คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

LTF-RMF

กองทุน LTF – RMF อีกหนึ่งตัวช่วยใน การลดหย่อนภาษี

ทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราล้วนต้องรู้จัก กองทุน LTF – RMF กันเป็นอย่างดี เพราะถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 2 กองทุนดังกล่าวสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แถมได้ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีไม่ใช่น้อย และเป็นการสร้างวินัยในการออมเงินอีกต่างหาก

แต่ก็ยังมีบางคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ๆ ที่อาจจะยังงงๆ ว่ากองทุน 2 ประเภทนี้ มันมีดียังไง วันนี้ rabbit finance หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ เพื่อจะได้เตรียมตัวและวางแผนกันได้ถูกก่อนจะเสียภาษีในช่วงสิ้นปีนี้

กองทุน LTF คืออะไร? เหมาะกับใคร?

LTF-RMF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long Term Equity fund (LTF) เป็นกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ตามที่จ่ายจริง และสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท โดยกองทุนรวม LTF นั้นมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฎิทิน สำหรับการซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

กองทุน LTF เน้นการลงทุนหุ้นเป็นหลัก ไม่ต่ำกว่า 65% และอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ เป็นต้น อีก 35% จึงเหมาะกับบุคคลที่มีรายได้และต้องเสียภาษี หรือมีเป้าหมายในการลงทุน เช่น สร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ลดหย่อนภาษี สร้างวินัยการลงทุน และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้ ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล และไม่จ่ายปันผล การเลือกรับเงินปันผลมี 2 แบบ คือ เลือกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ต้องนำเงินไปรวมยื่นเสียภาษีปลายปี

ตัวอย่างเช่น เงินที่ซื้อ LTF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ หรือไม่เกิน 500,000 บาทนั้น นายก. มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งปีคือ 840,000 บาท สามารถซื้อ LTF ได้ 840,000 x 15% = 126,000 บาท เป็นต้น

กองทุน RMF คืออะไร? เหมาะกับใคร?

LTF-RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ Retirement Mutual Fund (RMF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน โดยนำมาลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ตามที่จ่ายจริงและสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท

โดยผู้ที่ลงทุนในกองทุนดังกล่าวต้องซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือ 5,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรืออายุครบ 55 ปี จึงจะสามารถขายได้

กองทุนนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ เช่น คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือผู้ที่มีสวัสดิการดังกล่าวอยู่แล้วแต่อยากที่จะออมเพิ่มเติมให้มากขึ้นก็สามารถลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามช่วงอายุ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น ทองคำ ต่างประเทศ หรือกองทุนผสม เป็นต้น และต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน

ตัวอย่างเช่น นายก. รายได้ทั้งปีอยู่ที่ 300,000 บาท สามารถซื้อขั้นต่ำได้ที่ 300,000 x 3% = 9,000 บาท หรือจะซื้อที่ 5,000 บาท ก็ได้ เพราะจำนวนเงินที่ซื้อ RMF ได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 5,000 บาท

[rabbitads slug=full-screen]


กองทุน T-NFRMF คว้ากองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี

LTF-RMF

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) ของหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้รับรางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นครั้งที่ 2 จากงานประกาศรางวัล Money & Banking Awards2018 ที่จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 61) ตั้งแต่ช่วงต้นปี, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี, 10 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 0.67%, 0.05%, 0.6%, 1.82%, 2.18%, 2.9%, 3.07%, 3.10% ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีมาตรฐานอยู่ที่ -0.04%, -0.5%, -0.16%, 2.3%, 3.32%, 3.55%, 3.73%, 3.06% ตามลำดับ

จุดเด่นสำคัญที่ทำให้กองทุน T-NFRMF ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ และการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ

1. การใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก ติดตามแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
2. ให้ความสำคัญกับการเลือกหุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทำให้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
3. กำหนดสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทน โดยเลือกตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องในตลาดรองสูง ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการซื้อขายทำกำไรได้

เงินได้สุทธิทั้งปีเท่าไหร่ ถึงจะต้องเสียภาษี และไม่ต้องเสียภาษี

LTF-RMF

  • 150,000 บาทแรก ยกเว้นภาษี
  • 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษี 5%
  • 300,001 – 500,000 บาท เสียภาษี 10%
  • 500,001 – 750,000 บาท เสียภาษี 15%
  • 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษี 20%
  • 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษี 25%
  • 2,000,000 – 5,000,000 บาท เสียภาษี 30%
  • 5,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษี 35%

เช็กลิสต์รายการเพิ่มเติมที่ลดหย่อนภาษีปี 61

LTF-RMF

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว จำนวน 60,000 บาท
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส จำนวน 60,000 บาท
3. ค่าลดหย่อนบุตร จำนวน 30,000 บาท
4. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ คลอดบุตร ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
1. ค่าลดหย่อนลูกคนที่ 2 เพิ่มอีก 30,000 บาท ต่อคนรวมเป็น 60,000 บาท
5. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เรา และพ่อแม่คู่สมรส คนละ 30,000 บาท รวม 60,000 บาท
6. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือคนทุพพลภาพ จำนวน 60,000 บาท
7. ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด จำนวน 15,000 บาท
9. ประกันชีวิต จำนวน 100,000 บาท
10. ประกันสุขภาพตนเอง จำนวน 15,000 บาท
11. ประกันสุขภาพพ่อแม่ จำนวน 15,000 บาท
12. ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15%  หรือไม่เกิน 200,000 บาท
13. เงินประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท
14. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่เกิน 13,200 บาท
15. บริจาคโรงพยาบาล ลดหย่อนได้ 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

เมื่อรู้แล้วว่า อะไรบ้างที่สามารถนำสิทธิประโยชน์มาลดหย่อนทางภาษีได้ ก็เตรียมตัววางแผนกันซะตั้งแต่เนิ่นๆ นะคะ และในบางกรณีอย่างกองทุน RMF – LTF ยังได้สามารถสร้างเงินออมแบบมั่งคั่งให้กับเราในอนาคตได้อีกด้วย อย่ารอช้านะคะ รีบไปเปิดพอร์ตกันเลยดีกว่าค่ะ

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

บทความแนะนำ​

คอนโดที่ใช่
อสังหาริมทรัพย์

แต่งคอนโดยังไง? ให้มินิมอลเหมือนหลุดมาจากซีรี่ส์

ดูหนัง-ดูซีรี่ส์สนุก ๆ หลายคนก็คงอยากจะแต่งห้องเหมือนเหล่าพระเอกนางเอก เพราะดีไซน์ชิค ๆ บรรยากาศห้องก็สวยเก๋ไม่ซ้ำใคร โดยเฉพาะธีมห้องแบบมินิมอลใส ๆ แลดูสบาย ซึ่งได้รับความนิยมสุด …

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

แฮปปี้มาก! วางแผนไว ก็ได้ใช้ชีวิตเกษียณแบบเฟี้ยว ๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หลาย ๆ ประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับนโยบายและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และถ้าอยากเป็นวัยเกษียณยุค 2020 ที่แฮปปี้ทั้งกายใจ ก็ตาม rabbit …

เลือกซื้อรถ
รถยนต์

เตรียมเปิดตัว! 5 รถยนต์ใหม่ แห่งปี 2021

เผลอแป๊บเดียวผ่านครึ่งปีแรกไปอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลัง 2020 กันแล้ว ช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนต์บ้านเรายังคงมีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เปิดตัวกันออกมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมีรุ่นใหม่ที่รอเปิดตัวในปีหน้า (2021) จะมีรถยนต์รุ่นใดจากค่ายไหนที่น่าสนใจกันบ้าง …