คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จัดการกับ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อออกจากงาน อย่างไรดี

“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข”

สำนวนปลอบใจตัวเองของเหล่าพนักงานทั้งหลาย ถ้ามีงานก็หมายความว่าจะมีเงิน และหากไม่มีงานแน่นอนกฎนี้ช่างตายตัวว่า ก็ไม่มีเงิน ซึ่งหากเจองานที่ตัวเองชอบ ตรงกับความต้องการของเราเอง แถมเงินก็ดี ก็คงไม่มีใครอยาก ลาออก 

แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่เหล่าพนักงานได้ลาออกสิ่งหนึ่ง ที่เหล่าพนักงานคงกังวลก็คงเป็นเรื่องเงินๆทองๆที่ตัวเองจะได้รับเป็นก้อนสุดท้าย โดยเฉพาะ เงินจาก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือ แหล่งเงินได้หลังเกษียณ

[rabbitads slug=banner1]


 

ทำความรู้จัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างจัดทำขึ้น โดยเงินที่ได้จะมาจาก  2 ส่วน คือ

 • เงินส่วนของลูกจ้างที่เรียกว่า เงินสะสม 
 • เงินของนายจ้างที่เรียกว่า เงินสมทบ

ความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพ และดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

 


ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • กองทุนที่มีนโยบายเดี่ยว

กองทุนเดี่ยว กองทุนที่ประกอบด้วยนายจ้างรายเดียว เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ คณะกรรมการกองทุนสามารถร่วมกำหนดนโยบายกับบริษัทได้

กองทุนร่วม กองทุนสำหรับนายจ้าง 2 ราย ขึ้นไป ที่อยู่ภายใต้นโยบายกองทุนเดียวกัน เหมาะกับบริษัทที่มีกองทุนไม่มาก หรือมีพนักงานน้อย เพิ่งเริ่มตั้งกองทุนเป็นครั้งแรก

 • กองทุนทีมีหลายนโยบาย

กองทุนเดี่ยว  กองทุนที่ประกอบไปด้วยนายจ้างรายเดียว เป็นกองทุนขนาดใหญ่ คณะกรรมการและบริษัทจึงสามารถกำหนดนโยบายได้หลายข้อ

กองทุนร่วม กองทุนสำหรับนายจ้าง 2 รายขึ้นไป สามารถกำหนดนโยบายได้หลายนโยบายเหมาะสำหรับบริษัทที่ยังไม่เคยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งต้องการนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น

 


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรณีออกจากงาน กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 • การลาออกจากที่ทำงานเดิมแล้วได้งานทำใหม่

สามารถย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมไปที่ทำงานใหม่ได้เลย ซึ่งไม่ต้องเสียภาษี หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ก็ต้องโอนไปทั้งจำนวนเต็ม ไม่สามารถโอนเพียงแค่บางส่วนได้

 • ลาออกจากบริษัทมาทำงานส่วนตัว

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ ยังสามารถฝากไว้ในกองทุนได้ เรียกว่า การคงเงินไว้ในกองทุน เสียค่าธรรมเนียมประมาณ 200 บาท และฝากได้ไม่เกิน 2 ปี หลังจากนั้นต้องนำเงินออกจากกองทุน ซึ่งแบบนี้มักเป็นที่นิยม เพราถือว่าตนเองไม่มีรายได้แล้วจำนวนเงินที่นำมาคำนวณภาษี ก็จะลดตามไปด้วย

 • ออกจากงานและนำเงินกองทุนสำรองชีพออกมาด้วย

จะต้องนำเงินทั้ง 3 ส่วนที่ได้จากกองทุน มาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสิ้นปีที่ลาออกด้วย


จะต้องเสียภาษีเงินกองทุนสำรองชีพอย่างไร

 

เมื่อออกจากงานสามารถยื่นเสียภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบแยกยื่นได้เลย แต่หากต้องการเสียภาษีแบบยื่นรวม จะต้องมีระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยเป็นการนำจำนวนเงินที่ได้รับจากกองทุนไปรวมคำนวณกับเงินได้ทุกประเภท เพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือหากไม่นำไปรวมกับเงินประเภทอื่นก็ทำได้

การคำนวณภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขอขอบคุณภาพจาก http://tax.bugnoms.com/

วิธีการคำนวณภาษีแบบแยกยื่น

 

 • ระยะเวลาการทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี

 เงินที่ได้รับจะแบ่ง เป็นทั้งหมด 3 ส่วน ซึ่งส่วนแรก คือ เงินสะสมของตัวเอง ไม่ต้องนำไปรวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อคำนวณการเสียภาษี แต่สำหรับ เงินสมทบของนายจ้าง และ เงินผลประโยชน์ของเงินสะสม คือจำนวนเงินที่ต้องนำไปรวมกับรายได้เพื่อคำนวณการเสียภาษี

 

 • ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 5 ปี

กรณีนี้เช่นเดียวกับข้อที่ 1 คือ ไม่ต้องนำเงินสะสมของตัวเองไปคำนวณเช่นกัน และเงินอีก 2 ส่วน คือ เงินสมทบของนายจ้าง และ เงินผลประโยชน์ของเงินสะสม ก็นำ 2 ส่วนนี้ไปหักค่าใช้จ่ายตามปีที่ได้สะสมเงินไว้ ซึ่งจะได้เงินจำนวน 7000 บาทต่อปี

สำหรับจำนวนเงินที่เหลือ ก็นำมาหักออกได้อีกครึ่งหนึ่ง จากนั้นก็นำเงินที่เหลือจากการหักออกอีกครึ่งไปรวมกับรายได้สุทธิเพื่อคำนวณการเสียภาษี

จะเห็นว่าหากลองคำนวณแล้ว พนักงานทำงานมามากกว่า 5 ปี เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปแล้วจะเหลือเงินเพื่อนำไปเสียภาษีน้อยกว่าพนักงานที่ทำงานไม่ถึง 5 ปี

[rabbitads slug=banner2]


ข้อดีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อดีของเงินกองทุนสำรองชีพ

นายจ้าง

 

 • ลูกจ้างหรอืพนักงานจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสวัสดิการที่นายจ้างให้
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างในปีนั้นๆ
 • ลดภาระการบริหารงานของบริษัท และทำให้ระบบการหมุนเวียนเงินสดของนายจ้างดีขึ้น

ลูกจ้าง

 

 • เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้เป็นสวัสดิการ
 • เป็นหลักประกันแก่ครอบครัว กรณีสมาชิกทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
 • เป็นโอกาสออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพราะชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอน วันนี้อาจยังมีงานทำ แต่ใครจะรู้บางทีพรุ่งนี้ลืมตาตื่นขึ้นมา คุณอาจกลายเป็นคนตกงาน แบบไม่รู้ตัวแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้น อะไรที่จะสามารถช่วยให้คุณ มีความปลอดภัย มีเงินฉุกเฉินเหลือใช้

แต่ถ้าหากคุณยังไม่สนใจออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ลองมองหาประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ ที่เปรียบเสมือนการสะสมทรัพย์ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยค่ะ

 

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า …

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1 จัดโปรโมชั่นประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 28%

สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย และแน่นอนว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งที่จะตามมา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางโรคอาจจะต้องเสียเงินรักษาเป็นหลักล้านเลยก็มี ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพ จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวได้   เลือกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ …

ใบขับขี่สากล
ประกันรถยนต์

ทำใบขับขี่สากล สำหรับการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์นั้น การทำใบขับขี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องสมัครและทำการสอบให้ผ่านเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่) นั้นก็จำกัดแค่เพียงการใช้งานยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น แล้วถ้าต้องการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศบ้างล่ะ จะต้องทำอย่างไร? rabbit finance จะบอกคุณในบทความนี้ …