คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ค่าเบี้ยปรับ กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด

ในปัจจุบันผู้คนมีปัญหาทางการเงินมากขึ้น ทั้งรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย หรือการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนถึงปัญหาของประชาชนระดับรากหญ้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ จึงมุ่งไปใช้บริการธุรกิจนอกระบบกันแทน

ส่วนคนที่มีหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินหรือบ้าน ก็เลือกใช้บริการในรูปแบบจำนองหรือขายฝากแทน เพราะสะดวก ขั้นตอนการกู้ไม่ยุ่งยาก แถมได้เงินมาใช้แบบรวดเร็วทันใจ ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิด หากแต่ว่าคุณทำมันอย่างถูกขั้นตอนตามกฎหมาย

[rabbitads slug=banner1]


จำนอง

จำนองไม่ใช่จำนำ

จำนอง คือ การที่คุณ (ผู้จำนอง) เอาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เช่น ที่ดิน หรือทรัพย์สินที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง ที่เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้

ทั้งนี้ ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนองแต่อย่างใด

ตัวอย่างเช่น

นาย A ได้กู้เงินจากนาย B เป็นจำนวนเงิน 4 แสนบาท โดยนาย A ได้นำที่ดินของตนจำนวน 2 แปลง ไปจดทะเบียนจำนองต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนวน 4 แสนบาท ที่นาย A ได้กู้ไปจากนาย B

โดยนาย A ไม่ต้องส่งมอบที่ดินของตนให้แก่นาย B และ นาย A ยังคงมีสิทธิ์ครอบครองใช้สอยที่ดินของตนได้ตามปกติ

แล้วจำนองกับจำนำ ต่างกันอย่างไร ?

การจำนำ คือ คุณต้องเอาของไปไว้กับคนที่รับจำนำ เพราะฉะนั้น ต้องเป็นของที่เคลื่อนที่ได้ เช่น สร้อยทอง ทีวี เป็นต้น แต่การจำนองไม่ต้องเอาของไปไว้กับคนรับจำนอง คุณจึงยังสามารถใช้ของที่จำนองได้ เช่น บ้านหรือที่ดิน ซึ่งการจำนอง เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  • การจำนองทรัพย์ของตน เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง

ในกรณีนี้ จะเป็นเช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น คือ นาย A ได้กู้เงินจากนาย B เป็นจำนวนเงิน 4 แสนบาท โดยนาย A นำที่ดินซึ่งเป็นของตนเอง ไปจดทะเบียนจำนองต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ของนาย A เอง

  • การจำนองทรัพย์ของตน เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น

นาย A ได้กู้เงินจากนาย B เป็นจำนวนเงิน 4 แสนบาท โดยนาย C ได้นำที่ดินของตนไปจดทะเบียนจำนองต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่นาย A ได้กู้ไปจากนาย B


อสังหาริมทรัพย์

ทรัพย์สินที่ใช้ในการจำนอง

ทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนองได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  1. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด อันติดอยู่กับที่ดินนั้น
  2. สังหาริมทรัพย์ ที่จำนองได้ คือ
  • เรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
  • แพ
  • สัตว์พาหนะ
  • สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่กฎหมายได้บัญญัติให้จดทะเบียนจำนองได้ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น

[rabbitads slug=banner2]


 

การชำระหนี้
ขอบคุณภาพจาก
www.1213.or.th

การชำระหนี้จำนอง

การชำระหนี้จำนอง มีข้อควรรู้ ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้จำนองทั้งหมดหรือแค่บางส่วน หรือการระงับหนี้จำนองไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการจำนอง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ กฎหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ไม่เช่นนั้นแล้ว จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้

ตัวอย่างเช่น

นาย A จำนองที่ดินของตนไว้กับนาย B ต่อมานาย B ยอมปลดจำนองที่ดินดังกล่าวให้แก่นาย A แต่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปจดทะเบียนการปลดจำนองต่อเจ้าหน้าที่

ต่อมานาย B โอนการจำนองให้นาย C โดยจดทะเบียนถูกต้อง แล้วนาย C ได้บังคับจำนองที่ดินแปลงนี้ นาย A จะยกข้อต่อสู้ว่านาย B ปลดจำนองให้แก่ตนแล้วขึ้นต่อสู้กับนาย C ไม่ได้

[rabbitads slug=full-screen]


 

การไถ่ถอนจำนอง
ขอบคุณภาพจาก
www.mortgageporter.com

ค่าเบี้ยปรับ กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด (Prepayment Penalty)

ในปัจจุบัน ธนาคารมักเปิดโอกาสให้ผู้กู้ สามารถชำระเงินงวดเพิ่มสูงกว่าปกติได้ ซึ่งเงินที่ชำระเกินนั้น จะไปตัดหนี้ส่วนที่เป็นเงินต้นลง ทำให้หนี้เงินกู้หมดเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดในสัญญา

แต่เมื่อไหร่ที่มีการชำระหนี้ทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีและไถ่ถอนจำนองออกไป ภายในระยะเวลา 3 ปีแรกของการกู้เงิน ก่อนครบกำหนดตามสัญญากู้ ธนาคารส่วนใหญ่จะคิดค่าเบี้ยปรับ กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งจะคิดมากน้อยแตกต่างกัน

หากเป็นกรณีผู้กู้ค้างชำระภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ ธนาคารจะคิดเบี้ยปรับ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งจะคิดไม่เท่ากัน

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า การทำธุรกรรมนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีกฏหมายคุ้มครองทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายผู้จำนองและฝ่ายผู้รับจำนอง จึงมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ แน่นอน หากคุณทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 

tira.Cha
tira.Cha

บทความแนะนำ​

เบี้ยประกันรถยนต์
ประกันยานยนต์ประกันรถยนต์

6 ข้อควรระวัง ขับรถช่วงฝนตกหนักให้ปลอดภัย

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงหน้าฝนนั้นย่อมมีมากกว่าช่วงเวลาปกติ เพราะนอกจากถนนจะเปียกลื่นแล้ว ทัศนวิสัยในการมองเห็นถนนหนทางก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเช่นกัน วันนี้ rabbit finance ขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝนมาฝากกัน เพื่อลดอุบัติเหตุและปลอดภัยทุกเส้นทาง  ขับรถช่วงหน้าฝนต้องระวังอะไรบ้าง?  1.ไม่ขับรถด้วยความเร็วจนเกินไป  …

ซื้อรถมินิ MINI
บริการอื่น ๆรถยนต์

ไม่ต้องไปมอเตอร์โชว์ ก็ซื้อ MINI โปรฯ แรง ๆ ได้

สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะซื้อรถ MINI หรือลังเลว่าจะซื้อช่วงไหนดี? ซึ่งถ้าอยากเป็นเจ้าของรถ MINI ในราคาที่ดีที่สุด พร้อมดีลที่คุ้มที่สุด rabbit finance ก็ขอแนะนำให้คุณซื้อตอนนี้! …

สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครง่าย
สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล

คนรุ่นใหม่ชอบ – ไม่ชอบอะไร SMEs ต้องรู้! ถ้าไม่อยากแป๊ก

หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐคลายล็อกดาวน์สถานการณ์โควิด-19 มากขึ้น ทำให้หลายกิจการเริ่มมาเปิดให้บริการกันตามปกติ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs หลาย ๆ ประเภท ที่ต้องมีการปรับตัวมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างโดนใจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย …