การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท


การประกันภัย ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท นับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่พอสมควร ดังนั้น วันนี้เรามาทำความรู้จัก กับเจ้าประกันประเภทนี้กันก่อนดีกว่า ว่าคืออะไร ?

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ที่ทำงานอยู่ในบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าความเสียหายทางการเงิน เนื่องจาก การละเมิดหรือการกระทำผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และประกันภัยรูปแบบนี้ ได้ให้ความคุ้มครองบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีการกระทำผิดต่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ต้องได้รับผิดตามกฎหมาย

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท นั้นยังไม่มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานว่าเป็นแบบใดแบบหนึ่ง แต่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีข้อกำหนดที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมากอยู่ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงตามสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 สัญญา ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเลือกจะเอาสัญญาประกันภัยนี้ ต้องเลือกรับทั้ง 2 ส่วน อันได้แก่

เป็นสัญญาประกันภัยส่วนแรก ที่ให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่แต่ละคน อาจเรียกว่าเป็น ความคุ้มครองรับผิดรายบุคคล (Individual Liability Coverage) ความคุ้มครองโดยตรง (Direct Coverage) หรือ ความคุ้มครองแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Coverage)

เป็นสัญญาประกันภัยส่วนที่ 2 ให้ความคุ้มครองจำนวนเงินในส่วนที่บริษัทที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ โดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อผูกพันที่ต้องใช้ในการต่อสู้ข้อเรียกร้องหรือตกลงยอมความ สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายที่กระทำต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ สัญญาประกันภัยส่วนนี้ บางครั้งมีชื่อเรียกว่า ความคุ้มครองการชดใช้คืนให้กับบริษัท (Coperate Reimbursement Coverage) หรือ ความคุ้มครองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Indemnification Coverage)

กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบนี้ ให้ความคุ้มครองการละเมิดหรือการกระทำผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ จากเหตุการณ์ที่เกิดในทุกที่บนโลก แต่มักจะมีข้อแม้ว่า การเอาประกันที่มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต้องทำขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง (แล้วแต่กำหนด) อันเนื่องมาจากการเรียกร้องอันเดียวกัน อาจมีการตัดสินที่แตกต่างกันในเรื่องของมูลค่าความเสียหายในแต่ละประเทศนั่นเอง

[rabbitads slug=glossary-business]

บริษัทผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการจัดสรรมูลค่าความสูญเสียหรือค่าเสียหาย ระหว่างส่วนที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นวิธีที่ยังแก้ปัญหาได้ไม่ชัดเจนนัก

การแบ่งส่วนความรับผิดจะใช้วิธีอนุญาโตตุลาการหรือวิธีระงับข้อพิพาทอื่นๆ (ถ้ามี) และบริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินทดรองไปก่อน ในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการต่อสู้ข้อเรียกร้องไปในส่วนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าเหมาะสม จนกว่าจะมีการจัดสรรจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงปรับเงินส่วนที่ทดรองไปแล้วกับส่วนที่ได้รับการจัดสรรในภายหลัง

โดยบริษัทประกันภัยกับบริษัทจะตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่า แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ข้อเรียกร้องในสัดส่วนเท่าใด แม้ว่าการจัดสรรในรูปแบบนี้จะไม่นิยมนำมาใช้กับการแบ่งส่วนความสูญเสียหรือค่าเสียหาย แต่ในบางกรณี บริษัทประกันภัยอาจยินยอมที่จะใช้วิธีนี้กับการแบ่งส่วนความสูญเสียหรือค่าเสียหายด้วย โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

เป็นการตัดปัญหาเรื่องความคลุมเครือของการแบ่งส่วน บริษัทประกันภัยบางรายจึงได้เพิ่มความคุ้มครองให้แก่ตัวบริษัท (ในฐานะนิติบุคคล) ซึ่งส่วนนี้เรียกว่า การให้ความคุ้มครองตัวบริษัท โดยคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมจากกรมธรรม์รูปแบบธรรมดา