คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

การลงทุนกองทุนรวมคืออะไร

ใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่บ้าง อยากลงทุนแต่มีเงินไม่มาก ไม่มั่นใจที่จะลงทุนด้วยตัวเองเพราะไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน มีเวลามากมายแต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้นและ ตราสารหนี้ หรือ อยากลงทุนมากๆ แต่กลับไม่มีเวลา วันนี้เรามี “กองทุนรวม (Mutual Fund)” มาเป็นอีกทางเลือกให้กับคุณในการลงทุนที่จะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดความมั่งคั่ง


การลงทุนกองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนำเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อย มากองรวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วจากนั้นก็นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามนโยบาลการลงทุนที่ระบุไว้

โดยที่ผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับ หน่วยลงทุน (Unit Trust)” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ลงทุนไป โดยมี บลจ. เป็นผู้จัดตั้งและทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำมาเฉลี่ยคืนกับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้ ซึ่งกองทุนรวมนั้นเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีความหลากหลาย และสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภท ดังนี้ประเภทของของการลงทุนรวม

1. แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะในการจัดจำหน่ายและไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • กองทุนเปิด (Opened – End Fund) : กองทุนรวมแบบที่อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ แต่มีข้อสำคัญอยู่ที่ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึง สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา และเนื่องจากขนาดของกองทุนที่ยังสามารถขยายหรือลดลงได้ จึงทำให้กองทุนประเภทนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
 • กองทุนปิด(Closed – End Fund) : กองทุนรวมแบบที่ บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะมีการกำหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่นอนและเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นจะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด และก่อนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนปิดนี้ ต้องคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสมกับระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องการจะใช้เงินในอนาคตหรือไม่ เพราะการลงทุนในกองทุนปิดนี้ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวและมีสภาพการซื้อขายน้อย

อย่างไรก็ตามกองทุนรวมทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการสภาพคล่องของผู้ลงทุนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบระยะยาวหรือต้องการความคล่องตัว และสามารถถอนตัวจากการลงทุนได้ทันที2. แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแบ่งได้ 10 ประเภท ได้แก่

 • กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) : เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย
 • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำและสามารถลงทุนระยะยาวได้
 • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้นและต้องการความเสี่ยงต่ำ
 • กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

 • กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) : เป็นกองทุนที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำมีความกระจายความเสี่ยงมากกว่ากองทุนประเภทอื่นแต่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ซ้ำซ้อน
 • กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) : เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับกับความเสี่ยงได้สูง
 • กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) : กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนหรือหุ้นเพิ่มทุนโดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงสูงมาก
 • กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) : กองทุนรวมที่มรนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงสูงมาก

นอกจากนี้ยังมีพวกกองทุนพิเศษอื่นๆอีกมากมายหลายแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม

ในส่วนของผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คือ

 • ส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล (Dividend) : เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
 • กำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) : จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาในตอนแรก

ถ้าหากใครที่ต้องการจะลงทุนในกองทุนรวมนั้นก่อนอื่นต้องศึกษาสไตล์ของตัวเองก่อนว่า คุณนั้นเหมาะกับการลงทุนแบบไหน และการลงทุนนั้นก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นก่อนที่จะลงทุนต้องศึกษารายละเอียดให้ดีๆกันก่อนด้วยนะคะ

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ผู้สูงอายุ
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

4 โรคมะเร็ง ที่ผู้สูงอายุต้องระวัง!

จากรายงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า โรคมะเร็งในผู้สูงวัยนั้นพบได้บ่อยและเป็นสาเหตุทำให้ผู้สูงอายุต้องเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะสุขภาพแข็งแรงก็ตาม แต่กลับตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง เนื่องด้วยจากอายุที่เยอะขึ้น …

ขายของออนไลน์-บัตรเครดิต
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทำไมไม่ควรทำงานเสริมในเวลางานประจำ?

ขายของออนไลน์ ไม่กินเวลาประจำ ทำได้จริง แต่ต้องเท้าความก่อนว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประเด็นค่อนข้างร้อนฉ่าในทวิตเตอร์เรื่อง “เปลี่ยนอาชีพเสริมอย่างขายออนไลน์ ให้กลายเป็นอาชีพหลัก แล้วเปลี่ยนงานประจำเป็นอาชีพเสริม” เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปทั้งบวกและลบ …

แอปฯคำนวณการตกไข่-สุขภาพ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

8 แอพคำนวณการตกไข่ ที่คุณควรโหลดมาลองใช้

กำลังพยายามจะตั้งครรภ์อยู่ใช่มั้ยคะ วันนี้เรามีแอปดี ๆ มาฝากกันค่ะ ความจริงแล้ว “แอปคำนวณการตกไข่” ที่ใช้ดีและมีประสิทธิภาพก็เพิ่งจะมามีให้เราได้ใช้กันเมื่อไม่นานนี้เอง ลองดูแอปพวกนี้ที่จะช่วยให้คุณคำนวณรอบเดือน รวมทั้งช่วงเวลาของการตกไข่ เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณตั้งครรภ์สมใจ …