รู้ไหม?? ขึ้นทะเบียนว่างงาน สามารถทำได้กี่ครั้งต่อปี

posted: 1 year ago
1,554 views
รู้ไหม?? ขึ้นทะเบียนว่างงาน สามารถทำได้กี่ครั้งต่อปี

comments

เมื่อมีงาน ก็มีเงิน คงเป็นสัจธรรมที่คงไม่มีใครปฏิเสธได้ ถูกไหมคะ? แต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีงาน นั่นแหละค่ะ ปัญหาเกิด ค่าบ้าน ค่ารถ ค่ากินค่าอยู่ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ที่ต้องจ่ายจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่าย ก็คนมันตกงานนี่นา

แต่เอ๊ะ! ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะ ว่าในช่วงที่คุณมีงานทำคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิประกันสังคม ดังนั้น คุณสามารถขอขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อขอรับเงินชดเชยยามว่างงานได้  กรี๊ด!! ไม่อดตายระหว่างรองานใหม่แล้วค่า 


ขึ้นทะเบียนว่างงาน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สามารถจะใช้สิทธิผู้ว่างงานได้

จะใช้สิทธิผู้ว่างงานได้ ก็ต้องงานค่ะ เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็รู้ได้เอง ไม่ว่าจะด้วยการลาออกเอง หรือถูกไล่ออกก็ตาม ถ้าคุณมีสิทธิประกันสังคมอยูล่ะก็ก้สามารถที่จะขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับเงินชดเชยได้แล้วการจะขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิผู้ว่างงานนั้นก็จะมีเงื่อนไข ดังนี้

1. จ่ายเงินสมบทประกันสังคมมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
2. มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไปภายใน 30 วัน
3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง หนือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับตั้งแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน
4. ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานจัดหางานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
7. ผู้ว่าว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้าง

  • ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
  • จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
  • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
  • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให่นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
  • ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

ขึ้นทะเบียนว่างงาน
ขอบคุณรูปภาพจาก www.thairath.co.th

2 สิทธิ์ที่จะได้รับเมื่อใช้สิทธิผู้ว่างงาน

แน่นนอนค่ะว่า เมื่อขึ้นทะเบียนคนว่างงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนว่างงานอย่างเราจะได้ก็คือ เงินชดเชยรายได้ที่จะได้รับ และในส่วนขอเงินชดเชยที่ได้รับจะไม่เท่ากันซึ่ง แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีถูกเลิกจ้าง

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน 50% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

2. กรณีลาออก

หากลากออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน 30% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับเงินสิทธิผู้ว่างงาน

ความเป็นจริงการขอขึ้นทะเบียนว่างงาน ไม่จำไปจะต้องไปที่สำนักจัดหางานก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ได้แล้ว แต่ถ้าหากสะดวกที่จะไปที่สำนักงานจัดหางานมากกว่า สิ่งที่ต้องเตรียมไปมี ดังนี้

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีไม่มีสำเนา สปส. 6 -09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนว่างงานได้เช่นกัน
3. หนังสือหรือคำสั่งให้ออกจากงานของนายจ้าง(ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการขอรับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

หากผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนไม่พอใจในคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถที่จะยื่นอุทรธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง


ขึ้นทะเบียนว่างงาน

การรายงานตัวประจำเดือน

เมื่อมาขึ้นทะเบียนว่างงาน ใช้สิทธิเพื่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานคุณจะได้รับ ใบรายงานตัว เพื่อให้ไปรายงานตัวตามกำหนดซึ่ง สามารถเลือกได้ว่าจะไปตรงเวลาหรือไปก่อนเวลาได้ไม่เกิน 7 วัน หากไปช้าเงินก็จะออกช้าตามไปด้วย สามารถรายงานตัวได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1. รายงานตัวที่สำนักจัดหางาน

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเลยคือ ใบรายงานตัว และบัตรประชาชน ซึ่งการไปรายงานตัวแต่ละครั้งก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวกับการหางานทำมาถาม เช่น เดือนที่ผ่านมาไปหางานมาหรือเปล่า ไปหาที่ไหนมา มีโอกาสที่จะได้งานหรือไม่ เป็นต้น

2. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

อีกหนึ่งวิธีการรายงานตัวที่ค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวและเพียงทำตามขั้นตอนในเว็บไซต์ก็เป็นอันเสร็จการรายงานตัวเรียบร้อย

ดังนั้น สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องการว่างงานแล้วเป็นผู้ประกันตนประกันสังคม  อยากจะขอใช้สิทธิ์ขึ้นทะเบียนว่างงาน ก็รีบๆ ไปใช้สิทธิ์กันก่อนที่จะเลย 30 วันหลังตกงานนะคะ เดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สามารถใช้สิทธิได้

หรือหากใครที่คิดว่าแค่ประกันสังคมไม่สามารถดูแลในเรื่องชีวิตได้ครบครัน แล้วสนใจความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติม rabbit finance ยินดีให้บริการค่ะ อย่างไรก็ตาม rabbit finance ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กำใครที่กำลังมีปัญหาตกงาน ไม่มีเงินอยู่ให้ผ่านไปได้นะคะ ชีวิตไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันไป

 


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon