“ค่าลดหย่อนภาษี” ตัวช่วยดีๆ สำหรับชาวออฟฟิศ

posted: 1 year ago
“ค่าลดหย่อนภาษี” ตัวช่วยดีๆ สำหรับชาวออฟฟิศ

comments

ใกล้เข้ามาแล้วกับการเสียภาษีประจำปี 2560 ที่กรมสรรพากรกำหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษี ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี โดยผู้มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ตามเกณฑ์ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้

ซึ่งการยื่นภาษีแบบเงินได้บุคคลธรรมดานี้ จะคิด “เงินได้” และ “ค่าลดหย่อนภาษี” ของเดือนมกราคม – ธันวาคมของปีที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะ


วิธียื่นภาษี

การหักลดหย่อนภาษี คืออะไร ?

ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าค่าลดหย่อนภาษีประจำปีนี้มีอะไรบ้าง เรามาทำความรู้จักกับการลดหย่อนภาษีกันก่อนดีกว่า เพราะเชื่อว่าหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นการเป็นพนักงานออฟฟิศ อาจจะยังไม่เข้าใจกับการลดหย่อนภาษีว่าคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

“การหักลดหย่อนภาษี” คือ

รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่า “เงินได้สุทธิ” ไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรายการหักลดหย่อนในกรณีต่างๆ


ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2560 มีอะไรบ้าง ?

ในช่วงต้นปีมีข่าวดีที่ทำให้หลายคนดีอกดีใจกันยกใหญ่ เพราะกรมสรรพากรได้ออกมาเปิดเผยว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีผลบังคับใช้แล้ว สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

จะช่วยให้คนเสียภาษีได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น โดยรวมก็ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ว่าแต่ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2560 จะมีอะไรเหมือนเดิม อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้น เรามาเช็คไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้ 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 60,000 บาท สำหรับสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่เลือกนำมาคำนวณภาษีพร้อมกัน

3. ค่าลดหย่อนบุตร

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีจากการเลี้ยงดูบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ คนละ 30,000 บาท

4. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีจากบิดามารดาของตนเอง และบิดามารดาคู่สมรส ได้คนละ 30,000 บาท มากสุดคือ 4 คน แต่ไม่เกิน 120,000 บาท

5. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีจาก ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา ของผู้มีเงินได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท


ภงด. 91

6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคนละ 60,000 บาท ถ้าเกิดว่า ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป็นบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสของผู้มีเงินได้ ก็สามารถใช้สิทธิ์ควบคู่กันได้เลย

7. เบี้ยประกันชีวิต

สำหรับการขอลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกันชีวิตนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  • ประกันชีวิตแบบทั่วไป ซึ่งสามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

8. เบี้ยประกันสุขภาพ

เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 มาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

9. ประกันสังคม

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีประกันสังคม โดยลดหย่อนได้ตามจริงเท่าที่จ่ายไป มีเพดานสูงสุดอยู่ที่ปีละ 9,000 บาท

10. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

ผู้เสียภาษีสามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วย


ค่าลดหย่อนบุตร


11. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีสูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้เสียภาษีสามารถนำจำนวนเงินที่จ่ายไปตามจริงมาลดหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

13. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ผู้เสียภาษีสามารถนำเงินในส่วนที่จ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ไปมาลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับกองทุนอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

14. กองทุนครูโรงเรียนเอกชน

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับ RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

15. กองทุนการออมแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกและจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดก็คือปีละ 13,200 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนอื่นๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท


วิธียื่นภาษี
ขอขอบคุณภาพจาก blog.sprintax.com

16. เงินบริจาค

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีเงินบริจาค ทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา, เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ หรือเงินบริจาคทั่วไป โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง

แต่เมื่อรวมกับยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค

17. เงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ที่บริจาคเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยสามารถนำเงินที่บริจาคมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน โดยต้องเป็นการบริจาคช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 หรือต้องเป็นการบริจาคช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560

18. ค่าซ่อมแซมบ้านและรถที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ผู้ประสบเหตุในพื้นที่น้ำท่วมสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ้าน แลรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมมายื่นลดหย่อนภาษีปี 2560 ได้

19. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยเป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้การเช่าซื้อบ้าน, คอนโด, หรือที่อยู่อาศัย

โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ เเละต้องเป็นการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่ บนที่ดินของตัวเอง หรือกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมเท่านั้น

20. โครงการช้อปช่วยชาติ

โครงการช้อปช่วยชาติ 2560” หรือการซื้อสินค้าและบริการที่ต้องเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคมนี้ สามารถนำมาใช้เป็นค่าหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

โดยสินค้าและบริการนั้นต้องเป็นสินค้าที่จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจน


เมื่อรู้ “ค่าลดหย่อนภาษี” ประจำปี 2560 แล้ว ก็อย่าลืมคำนวณภาษี พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับยื่นภาษีไว้ให้เรียบร้อย แต่หากคุณมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ค่ะ


avatar
by wacheese
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon