ความคุ้มครองของประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่


ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท จะให้ความคุ้มครองในส่วนไหน กรณีใดบ้าง

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ที่ทำงานอยู่ในบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน เนื่องจาก การละเมิดหรือการกระทำผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

และประกันภัยรูปแบบนี้ ยังให้ความคุ้มครองบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีการกระทำผิดต่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องได้รับผิดตามกฎหมาย

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท นั้นยังไม่มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานว่าเป็นแบบใดแบบหนึ่ง แต่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ [เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา](https://rabbitfinance.com/business/glossary/enterprise-risk-management)

ข้อตกลงตามสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 สัญญา ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเลือกจะเอาสัญญาประกันภัยนี้ ต้องเลือกรับทั้ง 2 ส่วน อันได้แก่

  • Coverage A

เป็นสัญญาประกันภัยส่วนแรก ที่ให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่แต่ละคน อาจเรียกว่าเป็น ความคุ้มครองรับผิดรายบุคคล (Individual Liability Coverage) หรือ ความคุ้มครองโดยตรง (Direct Coverage) หรือ ความคุ้มครองแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Coverage)

  • Coverage B

เป็นสัญญาประกันภัยส่วนที่ 2 ให้ความคุ้มครองจำนวนเงินในส่วนที่บริษัทที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ โดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อผูกพันที่ต้องใช้ในการต่อสู้ข้อเรียกร้องหรือตกลงยอมความสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายที่กระทำต่อกรรมการ และเจ้าหน้าที่

สัญญาประกันภัยส่วนนี้ บางครั้งมีชื่อเรียกว่า ความคุ้มครองการชดใช้คืนให้กับบริษัท (Coperate Reimbursement Coverage) หรือ ความคุ้มครองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Indemnification Coverage)

กรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบนี้ ให้ความคุ้มครองการละเมิดหรือการกระทำผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ จากเหตุการณ์ที่เกิดในทุกที่บนโลก แต่มักจะมีข้อแม้ว่า การเอาประกันที่มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ นั้นจะต้องทำขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง (แล้วแต่กำหนด) อันเนื่องมาจากการเรียกร้องอันเดียวกันอาจมีการตัดสินที่แตกต่างกันในเรื่องของมูลค่าความเสียหายในแต่ละประเทศนั่นเอง

[rabbitads slug=glossary-business]

กรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบนี้ จะให้ความคุ้มครองบริษัทเฉพาะในกรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันต้องชดใช้ให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทเท่านั้น ในกรณีที่เป็นการเรียกร้องที่ระบุให้กรรมการและ/หรือ เจ้าหน้าที่และตัวบริษัท (ในฐานะนิติบุคคล) เป็นผู้ถูกเรียกร้องร่วมกัน มักเกิดปัญหาเรื่องการแบ่งส่วนความรับผิดขึ้น

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องการแบ่งส่วนความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดในการจัดสรรเรื่องดังกล่าวเอาไว้ ดังนี้

  • การจัดสรรด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด

บริษัทผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดสรรมูลค่าความสูญเสียหรือค่าเสียหาย ระหว่างส่วนที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นวิธีที่ยังแก้ปัญหาได้ไม่ชัดเจนนัก

  • การจัดสรรด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ หรือการระงับข้อพิพาทวิธีอื่น

การแบ่งส่วนความรับผิดจะใช้วิธีอนุญาโตตุลาการหรือวิธีระงับข้อพิพาทอื่นๆ (ถ้ามี) และบริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินทดรองไปก่อนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ข้อเรียกร้องไปในส่วนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าเหมาะสม จนกว่าจะมีการจัดสรรจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงปรับเงินส่วนที่ทดรองไปแล้วกับส่วนที่ได้รับการจัดสรรในภายหลัง

  • กรรมการและ / หรือ เจ้าหน้าที่ และตัวบริษัท (ในฐานะนิติบุคคล) ตกเป็นผู้ถูกเรียกร้องร่วมกัน

โดย บริษัทประกันภัย กับบริษัทจะตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ข้อเรียกร้องในสัดส่วนเท่าใด แม้ว่าการจัดสรรในรูปแบบนี้จะไม่นิยมนำมาใช้กับการแบ่งส่วนความสูญเสียหรือค่าเสียหาย

แต่ในบางกรณี บริษัทประกันภัยอาจยินยอมที่จะใช้วิธีนี้กับการแบ่งส่วนความสูญเสียหรือค่าเสียหายด้วย โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

  • การให้ความคุ้มครองตัวบริษัท

เป็นการตัดปัญหาเรื่องความคลุมเครือของการแบ่งส่วน บริษัทประกันภัยบางรายจึงได้เพิ่มความคุ้มครองให้แก่ตัวบริษัท (ในฐานะนิติบุคคล) ซึ่งส่วนนี้เรียกว่า การให้ความคุ้มครองตัวบริษัท โดยคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมจากกรมธรรม์รูปแบบธรรมดา