การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ


การบริการความเสี่ยง ไม่ใช่เพียงหลีกเลี่ยงปัญหา แต่ยังทำให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย