คปภ. ติวเข้ม จัดระบบการจ่ายค่าสินไหมใหม่

posted: 2 ปีที่แล้ว
คปภ. ติวเข้ม จัดระบบการจ่ายค่าสินไหมใหม่

comments

หลายๆคน คงเคยได้ยินคำว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ แต่รู้กันหรือเปล่าว่า ค่าสินไหมทดแทน ที่พูดถึงกันบ่อยๆนี้ มันหมายความว่าอย่างไร

ค่าสินไหมทดแทน คือ เงินที่ทางบริษัทประกันภัย รับผิดชอบต่อความเสียหายในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก หรือชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกัน

โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บริษัทประกันจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาที่ประเมินในตลาด ณ ปัจจุบัน


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รู้ความหมายของค่าสินไหมทดแทนกันแล้ว มารู้ขั้นตอนวิธี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกันบ้างดีกว่า

(1) เมื่อได้รับแจ้ง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

  • กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะขอเอกสารประกอบการพิจารณา การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายตามนัดหมาย และออกหนังสือขอเอกสารประกอบการพิจารณา การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(2) เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ (1) ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้

  • กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ (1) ครบถ้วน
  • กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ (1) ครบถ้วน และรายงานจากเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

(3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหาย ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

(4) กรณีความเสียหายไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์/ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทราบ และออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(5) หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถดำเนินการดังนี้

  • ติดต่อ / ส่งเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทบทวนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
  • ติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

ซึ่งตอนนี้ คปภ. ได้จัดระเบียบ ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้เป็นแบบใหม่แล้ว แต่จะเป็นอย่างไรนั้น เลื่อนลงไปอ่านสิคะ


การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ขอบคุณภาพจาก
www.oic.or.th

จัดระบบการจ่ายค่าสินไหมใหม่กันหน่อย

คปภ. เน้นย้ำ หากตัวแทนเบี้ยวแล้วเกิดความเสียหาย บริษัทประกันต้องรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานคปภ. และสมาคมประกันชีวิตไทย ได้จัดงานสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย”

เพื่อให้ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559

โดยในงาน สัมมนาครั้งนี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า

สำนักงาน คปภ.ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้บริโภคถือเป็นศูนย์กลางของระบบประกันภัย หากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ธุรกิจประกันภัยย่อมพัฒนาต่อไปได้ยาก

รวมทั้งบริษัทต้องดูแลให้ผู้ให้บริการ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และความลับของข้อมูลลูกค้า มีระบบดูแลเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอเหมาะสม ไม่ทำให้คุณภาพของบริการที่ลูกค้าได้รับด้อยลง

และต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าด้วย

ที่สำคัญ ในการพิจารณาตัดสินใจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย บริษัทต้องรับผิดชอบในความผูกพันที่มีอยู่ตามสัญญาประกันภัย  และเป็นหน้าที่ของบริษัท ที่ต้องมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมกำกับดูแล ผู้ให้บริการภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจที่ได้รับ จนทำให้ผู้เอาประกันเกิดความเข้าใจผิด และได้รับความเสียหาย

โดยในการตรวจสอบประเด็นเรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมของบริษัทประกันภัย จะให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไปร่วมทีมออกตรวจด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และเป็นมาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

ทั้งนี้ หากสำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันชีวิต ก็จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการประกันภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต ให้ก้าวสู่ความแข็งแกร่ง

 


avatar
by tira.Cha
∞ เป็นผู้หญิงรักแมวที่อินกับทุกเรื่อง ร้องไห้กับเพลงเศร้าทุกเพลง และยิ้มไปกับบทความที่น่ารักของทุกคน ∞
Related stories
loading icon