ความรับผิดของตัวแทนนิติบุคคล


เมื่อนิติบุคคลมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย ต้องรับผิดชอบและรับบทลงโทษอย่างไรบ้าง?