ประกันภัยความรับผิด


ประกันภัยความรับผิด หมายถึง ประกันภัยที่คุ้มครองและปกป้องผู้ทำประกันภัยต่อความผิดด้านต่างๆ เช่น การฟ้องร้อง การถูกกล่าวหา หรือการกระทำผิดต่อพนักงาน เป็นต้น