การจ่ายเงินทุนจดทะเบียนคืน เมื่อปิดบริษัท


การยกเลิิกบริษัท มีขั้นตอนมากพอสมควร ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องรู้เอาไว้

และเมื่อคุณได้รับหนังสือรับรองให้เลิกบริษัทแล้ว จึงจะดำเนินการชำระบัญชีได้ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

 • ปิดงบ ณ วันที่เลิกบริษัท หรือวันประชุมเลิก

 • ยื่นเสียภาษี

 • เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้

 • เรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ยังชำระไม่ครบ

 • ขายสินทรัพย์

 • จ่ายชำระเจ้าหนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ

 • กันเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี อาทิเช่น ค่าปิดงบ ค่าสอบบัญชี เป็นต้น

[rabbitads slug=glossary-business]

 • ที่เหลือจึงจะแบ่งคืนผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้น

แต่หากถามว่า กว่าจะได้คืนนานไหม นั่นก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงเมื่อข้างต้น ถ้ากิจการคุณไม่มีปัญหาใดๆ เช่น ลูกหนี้ไม่มีปัญหา , ขายสินทรัพย์ได้เร็ว , มีเงินพร้อมจ่ายเจ้าหนี้ คุณก็จะรอไม่นานค่ะ แต่ในทางตรงกันข้าม หากกิจการดูเหมือนจะมีปัญหา ทุกอย่างก็อาจดำเนินการได้ช้ากว่าปกติ

 • ดำเนินการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งจดหมายเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 14 วัน ตามกฎหมาย

 • ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจ และการค้า ในขั้นตอนนี้จะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกกิจการ

 • ดำเนินการคืนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.20) ต่อกรมสรรพากร ซึ่งปกติจะต้องคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลักฐานอื่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และการค้า

 • งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีเลิกกิจการ ต้องจัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ชำระบัญชีเท่านั้น

 • นำยื่นแบบภาษีเงินได้ นิติบุคคล (ภงด.50) โดยแนบงบการเงินที่ถูกตรวจสอบบัญชีแล้ว ต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วัน

 • จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี ที่กรมพัฒนาธุรกิจ และการค้า

 • คืนบัตรผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากร

 • รับเอกสารอนุมัติ การออกนอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกรมสรรพากรจะออกเอกสารการอนุมัติ ให้ออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปกติแล้วจะไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่คืนใบทะเบียน