.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินที่จ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้นๆ ทั้งยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมคือ เมื่อนับรวมกับสิทธิ์ในการหักลดจากเบี้ยประกันชีวิตและกองทุนอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

19.กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี) นับรวม RMF, SSF, PVD, กบช., ประกันบำนาญ และกลุ่มเกษียณอื่น ๆ ไม่เกิน 500,000 บาท

20.กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSF Extra : SSFX) SSFX สามารถนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 200,000 บาท ไม่รวมกับ SSF กองปกติ และไม่รวมกับกองทุนรวม RMF, PVD, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญ


วางแผนเสียภาษีตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้เราได้สิทธิทางภาษีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางแผนด้านประกันชีวิต นอกจากจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว ยังให้ความคุ้มครองที่ทำให้เราอุ่นใจได้อีกด้วย สนใจทำประกันชีวิตได้ที่ rabbit finance ลองเข้ามาเปรียบเทียบเบี้ยประกันและรายละเอียดความคุ้มครองกันเลย

ลดหย่อนภาษี

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ต่อภาษีรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

เช็คที่นี่! ต่อภาษีประจำปีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง

ยุคสมัยที่เปลี่ยน การต่อภาษีรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เริ่มมีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นการประหยัดเวลาในหลาย ๆ อย่างทั้งการเดินทาง หรือการติดต่อทางราชการ …

เชื้อราแมวติดคน
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

โรคเชื้อราแมวติดคนได้ ภัยเงียบที่ทาสแมวต้องระวัง!

ใครที่ชื่นชอบการเลี้ยงแมว หรือเรียกว่าเป็นทาสแมวนั้น ต้องระวังรักษาความสะอาดให้มาก เพราะถ้าหากแมวเป็นโรคนั้นหมายความว่า เจ้าของแมวหรือผู้ที่ชอบเล่นกับแมวจะติดตามมาได้ โดยเฉพาะโรคเชื้อราแมวติดคนได้ ซึ่งจะมีวิธีการรักษา ป้องกัน และสังเกตอาการว่าเป็นอย่างไร วันนี้ …

ยางรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

อยากเช็กยางรถยนต์ ต้องเริ่มต้นตรงไหนบ้าง

ยางรถยนต์เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นถนนและขับเคลื่อน หากสภาพยางรถไม่ดี อาจก่อให้เกิดอันตราย ฉะนั้นก่อนเดินทางควรตรวจเช็กยางก่อนทุกครั้ง แล้วเราจะเช็กยางรถยนต์ตรงไหนบ้าง จะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานได้บ้างไหมนะ   อยากเช็กยางรถยนต์ ต้องเริ่มต้นตรงไหนบ้าง   …