ทำความรู้จัก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

posted: 2 ปีที่แล้ว
1,744 views
ทำความรู้จัก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

comments

ในการทำงาน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสวัสดิการเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกทำงานหรือไม่ เพราะหากสวัสดิการดี มีการดูแลพนักงานที่ดี พนักงานลูกจ้างก็ชอบ ซึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของลูกจ้างที่ดี

เพราะทำให้ลูกจ้างมีเงินยามเกษียณและอีกหลายๆผลประโยชน์ที่ดี หากลูกจ้างพนักงานคนใดยังไม่เข้าใจว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืออะไร เราไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะ


 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืออะไร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ โดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่ง เรียกว่า “เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า “เงินสมทบ” 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ  หรือเป็นหลักประกันให้ครอบครัว ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

 • เงินสะสมของลูกจ้าง

  เป็นเงินที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างสะสมเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับกองทุน

เงินสมทบ

 • เงินสมทบของนายจ้าง

  เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2  แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับกองทุน

ในระหว่างที่เงินอยู่ในกองทุน ก็คงไม่ได้หมายความว่า เอาเงินมารวมๆกันเพื่อให้ ปลวกกินแน่นอนค่ะ

เพราะจะมีบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ นำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างกำไรให้กับกองทุน ซึ่งก็จะนำกำไรที่ได้มา เฉลี่ยคืนสมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน เงินในส่วนนี้ก็จะถูกเรียกว่า “ผลประโยชน์ของเงินสะสม” และ “ผลประโยชน์ของเงินสมทบ”

 


ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 • กองทุนเดี่ยว (Single Fund)

เป็นกองทุนที่จัดตั้งของบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้างจำนวนมาก ทำให้มีเงินสะสมเข้ากองทุนในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนมาก กองทุนเดี่ยวจะมีคณะกรรมการกองทุน ที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่ต้องการ และโดยส่วนใหญ่ เงินกองทุนที่ลงทุนนี้จะจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทของนายจ้าง

 • กองทุนกลุ่ม (Group Fund)

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นของบริษัทในเครือเดียวกัน โดยที่บริษัทในเครือจะนำเงินหักจากเงินเดือนของลูกจ้าง เข้าร่วมลงทุนกันในกองทุนของกลุ่มบริษัท ลักษณะการลงทุนจะเป็นแบบเดียวกับกองทุนเดี่ยว คือ บริษัทในเครือจะนำส่งเงินมาลงทุนร่วมกันในกองทุนเพียงกองทุนเดียว

 • กองทุนร่วมทุน (Pooled Fund)

เป็นกองทุนที่ร่วมลงทุนของหลายบริษัท เพราะในหลาย ๆ บริษัทอาจมีลูกจ้างจำนวนไม่มาก จึงมีเงินสะสมจากลูกจ้างและนายจ้างในแต่ละเดือนไม่มาก จึงไม่คุ้มที่จะดำเนินการเป็นกองทุนเดี่ยว

แต่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจเข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวกลางในการนำเงินสำรองเลี้ยงชีพของหลายบริษัท นำมาร่วมลงทุน โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนแบ่งตามสัดส่วนของเงินร่วมลงทุน

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ได้อะไรจากการเป็นสมาชิกกองทุน

 

อย่างที่บอกไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งเพื่อลูกจ้าง นอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีเงินก้อนตอนเกษียณอายุ ยังมีหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัวลูกจ้าง รวมถึงสิ่งที่จะได้ดังต่อไปนี้ด้วย

 • มีวินัยในการออม
 • เหมือนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
 • มีมืออาชีพบริหารเงินออมให้
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

จะได้รับเงินกองทุนเมื่อไร

หลายคนมักสงสัยว่าเงินของตัวเองที่อยู่ในกองทุนจะสามารถได้รับเงินคืนเมื่อใด ต้องบอกก่อนว่า เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินเก็บระยะยาว ดังนั้นกรณีที่จะเอาเงินออกได้ก็คือ

 • โอนย้ายกองทุน
 • เสียชีวิต

โดยจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทั้งหมด ส่วนในเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน


ประเภทกองทุน

การตรวจสอบผลประโยชน์

ต้องคอยติดตามผลของกองทุนอยู่เสมอๆ  โดยดูได้จากรายงานผลการจัดการกองทุน ที่บริษัทจะจัดส่งให้คณะกรรมการกองทุนในทุกๆเดือน หรือสามารถดูได้จาก ใบเสร็จแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทจะจัดส่งให้แก่สมาชิกกองทุนทุกคนปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการตรวจสอบผลประโยชน์นั้นต้องเริ่มจาก

 • ตรวจสอบยอดเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่เป็นยอดยกมาจากปีก่อนว่า จำนวนตรงกับใบแจ้งยอดเมื่อสิ้นปีก่อนหรือไม่
 • ตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินสมทบระหว่างปีว่า ตรงกับที่เราจ่ายไปหรือไม่
 • ตรวจสอบจำนวนหน่วยว่า เพิ่มขึ้นหรือไม่
 • ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนโดยดูจาก มูลค่าต่อหน่วย
 • ควรที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง

 


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายจ้าง

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินนำส่งของนายจ้างสามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
 • เป็นเครื่องมือในการบริหารสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อจูงใจให้รักองค์กร และตั้งใจทำงาน
 • นายจ้างสามารถควบคุมงบประมาณของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานระยะยาว
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการฝึกบุคลากร
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท

ลูกจ้าง (สมาชิกในกองทุน)

 

 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการอยู่ในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
 • ช่วยสร้างวินัยในการออมที่เน้นการออมแบบผูกพันระยะยาว
 • มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน
 • เป็นหลักประกันของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • เพิ่มโอกาสเติบโตของเงินลงทุน ด้วยการบริหารกองทุน จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยตรง

จะเห็นได้ว่าการหางานทำ หรือสมัครเป็นพนักงานบริษัท ทางบริษัทก็ต้องมีแรงจูงใจหรือสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็นการดึงดูดใจพนักงาน ในอยู่กับองค์กรนานๆ เพราะคงไม่มีบริษัทไหนที่ต้องการเปลี่ยนพนักงานใหม่ทุกๆเดือน

ดังนั้น ไม่ว่าวิธีใดที่บริษัทสามารถดึงตัวพนักงานไว้ได้ก็คงเต็มใจที่จะทำยิ่งหากทำแล้วบริษัทก็ได้ผลประโยชน์เช่นกัน  อีกทั้งพนักงานก็ต้องมีการดูแลตัวเองสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่พนักงานใช้พิจารณาในการเลือกเข้าทำงานส่วนหนึ่ง

เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนหากทางใดที่พอจะช่วยหรือทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ทำ ซึ่งเราขอเสนออีกหนึ่งตัวช่วยที่จะคุ้มครองดูแลคุณได้ยามที่คุณเดือดร้อน นั่นคือการทำประกันชีวิต เพราะเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องใหญ่ หากเจ็บป่วยขึ้นมาไม่มีเงินสำรองประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองแก่คุณเอง


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
Related stories
loading icon