ประกันความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง


ผู้ที่เป็นนายจ้าง รู้หรือไม่ว่า การประกันความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง คืออะไร และมีความคุ้มครองด้านใดบ้าง หากยังไม่รู้ มาหาคำตอบกัน

ประกันความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง คือ การที่นายจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อภัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง และ ความปลอดภัยในที่ทำงาน ซึ่งระหว่างที่ลูกจ้างทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างอาจจะได้รับบาดเจ็บในที่ทำงาน หรือเกิดอาการเจ็บป่วยเพราะงานที่ทำ และถึงแม้ลูกจ้างจะได้ออกจากงานนั้นไปแล้ว ลูกจ้างก็สามารถร้องเรียนให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยให้ได้

หากนายจ้างมีส่วนรับผิดชอบ ประกันความรับผิดชอบของนายจ้างนี้ ก็หมายความว่า นายจ้างจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะจ่ายเงินค่าชดเชยเหล่านี้ให้แก่ลูกจ้าง ในขั้นต่ำสุด ที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกันความรับผิดชอบ จะทำให้นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าชดเชยให้ลูกจ้างได้ ไม่ว่าอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นใน หรือนอกสถานที่ทำงาน

แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้างประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ในระหว่างที่ทำงานให้นายจ้าง ประกันภัยของรถยนต์อาจจะครอบคลุมในกรณีนั้นแทน

บริษัทจะทำการตกลงว่า ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยนี้ ลูกจ้างผู้ใดซึ่งทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในขณะนั้น ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุ หรือ เป็นโรค ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน

[rabbitads slug=glossary-business]

ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนเพื่อการบาดเจ็บ หรือ อาการเจ็บป่วย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าทดแทนแรงงาน หรือผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในฐานะนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้บังคับแห่งข้อความข้อยกเว้น และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

โดยบริษัทจะชดใช้ค่าทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการต่อสู้คดี เพื่อการเรียกร้องค่าทดแทนนั้น

  • ท่านไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ที่สมควร เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยให้แก่ลูกจ้าง

  • ท่านไม่ได้เก็บรักษา ประวัติข้อมูลของลูกจ้าง และไม่สามารถให้ข้อมูลเหล่านี้แก่บริษัทประกัน ฯ ได้

  • ท่าน หรือลูกจ้างคนอื่น ๆ ของท่าน ได้ประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่บริษัทประกันได้ห้ามท่านไว้แล้ว เช่น ห้ามไม่ให้ท่านเอ่ยวาจารับผิดชอบแก่ผู้ใด

  • ท่านไม่ได้กระทำบางสิ่งบางอย่างที่บริษัทประกันได้แจ้งให้ท่านทำ เช่น ทำการแจ้งต่อหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้น

  • ท่านไม่ได้กระทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในเรื่องการป้องกันภัยอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อลูกจ้าง

และแม้ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย ในกรณีที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองในการปกป้องภัยอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง ตามที่กฎหมายระบุไว้ เช่น ท่านมีหน้าที่

  • ประเมินความเสี่ยงต่อภัยอันตรายอย่างพอเพียง และเหมาะสม

  • ดำเนินการทุกอย่างที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายต่อลูกจ้าง

  • รายงานเรื่องราวเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น