การเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน


การเลือกปฏิบัติกับพนักงาน ส่งผลเสียอย่างไร แล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีไหนบ้าง?

ในสังคมปัจจุบันถึงแม้ว่า ชาย-หญิง จะมีสถานะในสังคมเท่าเทียมกันแล้ว ก็ยังคงมีมนุษย์ที่มีเพศ อายุ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือลักษณะทางกายภาพแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ หรือคนทั่วไป จนทำให้ถูกแบ่งแยกออกมาเป็นกลุ่มคนเฉพาะเสมอ บางคนมองกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยทัศนคติที่เป็นลบ และไม่ให้ความสำคัญเสมือนเป็นบุคคลที่ไม่ตัวตน

ด้วยอคติที่วนเวียนตั้งแต่ระดับปัจเจกชนจนถึงผู้บริหารของประเทศ ทำให้ที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวได้รับการปฏิบัติไม่ทั่วถึง หรือถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะทั้งในสังคม หรือ ถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน

การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างแตกต่างกันและด้อยกว่ากัน อันเนื่องจากลักษณะที่ไม่สัมพันธ์กับหลักคุณธรรมหรือเงื่อนไขของงาน ลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ชาติพันธุ์ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง การกีดกันทางเชื้อชาติ และพื้นเพเดิมทางสังคม

การเลือกปฏิบัติในการทํางานเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งทําให้เสียความสามารถพิเศษของมนุษย์ไปโดยเปล่าประโยชน์และเป็นผลร้ายต่อความสามารถในการสร้างความเจริญแก่เศรษฐกิจ การเลือกปฏิบัติทําให้เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้การเลือกปฏิบัติยังบั่นทอนความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอีกด้วย

โดยการเลือกปฏิบัติประเภทอื่นๆ ที่ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสมาชิกให้ความสนใจมาก ได้แก่อายุ ความพิการ เอชไอวี เอดส์ ศาสนา และรสนิยมทางเพศ ซึ่งที่ผ่านมามีการต่อต้านการเลือกปฏิบัติอย่างแข็งขันและกว้างขวาง การขจัดการเลือกปฏิบัติเป็นเป้าหมายหลักตามที่ระบุในปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน

[rabbitads slug=glossary-business]

เมื่อมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้น แน่นอนว่า ย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรแน่นอน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรไหนก็ตาม มาดูกันดีกว่าว่าจะมีข้อเสียอะไรบ้าง หากเกิดเหตุการณ์เลือกปฏิบัติขึ้นในองค์กร

1.ทำให้ผลิตภาพต่ำลง

2.บริษัทที่ไม่มีนโยบายให้ความเสมอภาคอย่างจริงจังจะส่งผลเสียต่อผลิตภาพของบริษัท

3.การจัดกำลังงานลงสู่ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เป็นการลดคุณภาพของทุนมนุษย์และ ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

4.จัดคนลงกับงานได้ไม่เหมาะสม ทำให้การเลือกคนลงตำแหน่งงานมีเกณฑ์ที่ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นระบบ

5.สมาชิกของกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติไม่มีกำลังใจทำงาน

6.ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น

7.พนักงานลาออกมากขึ้น

8.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานเครียดมากขึ้น ทำให้พนักงานมีสุขภาพที่แย่ ไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

ในการขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติ กฎหมายที่ห้ามการเลือกปฏิบัติในการทํางานและส่งเสริมความเสมอภาคเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้ แต่กฎหมายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้การเลือกปฏิบัติหมดสิ้นไปได้ แม้ว่าเกือบทุกประเทศจะมีกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติแต่การเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู่

ดังนั้น เพื่อให้การยกเลิกการเลือกปฏิบัติในสังคมสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกพื้นที่ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย การดําเนินการในทางสร้างสรรค์ การศึกษา การบริการฝึกอบรม การจัดหางาน ตลอดจนข้อมูลในการตรวจสอบความก้าวหน้าโดยปราศจากอคติเป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นกัน

โดยสถานที่แรกที่เราควรริเริ่มการยกเลิกการเลือกปฏิบัติก็คือ สถานที่ทำงาน เพราะในสถานที่ทำงานนั้นคือสถานที่ที่นำคนมากมายที่มีความแตกต่าง อาทิเช่น ชาติพันธ์ เพศ และอายุ มาอยู่ร่วมกัน และ ปฏิบัติงานร่วมกัน

สาเหตุที่ควรเริ่มการขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคมด้วยสถานที่ทำงานเป็นที่แรกนั้น เป็นเพราะว่าการทำให้สังคมในที่ทำงานเป็นไปอย่างเสมอภาค จะทำให้เกิดความสำนึก และระลึกได้ว่าควรทำอะไรเพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายที่หวังไว้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการลอกเลียนรูปแบบที่เหมือนกัน และอคติต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการเลือกปฏิบัติออกไปได้ แถมยังส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคงขึ้นอีกด้วย