การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ


การบริการความเสี่ยง ไม่ใช่เพียงหลีกเลี่ยงปัญหา แต่ยังทำให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย

ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องเผชิญอยู่แล้ว และมีแนวโน้มว่าความเสี่ยงทางการเงินนั้นจะเพิ่มขึ้นทุกปี ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้ความเสี่ยงในองค์กรยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่สามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารงานขององค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารที่จะหาโอกาสให้เป็นประโยชน์จากการวางกลยุทธ์ และกำหนดความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ผู้เขียนอธิบายในหลายตอนที่ผ่านมานั้น เป็นความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นสำคัญ แต่ในบริษัทต่างๆ นั้น การบริหารความเสี่ยงไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะความเสี่ยงทางการเงินเท่านั้น

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างไปจากการบริหารความเสี่ยงในอดีต การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เป็นการบริหารเฉพาะด้านของธุรกิจอีกต่อไป แต่การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันจะต้องเป็นการบูรณาการความเสี่ยงทุกด้านเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของกิจการ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการไปด้วยพร้อมกัน

โดยวิธีการจัดการลดความเสี่ยงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก หรือเอกชน มาร่วมเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการแบบประกันต่างๆ ที่จะจำหน่ายว่าเหมาะสมและการนำเงินไปลงทุนมีความคุ้มทุนหรือไม่

ทำการรีอินชัวร์รัน ตามเงื่อนไขการกระจายความเสี่ยงสากล ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินการเรียกร้องสินไหม ถูกต้องหรือไม่?

[rabbitads slug=glossary-business]