“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ลุยภารกิจสร้างอาชีพสตรีทั่วไทย

posted: 1 ปีที่แล้ว
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ลุยภารกิจสร้างอาชีพสตรีทั่วไทย

comments
  • รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมศักยภาพ และบทบาทของสตรี หวังลดผลกระทบจากปัญหาสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว หรือสตรีที่ขาดโอกาสทางสังคม 
  • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดสรรเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท แก่กลุ่มสตรีทุกจังหวัดทั่วไทย ในปี 2562 โดยเริ่มที่ กลุ่มไข่เค็มบ้านแสงดาวพัฒนา และวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่น

บทบาทสตรี

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ขับเคลื่อนแผนผลักดันบทบาทสตรีไทย

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสตรีเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น และสตรียังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางความคิดและความสามารถมากมาย ส่งผลให้สังคมให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีในด้านต่างๆ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่ออกมาส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถของตนเอง

“สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ได้ทำการลงพื้นที่ติดตามผลงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นตัวอย่างในการสะท้อนถึงพลังและความสามารถของผู้หญิง และเสริมสร้างบทบาทของสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต

นายปรีชา  กิตติสัตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดเผยว่า แม้ว่าสังคมจะให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีในด้านต่างๆ และมีการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชาย – เพศหญิง มากขึ้น แต่จะเห็นได้ว่ายังมีการเลือกปฏิบัติระหว่างสตรี และยังขาดความเสมอภาคอยู่มาก

รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมศักยภาพ และบทบาทของสตรี รวมทั้งคาดหวังว่าจะลดผลกระทบจากปัญหาสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว หรือสตรีที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยมี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดขึ้นเพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งทุน หรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ ผ่านการรวมกลุ่มของสตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและภาคประกันสังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่มาจากภายในกลุ่มของสตรีเอง โดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี เพื่อสร้างความสุขและสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”


สร้างอาชีพสตรี
CR : คมชัดลึก

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เริ่มลุยแผนพัฒนา เพื่อสร้างอาชีพสตรีทั่วไทย

ผู้อำนวยการกองทุนฯ กล่าวต่อถึงเรื่องงบประมาณในปี 2562 กองทุนฯ ได้จัดสรรงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1,478,000,000 บาท และประเภทเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท แก่กลุ่มสตรีทุกจังหวัดทั่วไทย

และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กับกิจกรรม “Inside product By Thai Womenfund สัญจร” เมื่อวันที่ 24 – 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานของกองทุนฯ

สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ทางกองทุนฯ จึงได้นำคณะลงพื้นที่ชมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 แห่ง ได้แก่

  • กลุ่มไข่เค็มบ้านแสงดาวพัฒนา

กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มสมุนไพรในจังหวัดน่าน ที่ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มต้นจากการเป็นชุมชนที่มีพื้นที่สำหรับการเกษตรน้อย ประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี และมีไข่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงได้ริเริ่มวิธีการถนอมอาหาร ก่อนที่จะมีการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มสมุนไพรเป็นรายได้เสริม จนได้รับความนิยมและถูกสนับสนุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

จากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่น

เป็นอีกกลุ่มจากจังหวัดน่าน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนฯ เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยได้ทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดเพื่อจำหน่าย รวมถึงทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ส่งออกไปจำหน่ายยังพื้นที่โดยรอบจังหวัด พร้อมทั้งเปิดจำหน่ายหัวเชื้อเห็ด ควบคู่กับการให้คำแนะนำเพื่อให้ได้สถานที่ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ได้มาตรฐาน

นายปรีชา กล่าวปิดท้ายถึงแผนสร้างอาชีพสตรีที่กำลังเริ่มต้นว่า “การดำเนินงานของสตรีทั้ง 2 กลุ่ม ถือเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังและความสามารถของสตรี ซึ่งทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยืนยันที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และส่งเสริมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตสตรีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและเต็มความสามารถต่อไป”


ที่มา :  คมชัดลึก


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon