คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ทำใบขับขี่

อัปเดต โรคที่ห้ามทำใบขับขี่ ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร

สำหรับผู้ขับขี่ยานยนต์นั้น ใบขับขี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าบุคคลนี้ได้ผ่านการสอบและอบรมเรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาอย่างถูกต้อง และสามารถขับขี่ยานยนต์ได้ตามกฎหมาย หากมีการตรวจพบว่าผู้ขับขี่คนไหนที่ไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุแล้ว แต่ไม่ได้ต่ออายุใหม่ ผู้ขับขี่ท่านนั้นอาจได้รับบทลงโทษตามข้อกำหนดของทางกรมขนส่งฯ 

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังวางแผนจะสอบใบขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการทำใบขับขี่เป็นครั้งแรก หรือเป็นการต่ออายุใบขับขี่ อย่าลืมอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทำใบขับขี่ โดยล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้มีประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหรืออาการเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ จะมีโรคใดที่เป็นข้อยกเว้นบ้าง สามารถอัปเดตที่บทความนี้ได้เลย

ทำใบขับขี่

อัปเดต โรคแบบไหนบ้าง ที่ไม่อนุญาตให้ทำใบขับขี่ 

หากจะกล่าวถึงโรคหรืออาการบางอย่าง ที่เป็นข้อห้ามในผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ ในที่นี้จะขอแยกออกเป็น 2 กรณี เพราะมีทั้งกรณีที่เป็นชั่วคราว จึงถูกงดเว้นไม่ให้ทำใบขับขี่และไม่อนุญาตให้ขับขี่ยานยนต์เป็นระยะเวลาชั่วคราว และในอีกกรณีหนึ่งคือการเป็นโรคหรือมีอาการอันตราย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ตลอดชีพ โดยจะอธิบายแยกตามกรณีได้ดังต่อไปนี้

กรณีที่ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ชั่วคราว

สำหรับกรณีนี้ จะเป็นกรณีที่ผู้ขับขี่มีอาการป่วยด้วยโรคบางอย่างที่สามารถบำบัดหรือรักษาให้หายขาดได้ รวมถึงผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎแล้วกำลังอยู่ระหว่างการรับบทลงโทษตามกฎหมาย ได้แก่

 • ผู้ขับขี่ที่อยู่ระหว่างการถูกยึดใบขับขี่
 • ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่
 • ผู้ที่ติดสุราหรือยาเสพติด
 • ผู้ที่เคยต้องโทษจากการใช้รถ
 • ผู้ที่มีอาการของโรคติดต่ออันเป็นที่น่ารังเกียจ

ผู้ที่มีลักษณะดังกล่าว จะสามารถสอบใบขับขี่ได้อีกครั้งเมื่อพ้นโทษครั้งสุดท้าย ออกมาเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป หรือได้รับการยืนยันได้ว่าหายขาดจากอาการของโรคนั้น ๆ แล้ว

กรณีที่ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ตลอดชีพ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบใบขับขี่บางคน หากทางเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจพบว่ามีอาการของโรคดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ตลอดชีพ 

 • ผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพได้
 • ผู้ที่มีอาการทางจิต บุคคลวิกลจริต
 • ผู้ที่มีอาการติดยาเสพติด หรือมีอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีอาการของโรคเรื้อน หรือโรคติดต่อในระยะปรากฎอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • ผู้ที่มีอาการของโรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • ผู้ที่มีอาการของวัณโรคในระยะอันตราย
 • ผู้ที่มีอาการของโรคลมชักต่อเนื่องภายใน 1ปี

เนื่องจากอาการของโรคดังกล่าวนั้น เป็นอาการที่เพิ่มความเสี่ยงอันตรายในการขับขี่ยานยนต์ ทั้งตัวผู้ขับขี่เอง ไปจนถึงผู้ที่โดยสารมาด้วย และผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ที่อาจได้รับความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สิน

***โรคลมชัก เป็นโรคที่ถูกเพิ่มเข้ามาในข้อกำหนดนี้ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา

อัปเดตล่าสุด! ทำใบขับขี่ใหม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

สำหรับผู้ใช้งานยานยนต์ใด ๆ ที่ต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ หรือต้องการต่ออายุใบขับขี่ ให้ใบขับขี่อยู่ในสถานะที่ใช้งานได้ ล่าสุด (ปี พ.ศ. 2564) กรมการขนส่งทางบก ได้ออกกำหนดให้การขอรับหรือการต่ออายุใบขับขี่ ต้องมีเอกสารรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐานประกอบการขอทำใบขับขี่ โดยเอกสารรับรองจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

 • เอกสารส่วนที่ผู้ขอทำใบขับขี่รับรองสุขภาพของตนเอง
 • เอกสารส่วนของแพทย์ที่ตรวจรับรอง และแสดงให้เห็นว่าผู้ขอตรวจไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่เล็งเห็นว่าเป็นอันตรายกับการขับขี่ยานยนต์

เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้นำใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐานประกอบในการทำใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่าในรูปแบบเดิมนั้นผู้ขับขี่อาจผ่านการสอบใบขับขี่มาได้ แต่เมื่อเวลาผ่านมา สมรรถภาพร่างกายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้ขับขี่ และอาจมีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นได้ ทางกรมฯ จึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนดให้ผู้ขอทำใบขับขี่ต้องมีใบรับรองแพทย์มาใช้เป็นหลักฐานก่อนในเบื้องต้น หลังจากนั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่จำเป็นต่อการขับขี่ยานยนต์ เช่น การทดสอบการมองเห็นสี, การทดสอบสายตาทางลึก, การทดสอบสายตาทางกว้าง และการทดสอบปฏิกิริยา เพื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่ายังสามารถขับขี่ยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคุณสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอใบรับรองแพทย์ได้เลย เพื่อให้แพทย์ได้ทำการออกใบรับรองให้มีความถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน


หากคุณกำลังวางแผนที่จะไปทำใบขับขี่ ก็อย่าลืมเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ และเมื่อมีใบขับขี่แล้ว ก็อย่าลืมต่อประกันรถยนต์ เพื่อความพร้อมในการใช้งานรถยนต์ และเพื่อความมั่นใจสูงสุดในทุกการขับขี่

IN-Wsible
IN-Wsible
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพ

เด็กเล็กอายุไม่ถึง 5 ปี มีโรคอะไรบ้างที่ต้องระวัง ?

สุขภาพ อาการเจ็บป่วย ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะช่วงวัยอายุไม่ถึง 5 ปี นั้น อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่แข็งแรงเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ จึงไม่แปลก …

สินเชื่อส่วนบุคคล-สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
สินเชื่อส่วนบุคคล

เคล็ดลับขอสินเชื่อส่วนบุคคล ให้ได้วงเงินสูง กู้ง่ายผ่านฉลุย

เมื่อต้องการเงินสักก้อนมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นถือว่าเป็นสินเชื่อที่เรียกได้ว่ามีเงื่อนไขการขอกู้ยืมที่เข้าใจง่าย หลายธนาคารเปิดให้กู้ได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน พร้อมทั้งข้อเสนอที่น่าพึงพอใจ อนุมัติสินเชื่อเร็ว แต่สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ยังไม่สันทัดเรื่องการขอสินเชื่อ …

เปิดร้านกาแฟ-ธุรกิจส่วนตัว
สินเชื่อส่วนบุคคล

เริ่มต้นธุรกิจเปิดร้านกาแฟ เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้กำไรปัง ๆ

สมัยนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านกันมากขึ้น จึงเป็น 1 ในแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ อาจเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็ก แล้วค่อย ๆ กู้สินเชื่อธุรกิจมาต่อยอดแล้วขยับขยายไปเรื่อย …