ขอสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงให้ได้ชัวร์

posted: 2 ปีที่แล้ว
1,959 views
ขอสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงให้ได้ชัวร์

comments

เชื่อว่าผู้อ่านหลายๆ ท่านน่าจะเคยเห็นโฆษณาของบรรดาสถาบันการเงินเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลกันมาบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่สโลแกนที่ใช้ในการโฆษณาก็มักจะเป็น “ของ่าย ไม่ใช้หลักประกันและคนค้ำ” ฟังดูแล้วก็คงจะรู้สึกได้ว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมันง่ายเสียเหลือเกิน

แต่ขอบอกเลยค่ะว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดกันทุกคน

เพราะอย่างน้อยธนาคารและสถาบันการเงินก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้มั่นใจเสียก่อนว่าเมื่อคุณได้เงินแล้วจะไม่หนีหนี้

เพื่อให้การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น วันนี้ rabbit finance ขอเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมาฝากกัน


เกณฑ์ในการอนุมัติขอสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

ก่อนที่คุณจะขอสินเชื่อต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อน โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของคุณจะผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น เกณฑ์ในการอนุมัติขอสินเชื่อจะมีอะไรบ้างมาดูกัน!

 • ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่านชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี เนื่องจากเมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกินเงื่อนไขของธนาคารกำหนด
 • ชำระหนี้แล้ว คุณจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • หากคุณขอสินเชื่อกู้บ้าน คุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80% ของราคาประเมิน หรือเท่ากับหนี้ส่วนที่เหลือหากเป็นกรณีทำรีไฟแนนซ์

 


สินเชื่อส่วนบุคคล

ขั้นตอนการอนุมัติขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เมื่ออ่านข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่าตัวเองผ่านเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อแล้ว เราก็ไปสู่ขั้นตอนการอนุมัติขอสินเชื่อส่วนบุคคลกันเลยดีกว่าค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน!

 • ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร

คุณสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ธนาคารที่คุณสะดวกที่สุดกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่านชำระคืนเงินกู้ของคุณ

 • ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะทำการส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณพร้อมเอกสารต่างๆ ประกอบคำขอสินเชื่อไปยังศูนย์สินเชื่ออุปโภค บริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ คุณสมบัติของผู้ขอกู้ ความสามารถในการขอผ่อนชำระสินเชื่อ ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

โดยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินทรัพย์จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่คุณสะดวกภายใน 7 วันทำการ หลังจากคุณได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว

 • แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่คุณได้ยื่นใบขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนอง หากคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายคุณ เพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจำนอง ณ กรมที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือหลักประกันจดทะเบียนไว้

กรณีมีผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน

คุณจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้น มาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับด้วย ทั้งนี้จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายมาในวันทำสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

 


เอกสารในการขอสินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคล

การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อนั้น อาจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อ ซึ่งเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ เราได้จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก นั่นก็คือ

1. เอกสารประจำตัว

เอกสารส่วนตัวที่จำเป็นต้องใช้ในการขอสินเชื่อจะต้องมีเตรียมไว้ให้พร้อม ตามนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

ในกรณีนิติบุคคล อาจต้องมีสำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลร่วมด้วย2. เอกสารเกี่ยวกับรายได้

เป็นเอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่คุณได้รับทั้งหมดต่อเดือน และมีเงินฝากบัญชีธนาคารหมุนเวียนด้วยถึงจะสามารถขอสินเชื่อและได้รับอนุมัติ เอกสารเกี่ยวกับรายได้มีรายละเอียดตามนี้

 • ผู้มีรายได้ประจำ

  จะต้องมีใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ / จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 • ผู้มีรายได้อิสระ

  กรณีเป็นสัญญาจ้าง อาจใช้สำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง กรณีเป็นแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก คุณจะต้องแสดงใบอนุญาตประกอบวิชา เงินฝากธนาคาร พร้อมใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ (Statement) ของบัญชีเงินฝากของคุณ หรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ อย่างเช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล บัญชีเงินฝากธนาคาร

 • นิติบุคคล

  จะต้องเตรียมสำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี สำเนาแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

3. เอกสารอื่น ๆ

เป็นเอกสารที่คุณอาจจะต้องเตรียมไว้เผื่อ ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ขอตรวจสอบเพิ่มเติม และอาจเป็นตัวช่วยในการพิจารณาขอสินเชื่อของคุณ

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม

ในกรณีมีผู้กู้ร่วมจะต้องมีหลักฐานประจำตัวและหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม และในกรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อธรุกิจ สิ่งที่จำเป็นคือ แผนธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจของ SMEs แผนโครงการที่ต้องการดำเนินการ เป็นต้น

ทั้งนี้ เอกสารที่คุณจำเป็นต้องเตรียมเพื่อยื่นขอสินเชื่อ แต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างกัน คุณควรที่จะเข้าไปศึกษาและทำความเข้าใจ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ให้สินเชื่ออีกครั้ง เพียงแค่ทำตามนี้ก็สามารถขอสินเชื่อผ่านได้ชัวร์แล้วล่ะค่ะ


avatar
by I'm Duck
เป็ดที่เก่งไม่สุดสักทาง ปัจจุบันอยากเขียนบทความดีๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะ
Related stories
loading icon