ประกันภัยความรับผิด


ประกันภัยความรับผิด หมายถึง ประกันภัยที่คุ้มครองและปกป้องผู้ทำประกันภัยต่อความผิดด้านต่างๆ เช่น การฟ้องร้อง การถูกกล่าวหา หรือการกระทำผิดต่อพนักงาน เป็นต้น

โดยปกติแล้ว ประกันภัยความรับผิด มักจะทำให้กับผู้มีตำแหน่งสูงๆ ในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เช่น ผู้บริหาร กรรมการบริหาร หรือกระทั่งตัวบริษัทเอง การทำประกันภัยความรับผิด จะเป็นการคุ้มครองค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งประกันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านของการขึ้นและลงศาลต่างๆ เป็นต้น

  • คุ้มครองความมั่นคงทางการเงิน เช่น การผันผวนของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

  • อาชญากรรม เช่น การลักขโมยของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงิน หรืออาชญากรรมจากบุคคลที่สาม เช่น การหลอกลวงให้โอนเงิน การสร้างของลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลง เป็นต้น

[rabbitads slug=glossary-business]

  • ลูกจ้าง เช่น ช่องโหว่ในสัญญาจ้าง การก่อกวน ล่วงละเมิด หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างอย่างผิด ๆ เป็นต้น

  • ความกดดันจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เช่น ครอบครัวของผู้ถือหุ้นไม่พึงพอใจ การรวมและเข้าถือสิทธิ์กิจการ เป็นต้น

  • ข้อมูลที่เป็นความลับสูญหาย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โน้ตบุ๊คที่มีข้อมูลลับสูญหาย ลูกจ้างขโมย และความล้มเหลวของระบบความปลอดภัย เป็นต้น

  • การลักพาตัวหรือเรียกค่าไถ่ คุ้มครองทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ไปจนถึงระดับองค์กร

ประกันภัยความรับผิด เป็นประเภทประกันภัยที่เหมาะกับบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องแบกรับความเสี่ยงมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นจะมาจากสภาพปัจจัยแวดล้อมใดๆ ก็ตาม เช่น การเมือง กฏหมาย คู่แข่ง หรือกระทั่งสภาพสังคมในขณะนั้น ซึ่งประกันภัยความรับผิดก็จะช่วยลดความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาจริง ๆ พร้อมยังสอนวิธีจัดการกับความเสี่ยงอีกด้วย