สปส. ประกาศยกเลิกบัตรรับรองสิทธิฯ เริ่ม 1 ม.ค. 61 นี้

posted: 1 year ago
1,835 views
สปส. ประกาศยกเลิกบัตรรับรองสิทธิฯ เริ่ม 1 ม.ค. 61 นี้

comments

การประกาศยกเลิกจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) คงทำให้ “ผู้ประกันตน” หลายคนดีอกดีใจกันยกใหญ่ เพราะไม่ต้องถือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในขณะที่เข้ารับการรักษาทั้งการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

ว่าแต่การที่สำนักงานประกันสังคมยกเลิกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะมีข้อดีอย่างไรบ้าง ? และจะมีอะไรใหม่ๆ มาใช้ทดแทนหรือไม่ ?การใช้สิทธิประกันสังคม
ขอขอบคุณภาพจาก www.petcharavejhospital.com

บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร ?

ก่อนที่เราจะไปดูข้อดีของการยกเลิกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เรามาทำความรู้จักกับบัตรนี้กันก่อนว่าคืออะไร เพราะ rabbit finance เชื่อว่ามีพนักงานออฟฟิศมือใหม่หลายๆ คนอาจจะอยากทำความรู้จัก ก่อนที่บัตรนี้จะเกษียณอายุตัวเองออกไป

“บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล”

คือ บัตรสำหรับการเข้ารับรักษาพยาบาล ตามสิทธิประกันสังคม ที่มีชื่อของผู้ประกันตนและชื่อของสถานพยาบาลที่เลือกไว้ แต่เนื่องจากบัตรนี้ไม่มีภาพถ่ายของผู้ถือบัตร จึงจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนควบคู่ขณะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เพื่อเป็นเครื่องยืนยันตนของผู้ประกันตน

โดยบัตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกันตน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง แม้จะเป็นค่ารักษาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาล แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล


ผู้ป่วยนอก
ขอขอบคุณภาพจาก www.lokwannee.com

การยกเลิกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่ออะไร ?

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อ การบริหารภายในองค์กร และสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการทำงานในยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาระบบพร้อมเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการเข้าถึงงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะขับเคลื่อนด้วยกลไก “ประชารัฐ” โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

และ “สำนักงานประกันสังคม” ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงแรงงาน จึงได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้เชื่อมโยงสอดคล้อง กับหน่วยงานอื่นและให้บริการ Web Service โดยการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่ Digital SSO ให้รองรับบริการ e-self Service อย่างครบวงจร

ให้สามารถตอบสนองต่อ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือโทรสายด่วน 1506 ทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิได้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐที่ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน

2. เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร

3. อีกทั้งเป็นการรองรับ นโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงได้ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

4. เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตนไทยแลนด์ 4.0
ขอขอบคุณภาพจาก www.si.mahidol.ac.th

การยกเลิกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลดีอย่างไร ?

อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผล ผ่านนายจ้าง และ SMS ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม, Mobile Application (SSO Connect), หรือโทรสายด่วน 1506

นายสุรเดช ยังกล่าวในตอนท้ายอีกว่า

สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนในการให้บริการ

อีกทั้งมีการศึกษารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวล้ำในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศ

รวมถึงยังเป็นการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ในการทำงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน และความเป็นเลิศในด้านการให้บริการต่อไป

และสำหรับ ผู้ประกันตนชาวต่างด้าว สามารถใช้สิทธิประกันสังคมคู่กับหนังสือเดินทาง (Passport) โดยสามารถตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆ อันได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม, โทรสายด่วน 1506, Moblie Application (SSO Connect), Goverment Smart Kiosk และสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

การยกเลิกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลถือเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่ง ที่รัฐบาลได้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย และก้าวทันยุคสมัยในปัจจุบันมากขึ้น

ซึ่ง rabbit finance เชื่อว่าการยกเลิกบัตรนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนทั้งชาวไทย และชาวต่างด้าวได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างแน่นอน


avatar
by wacheese

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon