คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ใบอนุญาตทำงาน

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่กระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน มาดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง

หลังจากขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อก็ไปคือ การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ซึ่งการขอใบอนุญาตทำงานนี้ทั้งนายจ้าง และลูกจ้างจะต้องช่วยกันดำเนินการ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาในการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

[rabbitads slug=banner1]


ใบอนุญาตทำงาน คืออะไร?

 

ใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit) คือ ใบอนุญาตสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือลูกจ้าง

โดยทุกอาชีพจำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยก่อน ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น ‘Non-Immigrant-B’ หรือ วีซ่าประเภทธุรกิจ

หากทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

แต่หากชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า Non-Immigrant-B มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ก็สามารถยื่นขอเองได้ที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว


ใบอนุญาตทำงาน

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรก หรือใบอนุญาตเดิมหมดอายุ

 • มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

 


ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

 

เตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขอใบรับอนุญาตทำงานตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด และให้ไปยื่นคำขอกับสถานที่รับเรื่อง ซึ่งในกรุงเทพฯ สามารถไปติดต่อได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ส่วนในภูมิภาค และต่างจังหวัดสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตามที่สถานประกอบการตั้งอยู่

แรงงานต่างด้าว

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit )  มีดังต่อไปนี้

 

 • แบบคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

[rabbitads slug=banner2]


ขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยแล้วได้อะไรบ้าง?

 

แรงงานต่างด้าวที่มีใบขออนุญาตทำงานในประเทศไทย จะได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานต่างด้าวกำหนดขึ้น ดังนี้

(1) ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ และห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง

(2) นายจ้างต้องจัดให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในการปฐมพยาบาล หรือใน การรักษาพยาบาล ดังนี้

 • สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล
 • สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลตาม (1) แล้ว ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาล และแพทย์

ผู้ใช้แรงงาน

 

นอกจากสวัสดิการสุขอนามัย และสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะได้รับแล้ว แรงงานต่างด้าวสามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร, ขอบัตรเครดิต, กู้เงิน, ทำสัญญาเปิดสายโทรศัพท์ และ โทรศัพท์มีอถือ และ ซื้อรถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยได้

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในประเทศไทยได้ แม้กระทั่งมีสิทธิที่จะขอวีซ่าปีต่อปีได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม กฏหมายแรงงานต่างด้าวนั้นยังไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินได้

 


ระยะเวลาในอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย จะถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) โดยจะพิจารณาให้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 1 ปี และให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย

คนต่างด้าวสามารถทำงานได้เพียง 27 อาชีพ ตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน จะอนุญาตให้พำนักอยู่ราชอาณาจักรเพียง 30 วันนับแต่วันออกใบอนุญาต

การขออนุญาตทำงานในประเทศไทย นอกจากจะถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวโดยตรงอีกด้วย แต่หากนายจ้าง และลูกจ้างไม่ไปดำเนินการในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยแล้ว

ผู้ว่าจ้างจะมีโทษปรับคือ  60,000 บาท หรือติดคุก 3 ปีขึ้นไป หรือทั้งจำทั้งปรับ แรงงานต่างด้าวที่ละเมิดกฎหมายจะโดนปรับ  50,000 บาท หรือติดคุก 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นหากเราเป็นนายจ้าง หรือลูกจ้าง ควรไปดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเราเอง

wacheese
wacheese

บทความแนะนำ​

สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล

งงไปหมด! ทำไมขอ สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ผ่าน?

ก็เตรียมเอกสารครบถ้วนดี แต่ทำไมถึงยังขอสินเชื่อไม่ผ่านกัน ? หลายคนอาจจะมีคำถามเหล่านี้ค้างคาใจอยู่แน่ๆ แล้วทำไมถึงขอไม่ผ่านกันละ มาดูเหตุผลกันดีกว่า

ประกันบำนาญ-เกษียณอายุ
ประกันชีวิตประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

เริ่มวางแผนเกษียณยังไง? ในปีที่เศรษฐกิจไม่ดี

เศรษฐกิจไม่ดี เป็นเรื่องที่ยาจะควบคุม แต่ก็ต้องหาทางรับมือให้ได้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลและคิดไม่ตก ยิ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานใกล้เกษียณ เงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตจะพอใช้ไหมนะ? แล้วเราต้องวางแผนปรับตัวยังไงดี? ตาม rabbit finance …

บริการอื่น ๆเรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ปังมาก! เครื่องยนต์ใหม่ 1GD 2.8 ลิตร 204 แรงม้า

เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยกับ Toyota Fortuner และ Toyota Revo ซึ่งกระแสตอบรับก็ดีงามสมการรอคอยจริง ๆ การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ นอกจากหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงแล้วด้านเครื่องยนต์ก็ได้ถูกพัฒนาด้วยเช่นกัน รอบนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ในรุ่น 2.8 …

Get Discount Vouchers